Vad händer i förhandlingarna gällande arbetsrätten?

Just nu pågår en historisk transformation av svensk arbetsmarknad. Många små och stora förändringar som tillsammans kommer att möjliggöra för fler att få ett jobb och dessutom innebära större möjligheter att kunna kompetensutvecklas i sitt arbetsliv. En av de större förändringarna är moderniseringen av arbetsrätten. Den kanske största förändringen sedan LAS införande på 70-talet, kanske rent av sedan Saltsjöbadsavtalet 1938.

Bakgrunden till detta vet ni säkert, det är Januariavtalet. Det är Centerpartiet som har drivit detta och jag och Martin Ådahl har varit partiets representanter i förhandlingarna om de direktiv som ledde till att utredningen med justitierådet i Högsta domstolen Gudmund Toijer i spetsen kunde presentera sina förslag till förändringar i maj 2020. I januariavtalet fanns också skrivningar att om arbetsmarknadens parter kunde komma överens i sin parallella process som pågått sedan 2017, då ska deras förslag genomföras istället. Förra veckan meddelade parterna att deras förhandlingar inte burit hela vägen. De var nära, riktigt nära och det är därför djupt beklagligt att parternas förhandlingar om att förbättra svensk arbetsmarknad har strandat.

Men såväl regeringen som parterna vet vad som gäller i Januariavtalet. Arbetsmarknaden ska reformeras för att skapa mer flexibilitet och för att sätta kompetensutveckling i större fokus. Nu måste arbetet med att genomföra utredningens förslag fortsätta enligt plan – där är både Januariavtalet och den senaste budgeten tydlig.

Vi känner oss trygga med att vi har en väldigt väl genomarbetad och genuin expertutredning att nu kunna gå vidare med. De här förändringarna behövs akut för att flera ska kunna få jobb och fast anställning, och vi har en väldigt bra utredning i botten. Utredningen ska nu genomföras, som avtalat mellan S, C, L och Mp.

Skulle parterna tycka att mer tid behövs för att nå ett avtal stänger inte vi den dörren. De har själva satt denna deadline. Lyckas de är det bra. Annars genomförs utredningen rakt av.

Därför behövs reformen:

Dagens regler är ett hinder för många företag att våga anställa, inte minst småföretag. En företagare vill vara säker på att kunna behålla nyckelpersoner om företaget behöver ta sig igenom en kris. Samtidigt måste anställdas kompetens tas vara på och utvecklas på ett bättre sätt.

Fyra av fem jobb skapas av små- och medelstora företag. Därför är det direkt avgörande för såväl människors jobb som för Sveriges ekonomi att småföretagen håller sig vid liv genom coronakrisen och att de så småningom vågar anställa igen. För dem är det helt avgörande att få lägre kostnader och mer flexibilitet när det gäller anställningar, när läget är så osäkert som det är nu.

Vi måste fokusera mer på kompetens i Sverige. Att fokusera på anställningstid kan ofta inge en falsk trygghet – vilket inte minst blivit tydligt i spåren av corona. Anställda måste samtidigt ges bättre möjlighet av sin arbetsgivare att kompetensutvecklas. På så sätt känner de sig rustade för en eventuell omställning på arbetsplatsen eller för att lättare hitta nya jobb.

Vi vet att ökad flexibilitet öppnar arbetsmarknaden för fler och samtidigt ökar produktiviteten – precis sådant vi behöver för att få in fler på längre sikt och att företagen växer.

//

Alireza Akhondi

Riksdagsledamot

 

Frågor och svar:

Hur påverkar parternas misslyckande att komma överens förslagen kring LAS?

Centerpartiet ville gärna se att parterna gemensamt kunde komma fram till en bra lösning, som ökar flexibiliteten. En sådan överenskommelse hade vi hedrat. Nu är läget ett annat och vi kommer att gå vidare med den genomarbetade expertutredning som ligger på regeringens bord. Huvudinriktningen om att göra det enklare att anställa och mer fokus på kompetens ligger fast.

Har reformen stöd i riksdagen?

Centerpartiet är överens med JA-partierna om att lägga fram förslag om förändrad arbetsrätt. Och Moderaterna har tidigare deklarerat att de kommer att stödja sådana förslag i riksdagen.

Så säger Januariavtalet:

”Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.”

”Förändringarna i LAS ska genomföras 2021.”

Hur påverkar utredningens förslag tryggheten för anställda?

Förslaget innebär att en anställd kommer att ges fler möjligheter till kompetensutveckling och att därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, både hos sin befintliga och hos andra arbetsgivare. På så sätt leder reformen till en stärkt trygghet för Sveriges anställda.

De regler som skyddar mot godtycke och diskriminering finns självklart kvar.

Är reformen fortfarande relevant, med tanke på coronakrisen?

Ja, absolut. Coronakrisen har visat på behovet av båda de centrala delarna i den här reformen: att småföretagen ska våga anställa och att alla behöver stärkt kompetens för omställning och ha lättare att hitta nya jobb.

Vi kommer framöver att ha en hög arbetslöshet i Sverige, då det blir avgörande att det finns flexibilitet på arbetsmarknaden, och för att komma in i den. Dessutom har krisen visat hur viktigt att det är med den andra delen av omställningen, stärkt kompetens för de anställda, för att klara snabba förändringar på arbetsmarknaden.