Utbildning

Centerpartiet vill:

 • Utöka resurserna till skolan så att klasstorleken kan sänkas till i genomsnitt
  25 elever per klass.
 • Öka personaltätheten i förskolan.
 • Öka resurserna till barn med särskilda behov.
 • NPF-säkra alla våra skolor och förskolor.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Förskolebarn

Små barn behöver närhet och trygghet för att utvecklas och må bra. Barngrupperna får inte vara för stora. De ska ledas av vuxna så att varje barn kan ses och få sina olika behov tillgodosedda.

Kommunen har tagit fram en strategi för att öka kvalitén i Solnas förskolor. En viktig åtgärd handlar om förskoleavdelningarnas storlek. Centerpartiet vill nå Skolverkets riktmärke, det vill säga 4-5 barn per pedagog, beroende på barnens ålder. Då behövs fortsatta satsningar i fler delar.

En översyn av organisation och arbetssätt har resulterat i att ett flertal förskolor har byggts om för att bli mer funktionella och därmed möjliggöra mindre barngrupper. Arbetet med att öka kompetensen hos personalen har även kommit en bit på vägen. Fokus och resurser behöver nu ligga i satsningar för att fortsatt öka kompetensen hos personalen och säkerställa en tillräckligt hög personaltäthet för att ha förutsättningar för att minska barngruppernas storlek.

Behovet av extra stöd i förskolemiljön kan finnas redan i tidig ålder. Specialpedagoger är viktiga resurser i ett förebyggande arbete där man tidigt identifierar hinder i barns lärande och stöttar upp förskoleverksamheten. I Solna finns goda exempel på förskolor där specialpedagoger medverkat och utifrån barnets behov av stöd bidragit till en mer välfungerande verksamhet. På samma sätt kan logopeder vara ett stöd inte bara direkt till barnen, utan också hjälpa pedagogerna med språktränande pedagogik.

Centerpartiet vill

 • öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen
 • att resurser fortsatt satsas på kompetensutveckling av personal
 • öka personaltätheten för att nå Skolverkets riktmärke för förskoleavdelningarnas storlek
 • arbeta för att behålla de förskollärare som redan finns i verksamheten
 • att det ska finnas minst en specialpedagog per förskoleområde
 • att det ska finnas en vaktmästare per förskoleområde

Skolbarn

Förutsättningar för en bra skolgång
En bra skolgång är en viktig faktor i varje barns liv. En bra skolgång rymmer många olika aspekter. Det handlar bland annat om att gå ut skolan med godkända betyg, att känna sig trygg och inte vara utsatt för mobbning, att känna sig utmanad kunskapsmässigt, att få stöd när man behöver det och att ha en god arbetsmiljö runt omkring sig.

Barn i skolan med rätt förutsättningar mår bättre och klarar av skolan bättre. Det gör oss alla till vinnare på lång sikt. För att nå dit behöver vi ge elever och lärare rätt förutsättningar. Resurser i form av avsatta medel är en grundläggande förutsättning för en målmedveten, ansvarstagande och långsiktig satsning på skolan.

Bland annat behövs fler legitimerade och behöriga lärare, en högre lärartäthet och en välutbyggd elevhälsa. Som led av det är det också viktigt att stärka samarbetet mellan berörda instanser som förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), ungdomsmottagning och socialtjänst. Då är det lättare att tidigt fånga upp barn och ungdomar som har behov av stöd eller riskerar att hamna på glid.


Elever i behov av extra stöd
I alla skolor, både fristående och kommunala, finns det barn som behöver mer stöd än andra. I Solna ska alla barn få den hjälp de behöver för att klara sin skolgång. En del för att säkerställa detta är att anställa en central samordnare som kan hjälpa eleverna att få den hjälp som de behöver.

För pedagoger som möter barn i förskola och skola med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det av stor vikt att ha både förståelse och kunskap kring diagnoser för att skapa en tillgänglig lärandemiljö. Centerpartiet vill att alla pedagoger i Solnas skolor och förskolor ska genomgå en utbildningsinsats kring NPF. Det är viktigt att jobba främjande och förebyggande för att kunna möta alla elever och förskolebarn, så att de får hjälp och stöd tidigt.

