Trafik

Centerpartiet vill:

 • Att antalet publikt tillgängliga laddstolpar ska öka för att möta det växande behovet.
 • Verka för ökad busstäthet och bättre lagda busslinjer, särskilt i södra Solna.
 • Utveckla cykelnätet i enlighet med cykeldelen av trafikplanen

sol-has-bg sol-light-text

Motortrafik

Motortrafik är en utmaning för Solna. Vägarna trafikeras dagligen och i rusning blir det snabbt köbildning. Detta skapar både frustration och bidrar till buller och sämre luftkvalité. Centerpartiet vill därför minska och sprida ut trafikflödet.

Ett sätt att sprida ut och minska trafikflödet är genom att införa en utökad trängselskatt. Det ska i så fall ske i samråd med övriga kranskommuner och staten. Intäkterna ska främst användas till utbyggnad av kollektivtrafiken. Vi vill också höja boendeparkeringsavgiften så att den ligger mer i linje med närliggande kommuner i Stockholmsregionen.

För att underlätta trafikflödet behöver vi också förbättra samordningen av trafikstörande arbete som vägarbeten.

Centerpartiet vill också göra om bland annat Enköpingsvägen till en stadsgata. Därmed får busstrafik, cykel och gående större gatuutrymme och sänkt hastighetsgräns. Denna ska sen kompletteras med bebyggelse och växtlighet. På så sätt får vi en tryggare trafikmiljö och attraktivare stadsmiljö.

För att underlätta för grönare transportalternativ behöver vi fler laddstolpar i offentliga miljöer. Det finns ett ökande behov som vi behöver möta.

Ju fler som väljer hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, gång och cykel, desto enklare blir det för den som måste ta bilen för att ta sig fram i staden.

Centerpartiet vill:

 • göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera med bebyggelse längs gatan.
 • förbättra samordningen av trafikstörande arbeten i stadsmiljön.
 • verka för att boendeparkeringsavgifterna höjs något för att närma sig avgiftsnivåerna i grannkommunerna.
 • verka för utökad trängselskatt med närförortszoner varav Solna och Sundbyberg bildar en gemensam zon.
 • att antalet publikt tillgängliga laddstolpar ska öka för att möta det växande behovet.

Kollektivtrafik

Det ska vara enkelt och smidigt att åka kollektivt. Solna har en välutbyggd kollektivtrafik, vilket gör att Solna är den kommun i landet där flest reser kollektivt. Idag kan dock busstrafiken tyvärr upplevas som tidskrävande och besvärlig. Centerpartiet vill därför att kollektivtrafikfälten fortsätter att byggas ut. Detta gäller särskilt på Solnavägen, Frösundaleden och Kolonnvägen. Genom att utöka bussfilerna underlättar vi trafikflödet i kollektivtrafiken.

Vi vill också öka busstätheten, speciellt i södra Solna. När vi gör det behöver vi också se över busslinjernas rutter, särskilt när vi får nya spårstationer längs gula linjen och vid Huvudsta pendeltågsstation. Vi behöver se till att linjerna matchar kommunens behov och att upplägget görs på ett smart sätt.

En särskild roll spelar närtrafiken. Mindre bussar ger möjlighet för bland annat äldre och den som har en neuropsykiatrisk diagnos att få ett lugnare transportmedel än den vanliga kollektivtrafiken, utan att behöva använda färdtjänst. Det finns idag en närservicelinje i södra Solna, men vi vill se att trafiken utökas.

Centerpartiet vill även se över hur gula linjen och tvärbanan kan förlängas norrut. Det hade underlättat transporten mellan kommunerna och minskat biltrafiken. Vi vill också att tunnelbanan vid Solna strand och Västra skogen, samt pendeltåget vid Ulriksdal får en andra uppgång.

Pendelbåt är ett bra sätt att åka kollektivt. Det är både smidigt och mysigt. Solna har goda förutsättningar för att kopplas samman med pendelbåt. Vi vill därför se mer kollektivtrafik på vattnet där pendelbåtar kan binda ihop Solna med andra kommuner på ett smart och praktiskt sätt.

Centerpartiet vill

 • bygga ut kollektivtrafikfälten, exempelvis på Solnavägen, Frösundaleden och Kolonnvägen.
 • verka för ökad busstäthet och bättre lagda busslinjer, särskilt i södra Solna.
 • verka för att gula linjen och tvärbanan förlängs vidare norrut.
 • verka för att tunnelbanan vid Solna strand, Västra skogen och att pendeltåget vid Ulriksdal får en andra uppgång.
 • verka för mer kollektivtrafik på vatten med pendelbåt, exempelvis på Ulvsundasjön eller vid Bockholmen.
 • Komplettera närservicetrafiken med minibussar inom stadsdelarna för äldre och personer med exempelvis NPF-diagnoser.

Gång och cykeltrafik

Det är bra för hälsa och välmående att promenera och cykla. Människor mår bra av att röra på sig. Att promenera och cykla är också bra för miljön. För att fler ska välja dessa alternativ behöver det vara enkelt och smidigt att ta sig runt i kommunen.

Det behöver vara breda trottoarer, tydliga vägmarkeringar och skyltar. Vi behöver också fortsätta utveckla hur vi hanterar snö och is. Sopsaltning används idag på huvudstråk för cykel, men uppföljningar i Stockholms stad har visat på nytta även för gångtrafik i form av exempelvis färre fallolyckor. Vi vill därför utöka sopsaltningen även till de nyligen utpekade huvudgångstråken. Vinter ska inte hindra folk från att ta sig fram.

Kommunen behöver också se till så att våra väg och cykelbanor är anpassade och tillgängliga för alla. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Solna ska vara en stad för alla.

Centerpartiet vill:

 • utveckla cykelnätet i enlighet med cykeldelen av trafikplanen
 • utveckla gångnätet i enlighet med gångdelen av trafikplanen
 • börja sopsalta även huvudgångstråk

Luftkvalité och buller

Motortrafik leder till försämrad luftkvalité. Bildäck släpper ifrån sig slitagepartiklar och river upp asfalt. Förbrännningsmotordrivna transportmedel förorenar luft med avgasutsläpp i form av exempelvis kväveoxider. Detta påverkar vår hälsa på ett negativt sätt.

Solna ligger idag i närheten av miljökvalitetsnormen för kväveoxider och partiklar. Centerpartiet har bidragit till att vi nu mäter luftkvaliteten med en station på Råsundavägen. För att förbättra kvalitén behöver vi miljövänligare transporter. Vi behöver också fortsätta arbeta med hållbar stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling är en viktig förutsättning för renare luft. Kortfattat innebär det att byggprojekten har ett miljö- och kretsloppsperspektiv. Det resulterar i fler växter och skyddade gröna ytor. Vissa växttyper har en motverkande effekt på partiklar.

Ljudnivån är högre i städer. Det är mer trafik, fler byggprojekt och många människor i rörelse. Solna är dessutom en storstadskommun och en genomfartskommun. Buller påverkar omgivningen på ett negativt sätt. För att motverka buller runt exempelvis E4:an och Enköpingsvägen behöver vi ljuddämpande lösningar. Förslagsvis genom att trafikmiljön utformas på ett smart sätt eller genom placering av byggnader och dylikt.

Centerpartiet vill:

 • förstärka bulleråtgärderna längs vältrafikerade vägar, exempelvis Enköpingsvägen, för att främja stadsmiljön.
 • fortsätta arbeta för att trafikmiljön utformas på ett sätt som minskar buller och förbättrar luftkvalitén.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.