Alliansen: Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkta brister hos vårdgivare inom gynekologin. I dag har Alliansen också beslutat om fler stickprov av journaler och stärkt uppföljning inom vården i Stockholms län inför 2017.

– Vi har stärkt resurserna för uppföljning och medicinska revisioner eftersom vi vill öka ambitionerna när det gäller att ha koll på att patienterna får den goda vård som vi betalar för. När det nu finns indikationer om att en vårdgivare har gett fel behandling av ekonomiska skäl är det mycket viktigt för oss att gå till botten med om det stämmer. Vi accepterar inte att vårdgivare försöker missbruka eller gå runt avtalen, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

– Alla patienter har rätt att förvänta sig den bästa möjliga vården. Ingen ska felbehandlas, ingen ska överbehandlas och inga resurser ska läggas på vård som är onödig eller inte utförs. När vi får indikationer på fusk och felaktigheter ska det följas upp. Vi har också i budgeten för 2017 beslutat om stärkt uppföljning av alla vård och alla slags vårdgivare. Det ger möjlighet att agera med kraft i specifika fall. Vi lägger inga fingrar emellan: Om det visar sig att någon vårdgivare fuskar äventyrar de sina avtal med landstinget, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Det ska vara ordning och reda i vården. När vi får indikationer på fusk eller felaktigheter ska det alltid följas upp och redas ut. Därför tar vi i dag beslut om att öka uppföljningen och antalet stickprov på inskickade journaler. Det handlar om att säkerställa att skattebetalarnas pengar ska gå till rätt saker, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

– Det är jätteviktigt att pengarna i vården går till rätt saker. Därför är det bra att förvaltningen granskar 400 journaler extra när vi får indikationer på felaktigheter. Aktörer måste göra rätt för sig och en fördjupad uppföljning hjälper oss att göra vårdvalen ännu bättre och långsiktigt hållbara i den framtida vårdkartan, säger Karin Fälldin (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden.

Stockholms läns landsting: Landstinget granskar vårdgivare inom gynekologisk vård:

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/03/Landstinget-granskar-vardgivare-inom-gynekologisk-vard/

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm

Alliansen i Stockholms läns landsting beslutar på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 mars att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att dessutom öka antalet stickprovskontroller av journaler. Uppdraget ska redovisas i juni 2017 och därefter utvärderas.

Beslutet på hälso- och sjukvårdsnämnden i dag:

Den vård som utförs inom Stockholms läns landsting är mycket uppskattad, det gäller vård utförd av såväl fristående aktörer som landstingets egna verksam-heter. Alla patienter har rätt att förvänta sig att få den bästa möjliga vården, oavsett vilken vårdgivare de väljer. De allra flesta vårdgivare gör ett utmärkt arbete och tar redan ett stort ansvar för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Likväl är det viktigt att arbetet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att pati-enterna får kvalitativ vård anpassad till de individuella behoven och att de of-fentliga medlen används på ett effektivt sätt. Som en del i landstingets arbete med god kostnadskontroll och kvalitetsförbättring höjs ambitionen gällande upp-följning och revision. Detta är ett av stegen på vägen i arbetet mot ett effektivare landsting och bättre vård.

Därför föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag:

att fortsätta med och fördjupa journalgenomgångarna i syfte att upptäcka och förhindra överbehandling och felaktig redovisning.

att genomföra väsentligt fler stickprov som ett led i denna fördjupade uppfölj-ning.

Stärkt uppföljning av vården i Stockholms län i budget 2017

Under 2017 kompletteras den ordinarie uppföljningen av vården vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning.

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 framgår ökade satsningar på uppföljning:

"Ordinarie avtalsuppföljning och fördjupad uppföljning

Uppföljning av vårdgivare i Stockholms län ska vara bred och omfatta vårdproduktion, patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet, nya initiativ och genomförande av aktiviteter för en bättre samverkan i en nätverkssjukvård, samt bidra till att säkra verksamheter inom forskning, utveckling, innovation och utbildning i hela sjukvårdssystemet. Det är viktigt att nyttan av den information som samlas in genom uppföljning vägs mot det administrativa arbete som rapporteringen medför för vårdgivare inom bland annat vårdvalen. Framtidsplanens genomförande kommer att följas med systemuppföljningar Ett kontinuerligt arbete med att stärka kapaciteten för uppföljning och jämförelser pågår inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer och andra landsting.

Den ordinarie uppföljningen kompletteras vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Under 2017 förstärks verksamheten med ett tydligare funktionsansvar och tydligare mandat för Revisionsrådets medlemmar."