Resursskolor
Resursskolorna är viktiga för de elever som har behov av särskilt stöd för en fungerande skolgång. Behovet av stöd kan variera. Exempelvis kan stöd kring skolnärvaro, beteende, inlärning eller sociala relationer vara aktuella.

Mer resurser behöver tillföras för att möjliggöra att alla elever i behov av stöd kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling genom olika åtgärder och anpassningar.

Strukturbidraget behöver höjas för barn i behov av olika stöd, för att garantera att de får den utbildning som de har rätt till. Centerpartiet i Solna vill även se över möjligheten att i högre grad kunna differentiera och rikta medel inom ersättningssystemet till barn i behov av utökat stöd.

Solna ska vara en initiativtagare till att starta upp en regional grundskolesamverkan inom ramen för kommunsamarbetet Storsthlm. Det behövs för att förbättra tillgänglighet och likvärdighet mellan olika kommuner.

Klasstorlek
Klasstorlek påverkar elevers studieresultat. Mindre klasser underlättar skapandet av kommunikativa lärandemiljöer, förståelsen av elevernas kunskaper och att lärarna får mer tid för att uppmärksamma de enskilda eleverna och deras behov. Riktmärket, dvs genomsnittlig klasstorlek i planeringen, är i Solna idag på 30 elever per klass. Beroende på ålder och klassammansättningens behov så är detta riktmärke för högt. Centerpartiet i Solna vill öka möjligheten till lärande och elevens deltagande och engagemang, genom att justera riktmärket till ett genomsnitt på 25 elever per klass.

Studiero
Skolor och förskolor ska vara trygga miljöer för våra barn och ungdomar. Det gäller både den fysiska och psykiska miljön. Elever behöver studiero för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lokala ordningsregler, i form av kontrakt mellan vårdnadshavare och skola, är ett exempel på verktyg som tillämpas för att skapa en lugn och trygg skolmiljö både på lektioner och raster.

Socialpedagoger
Fler stödfunktioner till både elever, föräldrar och lärare behövs i ett förebyggande arbete i skolan. Socialpedagoger kan bidra i arbetet för elever som har behov av socialt stöd för att komma till skolan, få en ökad motivation eller att strukturera upp sin vardag.

Ett pilotprojekt har utförts i en av Solnas större skolor med goda resultat. För att ha en större möjlighet att öka elevers måluppfyllelse och deras välmående ser Centerpartiet positivt på att fortsätta arbetet och öka närvaron av socialpedagoger i skolorna.

Digital undervisning
I huvudsak ska undervisning ske fysiskt, men för elever som av olika skäl inte har möjlighet att närvara i skolan, så vill Centerpartiet verka för en möjlighet att kunna ansluta sig till en digital klass. Det kan till exempel röra sig om hemmasittare, med en längre period av skolfrånvaro, där digital undervisning kan vara ett steg på vägen tillbaka till skolan. Det kan också gälla andra grupper av elever som på grund av kortvarig sjukdom har möjlighet till en digital uppsamlingsplats för att inte halka efter alltför mycket i skolarbetet.

Skolresultat
Centerpartiet i Solna vill att kommunen utvecklar den framtagna strategin för höjda kunskapsresultat i Solnas skolor för att nå ännu längre i arbetet. Förbättring av vissa delar i resultaten har skett, men fler åtgärder behöver komma till för att höja kvalitén och förbättra kunskapsresultaten i Solnas skolor.

Centerpartiet vill

 • utveckla strategin för höjda kunskapsresultat
 • sänka riktmärket för klasstorlekar till i genomsnitt 25 elever/klass
 • ha en utbildningsinsats för pedagoger för att höja kunskapen rörande NPF
 • se över möjligheten till en utökad differentiering av resurser inom ersättningssystemet.
 • Solna ska vara en initiativtagare till att starta upp en regional grundskolesamverkan inom ramen för StorSthlm.
 • ​​stärka samarbetet mellan de instanser som berör barns och ungas hälsa, exempelvis förskola, skola, BUP, Ungdomsmottagning och socialtjänst.
 • Anställa en central samordnare för barn i behov av stöd i förskola och skola öka kompetensen och säkerställa resurserna för att jobba främjande och förebyggande för att möta alla elever och förskolebarn, så att de elever som behöver stöd får det och att studieron ökar.

