Freda Östersjön från trålning

Motion #610 från distriktsstämman
Östersjön har under lång tid uppmärksammats för sina många problem.
Trist nog lider havet ännu av många störningar. 

Vid uppslag finns mycket att läsa om övergödning, försurning, överfiske och utsläpp av farliga ämnen m.m. Överfisket kommer i mångt och mycket med trålningen, en metod som tillåts bl.a. för riktat fiske mot vissa arter samtidigt som allt fiske mot vissa andra arter är förbjudet.
Trålfiske fångar betydligt mer fisk än endast den art den riktas mot och sådan fisk kastas då tillbaka i havet. För det mesta är den fisken redan död och detta berör många tusentals ton fisk om året. T.ex. så genomförs trålfiske av sill och skarpsill samt plattfisk samtidigt som fiske av torsk är förbjudet. Detta medför inte bara problemet att t.ex. torsk följer med i fångsterna men också att torskens matfisk fiskas ut och rubbar hela ekosystemet.

Ytterligare en konsekvens av detta är den explosion av spigg som t.ex. Stockholms skärgård upplever men även andra kustområden vilket också det medför sina problem då spiggen konsumerar mycket av den mat som rovfiskyngel annars äter.

Läget är akut och ett förbud är antagligen nödvändigt för att få Östersjöns ekosystem åter i balans. Ett förbud skulle också stärka det kustnära, lokala fisket som är både hållbart och bidragande till levande skärgårdssamhällen.

Centerpartiet i Stockholms län vill

  1. Verka för ett förbud av all trålning av fisk i de delar av Östersjön där Europeiska Unionen har rådighet.
  2. Verka för en dialog med Ryssland om förbud av trålning i Östersjön