Folkhälsa och förebyggande
insatser istället för ohälsa

Under pandemin har sjukvården gjort storartade insatser och fokus har legat på akutsjukvården och på att hålla människor vid liv. Det som dock blivit tydligt är vilken påverkan människors hälsa och levnadsvanor har på risken att bli svårt sjuk och dö i förtid. 

En god folkhälsa ger ökad livskvalitet, minskad sjukfrånvaro, fler som kan och orkar jobba längre och minskade behov av vård och omsorg. Centerpartiet vill därför stärka folkhälsan genom att satsa på förebyggande insatser i samhället.

1. Vi vill införa en nationell folkhälsomiljard! Varje satsad krona på förebyggande insatser ger minst det dubbla tillbaka.

2. Det behövs en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost! Dessa frågor behöver belysas i dagens samhälle, idag är mer än hälften av Sveriges befolkning överviktig samtidigt som barn och unga cyklar hälften så mycket som de gjorde på 90-talet.

3. Vi behöver planera samhället så människor, oavsett funktionsvariation, får in mer rörelse i vardagen! Vi vill till exempel förbättra cykelinfrastrukturen, 70 procent av invånarna i Stockholmsregionen kan nå jobbet inom 30 minuter med cykel. 

Vi ser också stora behov att satsa på den psykiska hälsan, bland annat ska vårdcentralerna bli den självklara första kontakten även vid psykisk ohälsa. Tillgång till elevhälsa, ungdomsmottagningar och BUP är andra avgörande delar. Vi behöver även arbeta förebyggande genom att bland annat möjliggöra sommarjobb och förbättra förutsättningarna för givande fritid – allt från kultur till idrott.

För våra seniorer är också det förebyggande arbetet en nyckel för välmående. Många äldre har behövt hålla sig isolerade under pandemin och ensamheten har för många varit en utmaning.
Nu när samhället successivt kommer öppna upp måste vi våga satsa på mer förebyggande insatser för att öka äldres hälsa och välmående. 

Ökad livskvalitet och bättre hälsa är både värdefullt för våra invånare och för deras närstående. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Vi vill satsa på folkhälsan!