Klimat

Centerpartiet vill:

 • Att Solna stad ska använda en klimatbudget för den egna organisationen som ett verktyg att uppnå målet att bli klimatneutral organisation till 2035.
 • Fortsätta energieffektivisera stadens byggnader samt sätta upp solceller och solvärme på dem för att skapa lokal elförsörjning.
 • Att antalet publikt tillgängliga laddstolpar ska öka för att möta det växande behovet.

sol-has-bg sol-light-text

Klimatstrategi och klimatanpassning

Mänsklig aktivitet har bidragit till ökade växthusgaser. På grund av detta håller klimatet på att förändras. Vädret blir allt mer extremt och nya fenomen växer fram. Många platser har slagit rekord i både värme och nederbörd. Förändringarna har resulterat i många olika kriser, exempelvis översvämningar och bränder.

För att kunna motverka detta och nå upp till internationella klimatmål har Solna antagit en klimatstrategi. Tanken är att den ska hjälpa kommunen att bli klimatneutral. Enligt de uppsatta målen ska Solna som organisation bli neutralt till 2035 och det geografiska området till 2045.

Solna behöver också anpassas till det förändrade klimatet. Denna innebär bland annat en stadsplanering som tar hänsyn till både regn och värme. Det innebär också att vi säkerställer bra kylanläggningar på våra äldreboenden.

I arbetet med klimatstrategin har staden satt målet att bli klimatneutral till 2035. Som del i arbetet finns också en på tjänstemannanivå genomarbetad tidplan med åtgärder för att ta sig fram till detta mål. Det är dock ännu inte politiskt förankrat. Vi vill att staden jobbar med klimatbudgetering som del av ordinarie budget för att säkerställa detta mål. Klimatbudgeten ska inkludera indirekta utsläpp inom det som kallas scope 3, exempelvis från byggmaterial. En förutsättning för detta är att staden börjar mäta sina klimatutsläpp som organisation. Klimatbudgeten ska också användas för att uppnå målet om att Solna stad som geografiskt område ska bli klimatneutralt till 2045.

Centerpartiet vill:

 • att staden särskilt jobbar med klimatanpassning i skyfallshantering och anpassar byggnader till högre temperaturer mm.
 • att Solna stad ska använda en klimatbudget för den egna organisationen som ett verktyg att uppnå målet att bli klimatneutral organisation till 2035.
 • att Solna stad ska använda en klimatbudget för staden som geografiskt område som ett verktyg att uppnå målet att bli en klimatneutral stad senast 2045.

Förnybar energi och energianvändning

Det är allmänt vedertaget att fossil energi bidrar till klimatpåverkande utsläpp. Detta bidrar till en negativ klimat- och miljöutveckling. För att kunna uppnå klimatmålen behöver därför Solna förnybar energi.

Centerpartiet anser att det är viktigt att föregå med gott exempel. Vi vill därför, där det är möjligt, sätta upp både solceller och solvärme på kommunala byggnader. På så sätt minskar vi våra energikostnader samtidigt som vi får grön energi. Självklart vill vi också att Norrenergi, som redan har en mycket hög andel fossilfria värmekällor, helt fasar ut den sista andelen fossil olja, och att Käppalaverkets värmeutvinning ur avloppsvattnet ska byggas ut, så mer restvärme kan återvinnas som fjärrvärme.

Den största andelen av klimatpåverkan inom Solna stads geografiska område kommer från trafiken. Därför vill vi att utbyggnaden av laddstolpar som är tillgängliga för allmänheten ska fortsätta, så fler kan välja alternativ till bensin- och dieselbilar.

Även byggmaterial står för en stor andel av klimatpåverkan. Därför vill vi att klimatdeklarationer som ett verktyg i exploateringsverksamheten.

Centerpartiet vill:

 • fortsätta energieffektivisera stadens byggnader samt sätta upp solceller och solvärme på dem för att skapa lokal elförsörjning.
 • fortsätta verka för att Norrenergi ska bli helt fossilfritt.
 • att Käppalaverket ska utöka sin värmeutvinning ur avloppsvattnet.
 • att antalet publikt tillgängliga laddstolpar ska öka för att möta det växande behovet.
 • att Solna använder sig av klimatdeklarationer som ledande parameter vid byggnation på kommunal mark eller försäljning av kommunal mark.

Klimatsamverkan

En viktig del av klimatarbetet är samverkan mellan kommun, företagare, föreningsliv och privatpersoner. Det ska vara enkelt att agera klimatsmart. Vi vill därför förbättra kommunens klimatsamverkan. Ett förbättrat samarbete kan stärka vårt klimatarbete och bidra till positiva värden.

Centerpartiet vill:

 • fortsätta och utveckla stadens arbete med klimat- och energirådgivning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.