Jämställdhet

Centerpartiet vill:

  • Arbeta för barnets bästa i situationer där det förekommer fysiskt eller psykiskt våld.
  • Utveckla kommunens samarbete med polisen när det gäller våld i nära relationer.
  • Stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld genom fortbildning av personal och bättre möjlighet till samverkan mellan socialtjänsten, skola, civilsamhälle och polis.

sol-has-bg sol-light-text

Sexualiserat våld och våld i nära relationer

Sexualiserat våld och våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våldet kan vara både fysiskt och psykiskt, samt förekomma i alla slags relationer, oavsett sexualitet och könsidentitet. Destruktiva relationer återfinns i alla åldrar, mellan unga och mellan äldre.

För att motverka detta behöver Solna arbeta både förebyggande och åtgärdande. Personer som utsätts för brott ska erbjudas ett starkt skydd. För att kunna göra detta behöver vi säkerställa att närliggande kvinnojourer får de resurser som krävs. Kvinnojourerna är viktiga och vi måste hjälpa dem att skydda våra medborgare.

En annan förbättrande åtgärd är att införa huskurage via Signalisten. Genom att uppmuntra och utbilda stärker vi arbetet mot våld i nära relationer.

Centerpartiet anser också att personal som arbetar med barn och unga ska utbildas inom sexuellt våld och våld i nära relationer. Personalen måste ha kunskap om hur man upptäcker våld och vad de ska göra när de misstänker att någon far illa.

Centerpartiet ser det också som avgörande att vi ökar de insatser som vänder sig till förövaren för att stoppa destruktiva mönster och förebygga att nya brott begås. Vi vill stärka stödet till föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor.

Centerpartiet vill:

  • arbeta för barnets bästa i situationer där det förekommer fysiskt eller psykiskt våld.
  • utbilda personal som arbetar med barn och unga om sexuellt våld och våld i nära relationer.
  • utveckla kommunens samarbete med polisen när det gäller våld i nära relationer.
  • säkerställa att kommunens kvinnojour har de resurser som krävs för att utföra arbetet på en god nivå.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Våldet och förtrycket medför stort lidande för dem som blir utsatta. För att motverka hedersvåld och hedersnormer behövs kunskap. Personer som arbetar med barn och unga behöver utbildas inom området. På så sätt kan vi bli bättre på att arbeta förebyggande och uppföljande.

Centerpartiet anser också att en viktig förebyggande insats när det kommer till hedersnormer är att möta nyanlända på ett tidigt stadium. Kunskap om jämställdhet och lagstiftning inom området bör både ingå i SFI-undervisning och vara en del av den framgångsrika Solnamodellen.

Centerpartiet vill:

  • utbilda personal som arbetar med barn och unga om hedersnormer och hedersrelaterat våld.
  • stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld genom fortbildning av personal och bättre möjlighet till samverkan mellan socialtjänsten, skola, civilsamhälle och polis.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.