Förutsättningar för en bättre förskola och skola

Valfrihet och utbildning
Vi vill att det ska finnas tillgång till både goda kommunala förskolor och skolor och goda fristående alternativ. Det ska inte spela någon roll om man väljer privat eller kommunal verksamhet. Vi vill att det ska gå att välja en mindre skola likväl som en större. Därför bör det finnas en blandning av förskolor och skolor i kommunen både när det gäller huvudmän och skolstorlekar.

Vidare så behöver kommunen bli bättre på samverkan mellan kommunala och fristående förskolor och skolor för att öka likvärdigheten. Bland annat vore det önskvärt med gemensamma ansökningssystem för både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Skol- och förskolebyggnader samt gårdar
Våra barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i våra förskolor och skolor. Deras arbetsmiljö ska hålla en god standard. Underhållet av stadens skolbyggnader har historiskt inte varit tillräckligt bra och många lokaler har därför varit i behov av omfattande renovering. De senaste åren har därför stadens fastighetsorganisation förändrat och utvecklat sitt arbetssätt med underhåll av verksamhetslokaler och -gårdar för att bli mer långsiktigt. Under 2021 tillskapades också en särskild skolupprustningsfond som kommer kunna användas för stora renoveringsprojekt av stadens skollokaler. Genom att säkerställa att varje skola också har tillgång till en vaktmästare avlastas lärare och övriga anställda med arbetsuppgifter i gränslandet till fastighetsområdet.

Daglig rörelse är positivt både för inlärning och det allmänna välbefinnandet, därför är det viktigt att skolgårdarna uppmuntrar till lek och rörelse. I de riktlinjer som tas fram för Solnas förskolegårdar och skolgårdar, verkar Centerpartiet för att skapa variationsrika miljöer som erbjuder möjligheter till olika typer av aktiviteter. Fasta lekredskap, naturmiljö och grönska som inspirerar till kreativ lek är viktiga förutsättningar för social interaktion och fysisk hälsa.

Ekonomiska resurser
Skola och förskola är en stor del av kommunens budget och i många delar finns behovet av kraftigt ökade resurser. En ökning av skolpengens storlek är nödvändig för att säkra att förvaltningen har tillräckliga resurser för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Det måste också finnas tillräckliga resurser för att minska barngruppernas storlek.

Skolvägar
Barnens skolvägar ska vara säkra och trygga. Därför vill vi arbeta vidare med att implementera den plan för säkra skolvägar som tagits fram. Exempel på åtgärder är hastighetssäkring av övergångsställen, säkra avlämningsplatser på lagom avstånd från skolan, med mera. En viktig del är också att uppmuntra hållbara transportsätt som gång och cykel.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalyser ska tas fram när kommunen genomför en större omorganisation. Det innebär att vi tar in barnens synpunkter och erfarenheter inför beslut som påverkar dem. Centerpartiet vill att konsekvensanalyserna blir en del av underlaget inför beslutsfattande.

Centerpartiet vill

 • ha en långsiktigt hållbar finansiering av våra skolor och förskolor där valfrihet inom skola och förskola ska gälla båda huvudmän och skolstorlekar
 • öka lärartätheten och andelen behöriga lärare samt verka för kompetensutveckling
 • utöka förebyggande insatser genom fortsatt arbete med socialpedagoger samt arbeta för att ha minst en specialpedagog per skola
 • verka för trygga skolvägar
 • arbeta för en grön och stimulerande utemiljö vid förskolor och skolor
 • att det ska finnas en vaktmästare på varje skola
 • förenkla administrationen för föräldrar genom ett gemensamt ansökningssystem för alla skolor och förskolor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.