Nya ställningstaganden under helgens stämma

I helgen, den 23-24 april, har Centerpartiet i Stockholms läns distriktsstämma gått av stapeln. Med 150 ombud, representanter från distriktsstyrelse, syskonförbund och hantering 123 motioner blev det en innehållsrik stämma, fylld med visionär politik och debatter.

Michaela Haga omvaldes till distriktsordförande och tillsammans med den nya styrelsen vill hon fortsätta politikutvecklingen med en grön liberal kompass och arbetet med att stärka organisationen.

Guldnål Centerpartiet Stockholms län

- Jag är tacksam för förtroendet jag har fått att fortsätta arbetet med att stärka Centerpartiet i Stockholms län tillsammans med den nya styrelsen. Vi har ett viktigt år framför oss där vi både ska ta oss ur pandemin, leverera lösningar på samhällsutmaningar och utveckla en politik som gör skillnad i människors vardag, säger Michaela Haga.

Förutom Michaela Haga valdes Johan Krogh till 1:e vice ordförande, Patrik Buddgård till 2:e vice ordförande och Anna Lasses till 3:e vice ordförande.
Övriga ledamöter är Miranda Ahlers, Alireza Akhondi, Anna Eneroth, Raili Nilsson, Jonas Riedel, Olga Anikina, Annie Östlund, Bengt Ericsson.

Under stämman delades guldnålar ut till Lillemor Svensson som har varit verksam i Upplands Väsby samt till Kurt Göran Eriksson från Täby. Guldnålen är en utmärkelse som tilldelas personer som utfört förtjänstfulla insatser inom partiet.

Här är några av de motioner som fick gehör:

 • Bygg norrortsleden 4-filigt för att förbättra framkomligheten för kollektiv- och godstrafiken
 • Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder

 • att Centerpartiet verkar för en översyn av äktenskapsbalken och sambolagstiftningen i syfte att stärka det rättsliga skyddet för sammanboende personer
 • Centerpartiet i Stockholms län verkar för en fortlevnad av Bromma Flygplats och att den utvecklas för att ta täten för användning av elflyg och VTOL-farkoster

 • att påskynda byggande av passivhus i Sverige
 • att Centerpartiet ska verka för att utreda hur ränteavdragen för bostadslån kan trappas ner, gärna i kombination med sänkning av andra skatter
 • att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att sänka taket för ränteavdraget
 • att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner alternativt att alla användning av fyrverkerier blir tillståndspliktigt
 • att Centerpartiet verkar för att införa en lag om alkolåskrav som påföljd vid rattfylleri
 • att Centerpartiet ska verka för att det tas fram en nationell strategi med mål att anpassa och förbättra skolgången för barn och ungdomar med NPF 
 • att Centerpartiet i Stockholms län kontakter Centerpartiet i Stockholms stad för att ta fram en gemensam syn på samarbete gällande resursskolor och stöd till barn inom NPF-spektrat i Stockholmsregionen.
 • att Centerpartiet i Stockholm län - och stad gemensamt initierar ett fördjupat samarbete gällande resursskolor och stöd till barn inom NPF-spektrat inom ramen för Storstockholm.
 • att verka för en tydlig strategi för införandet av fjärr- och distansundervisning samt att placera frågan högt upp på dagordningen i skoldebatten.
 • att verka för att Skolverket ska uppdras att ta fram metodstöd och material för fjärr- och distansundervisning för alla årskurser med målet att få en mer jämlik skola för alla barn i Sverige.
 • att Centerpartiet ska verka för att det tas fram en nationell strategi för att omvandla och omklassificera utsatta områden till säkra och trygga stadsdelar senast 2030.
 • att verka för att anpassa regelverk och lagstiftning för att möjliggöra autonom sjöfart
 • att Centerpartiet verkar för att införa en särskild skatt på sockersötade drycker så att producenter självmant minskar mängden socker i läsk och saft för att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma i samhället.
 • att Centerpartier verkar för införandet av en nationell folkhälsomiljard.
 • att Centerpartiet verkar för att det tas fram en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost.


HÅLLBARA STÄDER

 • att reglerna skärps på krav av laddinfrastuktur till att också gälla gatuparkering i flerbostadsområden.
 • att installation av solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade även inom kulturmiljöområden medan krav på bygglov kvarstår på k- och q-märkta fastigheter.
 • att ta fram nationella krav för täthet av laddinfrastruktur för storstadsområden och landsbygd.
 • att Centerpartiet verkar för att på EU-nivå möjliggöra internationella transporter av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, med flera olika typer av transportlösningar (exempelvis med sjöfart eller vägburna transporter).
 • att Svenska Kraftnät får i uppdrag att planera och projektera för utökad elektrifiering av Sveriges storstadsområden och utöka nätkapacitet för att möta framtida behov och möjliggöra nya investeringar och etableringar.
 • att Centerpartiet ska driva frågan om att tillsätta en utredning med syfte att halvera tidsåtgången för tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och kraftledningar.
 • att Centerpartiet ska verka för en utredning som ser över betalningsmekanismer för systemtjänster och utreder möjliga lösningar till effektmarknader i elnätsområden med kapacitet- och effektbrist.
 • att den lokala kraftvärmens konkurrenskraft stärks genom differentierad       avfallsförbränningsskatt samt att Centerpartiet ska initiera en nationell strategi för ökad insamling, sortering och återvinning av hushållsavfall.
 • att Centerpartiet motsätter sig byggandet av Horstensleden
 • att staten följer upp arbetet med Stockholmsförhandlingen och ökar sin andel av investeringen i en fortsatt utbyggd tunnelbana och pendeltågstrafik i Stockholms län.
 • att staten finansierar en ny transportväg för spårbunden godstrafik över Mälargränssnittet i Stockholms kommun för att öka kapaciteten och stärka systemets robusthet och flexibilitet.    
 • att  Centerpartiet ska verka för genomförande av projektet Oslo-Stockholm 2.55, dvs en anständig och genare järnväg mellan Oslo och Stockholm.
 • att öka Stockholmsregionens andel av statens anslag för trafiksatsningar till att minst motsvara andelen i befolkning.
 • att Centerpartiet verkar för att utreda behovet av samt finansiering av infrastrukturåtgärder för att långsiktigt säkra flöden av persontrafik och gods till och från Arlanda med bibehållen princip om totalt utsläppstak.
 • att Centerpartiet ska verka för att staten avslutar koncessionen för snabbspårstrafik, spår- och stationsanläggning från Stockholm City och Arlanda flygplats för att medge utökat spårbundet resande till Arlanda.
 • att beslut och förvaltande av trängselskatter ska regionaliseras.
 • att anvisa statlig medfinansiering och förhandlingsperson för en “Köpenhamnsförhandling” med kommunerna och regionen om strategisk utbyggnad av regionalt sammanhängande cykelnät.
 • att finansieringsansvaret för cykelinfrastruktur ska öka.
 • att Trafikverket får i uppdrag att göra cykel till ett eget trafikslag inom sin verksamhet och att väglagen ändras för att stärka cykelvägarnas status och möjliggöra cykelvägar frikopplade från bilväg.
 • att Trafikverket får i uppdrag att öka takten för byggande av cykelvägar och att medel avsättas för detta.
 • att säkerställa att ökade medel avsätts för anläggande av nationella cykelleder för turism.