Kultur och fritid

Centerpartiet vill:

 • Att alla kultur-, frilufts- och idrottsföreningar i Solna ska ha goda villkor och en levande dialog med staden.
 • Utveckla kulturskolans verksamhet.
 • Genomföra en satsning på Överjärva gård som frilufts- och kulturcentrum.
 • Arbeta för en jämställd och jämlik idrott för alla.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Föreningsliv

Det civila samhället, frivilliga, lokala organisationer är fundamentala för ett demokratiskt öppet samhälle. Inom föreningslivet skolas människor i demokrati och lär sig samverka. Kultur och idrott berikar människan, därför ska alla oavsett bakgrund kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud. Stödet till ungdomsverksamheten bör också stärkas.

Idag står många lokaler tomma under stora delar av dygnet. Det handlar om både kommunala och privat ägda lokaler. Med ett lokalbokningssystem som gör det möjligt att anmäla lokaler som är tillgängliga exempelvis kvällar och helger samt göra dessa tillgängliga för ideella föreningar i kommunen kan vi både få bättre utnyttjande av lokaler och bättre förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter i Solna.

Ideella föreningar har olika förutsättningar och behov. I vissa fall har vi god koll på dessa, medan vi i andra fall saknar en hel del kunskap. Solna behöver därför öka sin aktiva dialog med föreningarna för att bättre kunna svara upp mot de behov och utmaningar de har.

Centerpartiet vill:

 • att tomma lokaler utnyttjas och att vi upprättar ett användarvänligt lokalbokningssystem.
 • att alla kultur-, frilufts- och idrottsföreningar i Solna ska ha goda villkor och en levande dialog med staden.

Mötesplatser för barn och unga

För att uppnå ett rikt föreningsliv behövs mötesplatser. Därför vill vi att skolor och andra kommunala lokaler som bara används dagtid ska öppnas kvällstid för att kunna möjliggöra föreningsverksamhet. Det behöver skapas ett enkelt bokningssystem som möjliggör detta.

För att fånga upp ungdomar och få dem att engagera sig i kultur- och idrottsverksamhet behöver deras fritid kartläggas. Här kan fritidsgårdarna medverka och deras roll stärkas. Det behövs också fler fritidsgårdar, helst en i varje stadsdel.

Vi anser också att kommuner måste samverka. Det måste bli lättare för föreningar som har ungdomar från olika kommuner som deltagare att få ett samordnat stöd. Vi vill se över och helrenovera lekplatser för de mindre barnen samt skapa platser för de lite äldre t.ex. skateramper.

Centerpartiet vill:

 • erbjuda olika typer av fritidsaktiviteter.
 • göra det lättare för människor att engagera sig i föreningsliv över kommungränser.
 • verka för förlängda öppettider på våra fritidsgårdar.

Friskvård för seniorer

Många av våra äldre har en föreningsvana, det är därför lämpligt att de är med och driver de seniorträffar som finns samt att dessa blir fler i våra stadsdelar. I den kommunala seniorverksamheten ska lättare träning och friskvård ingå. Kommunens gemensamma verksamhet tillsammans med gymnastik och idrottshögskolan GIH är en viktig del i detta.

Centerpartiet vill:

 • verka för fler föreningsdrivna verksamheter för seniorer.
 • arbeta för att minska ensamheten hos seniorer, exempelvis med hjälp av föreningsaktiviteter.

Kultur och nöje

För att Solna ska vara en attraktiv stad behövs bland annat en satsning på mer offentlig konst, gärna med en satsning på lokala konstnärer. En satsning på fler skolbibliotek är viktig eftersom det påverkar ungdomars läsförståelse.

Ett alternativ Centerpartiet föreslår är ett mobilt bibliotek. Vårt förslag är att i samverkan med biblioteket ha en eldriven bokbuss som regelbundet besöker de skolor som saknar eget bibliotek. Den bör också besöka äldreboenden då många äldre kan ha svårt att ta sig till ett bibliotek.

För att möjliggöra att fler unga tar del av kulturlivet bör kulturskolan vidga sin verksamhet, om möjligt sprida verksamheten till olika stadsdelar. Vi vill också se att en scen för kulturevenemang och fler platser för lokala konstutställningar.

Centerpartiet vill:

 • införa en eldriven bokbuss som besöker skolor och äldreboenden.
 • verka för mer gatukonst på lämpliga platser.
 • utveckla kulturskolans verksamhet.
 • skapa en scen för kulturevenemang och uppträdande samt platser för lokala konstutställningar.

Kulturmiljö

I Överjärva gård har kommunen en plats med både natur- och kulturupplevelser. Den bör stärkas genom upprustning och satsning på dessa värden. Centerpartiet vill också möjliggöra att kunna använda “Rödingarna” för föreningsverksamhet t.ex. scouting eller liknande.

Ladugården på Överjärva gård kommer att rustas upp utvändigt. När renoveringen är klar vill vi att lokalen ska användas till verksamhet som bidrar till en levande Överjärva gård. Det kan exempelvis vara som gårdsrestaurang, festlokal, gårdsbutik, café eller liknande.

Centerpartiet vill också behålla biografen i Råsunda. Den är ett viktigt kulturarv som vi behöver skydda.

Centerpartiet vill:

 • genomföra en satsning på Överjärva gård som frilufts- och kulturcentrum.
 • att ladugården på Överjärva gård används till verksamhet som bidrar till en levande Överjärva gård.
 • verka för att biografen i Råsunda fortsätter vara i drift.

Idrott och anläggningar

Solna profilerar sig som en idrottsstad och har många anläggningar för framför allt fotboll. Här anser vi att det behövs en breddning med satsning på fler områden, exempelvis friidrott. Vi behöver också se till så att resursfördelningen inte är eller blir könsdiskriminerande.

En jämlik och jämställd idrott handlar om allas möjlighet att delta, att alla har god tillgång till träningstider och att alla oavsett identitet eller bakgrund möts på ett inkluderande sätt. En förutsättning för detta är att det finns bra ledare, att de som avsätter sin fritid får utbildning och redskap för att möta de unga på rätt sätt.

Idrotten har som många andra verksamheter påverkan på vår miljö. Därför är det viktigt att ständigt följa upp och minska energiförbrukningen, hitta miljövänligare material till konstgräsplaner och liknande.

I många hem kan det finnas idrottsutrustning som inte används. Centerpartiet vill göra det lättare att byta eller låna ut utrustning. Vi vill därför fortsätta utveckla satsningen Solna Sport och Lek, som arbetar med detta.

Centerpartiet vill:

 • arbeta för en jämställd och jämlik idrott för alla.
 • stödja arbetet för ett hållbart ledarskap i våra lokala föreningar.
 • tillsammans med föreningarna arbeta för miljömässigt hållbar idrott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.