Stadsmiljö

Centerpartiet vill:

 • Ta med social hållbarhet i planeringen av stadens utbyggnad och utveckling.
 • Fortsätta att försköna allmänna platser med blommor, träd och utsmyckning.
 • Utveckla arbetet med belysningen i kommunen, för att bidra till en tryggare stadsmiljö.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad handlar om att skapa en trivsam miljö för människor. En bra stadsbyggnadsplanering tar hänsyn till invånarnas behov och samspelar med naturen. Det är viktigt om vi vill ha en öppen och funktionell stad. Solna ska vara anpassad efter sina medborgare och de uppsatta hållbarhetsmål som vi har, exempelvis genom hållbar stadsutveckling. Vid projekt som påverkar barn bör kommunen även genomföra barnkonsekvensanalyser.

Centerpartiet vill se en levande stad med olika boendeformer. Solna ska vara inbjudande och ha en sammanhängande stadsplanering. Idag kan nämligen stadsdelarna upplevas som uppdelade både fysiskt och socialt. Staden skulle därför behöva byggas ihop mer. På så sätt kan vi stärka gemenskapen och göra Solna mer sammanhängande.

För att vara en levande stad måste också stadens offentliga ytor vara välkomnande och levande. Centerpartiet vill se betydligt mer grönska även på de ytor som inte är parkytor och grönområden. Vi tycker också att det behövs mer liv och rörelse och vill därför underlätta för exempelvis uteserveringar, torghandel och andra former av näringsverksamhet och umgänge.

Centerpartiet vill:

 • att all nyproduktion ska bidra till en sammantaget bättre stadsbild.
 • ta med social hållbarhet i planeringen av stadens utbyggnad och utveckling.
 • utveckla våra torgytor genom ökad grönska samt arbeta för ökad rörelse i torgområden genom t.ex möjliggörande av nyetablerad näringsverksamhet.
 • verka för att det inrättas kollektivhus under mandatperioden.
 • att kommunen ska vara tillmötesgående mot fastighetsägare som vill bygga på befintliga byggnader där detta lämpar sig.
 • samordna nybyggnad av lokaler för kommunal service med grannkommuner.

Promenadvägar, parker och grönområden

Människor mår bra av både natur och grönområden. Parker, träd och blommor behövs också för vår miljö och för den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att ta hand om och utveckla den växtlighet vi har.

Sedan en tid tillbaka arbetar kommunen med en grönplan och ett blomster­­program, vilket gör arbetet med grönområden och planteringar tydligare och enklare att följa upp. Centerpartiet tycker att detta är bra och vi vill fortsätta utveckla stadens gröna delar; parker som naturmark.

Parker bidrar nämligen till en grönare och skönare miljö. Det finns många fördelar med detta. Våra parker är en plats för gemenskap, träning och avslappning. De bidrar dessutom till en hållbarare miljö. Växter bidrar nämligen till renare luft, mindre buller och skapar en trivsammare miljö.

Vidare så är även promenader bra för fysisk och psykisk hälsa. Det är därför viktigt att våra promenadvägar är inbjudande. Att promenera i Solna ska vara mysigt och avslappnande. Vi behöver därför se till att underhålla kommunens vägar. Våra stråk behöver också vara framkomliga för alla.

Det är glädjande att så många solnabor använder våra parker och grönområden, men det ställer samtidigt krav på staden att hantera effekterna av detta. Exempelvis ser vi att papperskorgarna på vissa håll blir överfulla i samband med större helger, då många tar chansen att njuta av en picknick eller att solbada. Det tycker vi behöver åtgärdas så att alla parker har tillräckligt många papperskorgar och kan förbli rena och snygga även vid dessa tillfällen.

Centerpartiet vill:

 • att staden ska utveckla sina befintliga stränder.
 • fortsätta att försköna allmänna platser med blommor, träd och utsmyckning.
 • förbättra den fysiska och estetiska miljön vid Råstasjön, och andra större grönområden i staden.
 • att stadens parker ska ha full kapacitet att hantera den skräpnivå som det finns behov för.
 • att den biologiska mångfalden prioriteras i stadsutvecklingen.

Bygglov, byggprojekt och planprocess

Det krävs bygglov för att få bygga. Idag kan ansökningsprocessen vara besvärlig. Centerpartiet vill därför att bygglovshanteringen digitaliseras. På så sätt blir processen enklare.

När det gäller kommunal försäljning av mark vill även Centerpartiet inkludera ett krav på byggstart. Det är viktigt att byggprojekt håller utsatt tidslinje. Det är också viktigt att exploateringen bidrar till positiva värden. När vi bygger ska det bidra till vår gröna stadsutveckling.

Solna är en tätt bebyggd stad, där vi har många byggnader på tät yta. Därför är det viktigt att använda den resurs som marken innebär effektivt. Vi vill därför premiera kvartersbebyggelse. Där det passar kan högre hus byggas, så att det finns mer plats till grönområden mellan husen.

Solceller är en viktig del av energiomställningen för fastighetsägare i Solna. Tyvärr har stadens tjänstemän ibland varit alltför benägna att avslå bygglov för solceller exempelvis av kulturhistoriska hänsyn. Vi vill se en generösare hantering.

Centerpartiet vill:

 • att planprocessen och bygglovshanteringen digitaliseras.
 • att exploateringsavtal, där kommunen säljer marken, ska innehålla återköpsklausuler ifall byggprojektet inte blir av inom detaljplanens genomförandetid.
 • att kvartersstad ska premieras vid nybyggnation för att tillvarata marken och öka ansvarstagandet av marken.
 • att bygglov/bygganmälan för uppsättande av solceller på tak ska premieras och underlättas utan hinder av emotionella och arkitektoniska skäl.

Belysning

God belysning i offentlig miljö skapar trygghet. Det ökar trafiksäkerheten, framkomligheten och gör miljön överblickbar. Det gäller exempelvis vid gångtunnlar och promenadvägar. Det är därför viktigt att Solna har bra belysning. Vi behöver se till att kommunen är ordentligt utrustad.

Belysning kan samtidigt påverka djurlivet negativt. Ett exempel är att vissa former av fasadbelysning och annan belysning med ljusläckage uppåt kan innebära att fladdermössens naturliga dygnsrytm störs. Sådan negativ påverkan bör hållas till ett minimum vid utformningen av stadens belysning.

Centerpartiet vill:

 • utveckla arbetet med belysningen i kommunen, för att bidra till en tryggare stadsmiljö.
 • att Solna stads belysning utformas på ett sätt som minimerar ljusföroreningar och påverkan på djurlivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.