Kritik mot regeringens budgetförslag – ett Stockholms län perspektiv

Regeringens budgetförslag lämnar mycket att önska när det kommer till att möta Stockholms läns specifika utmaningar och behov. Som Centerpartist i Stockholms län känner vi oss missnöjda med bristen på satsningar som verkligen skulle gynna vår region och dess invånare.

Här är några av de mest påtagliga bristerna:

Gröna investeringar åsidosatta: Trots den eskalerande klimatkrisen och den ökande pressen på att agera hållbart, missar budgeten att prioritera tillräckliga satsningar på gröna investeringar. Vi behöver en mer ambitiös agenda för att möta klimatutmaningarna och bygga en hållbar framtid för kommande generationer.

Landsbygdens behov förbises: Landsbygdens unika behov och potential ignoreras i budgeten. Småsamhällen och glesbygdsområden behöver stöd och investeringar för att främja tillväxt och sysselsättning. Det är dags att regeringen börjar prioritera en mer inkluderande och jämlik utveckling över hela landet.

Svaghet i arbetsmarknadspolitiken: Med en växande arbetslöshet krävs det kraftfulla åtgärder för att stötta arbetskraften och främja jobbskapande. Budgeten missar att leverera nödvändiga insatser för utbildning, kompetensutveckling och innovation som behövs för att stimulera ekonomisk återhämtning och skapa fler jobbmöjligheter.

Skolan hamnar i skuggan: Stockholms läns skolor lider av bristande resurser och låg lärartäthet, vilket påverkar elevernas möjligheter till en kvalitativ utbildning. Trots behovet av ökade investeringar och åtgärder för att förbättra skolresultaten, saknar budgeten tillräckliga satsningar på utbildning och skolpolitik.

Som en av Sveriges mest kunskapsintensiva regioner förtjänar Stockholms län en budget som verkligen tar hänsyn till dess behov och potential. Vi i Centerpartiet kommer att fortsätta kämpa för en bättre framtid för vår region och dess invånare, och det inkluderar att kräva en mer ansvarsfull och ambitiös budgetpolitik. 

Vi föreslår:

Ökade investeringar i skolan: Prioritera resurser till skolor för att öka lärartätheten, förbättra undervisningskvaliteten och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sin utbildning.

Hållbara infrastruktursatsningar: Satsa på infrastrukturprojekt för att förbättra tillgängligheten, minska trafikstockningar och främja hållbara transportlösningar.

Stöd till landsbygden: Inför målinriktade åtgärder och investeringar för att stärka småsamhällen och glesbygdsområden, inklusive stöd till lokalt företagande och tillgång till service och kommunikationer.

Fokus på arbetsmarknadsintegration: Satsa på utbildning, kompetensutveckling och arbetsmarknadsåtgärder som främjar integrationen av arbetskraften i Stockholms län och skapar fler jobbmöjligheter för invånarna.