STOCKHOLMS LÄN BEHÖVER FLER FÖRBINDELSER

STOCKHOLMS LÄN ÄR I BEHOV AV FLER FÖRBINDELSER SOM BINDER IHOP LÄNET MELLAN ALLA VÄDERSTRECK.
IDAG ÄR STOCKHOLMS KOLLEKTIVTRAFIK TILL STOR DEL CENTRERAD IN MOT DEN CENTRALA KÄRNAN NÄR MAN SKA ÅKA FRÅN NORR TILL SÖDER MEN ÄVEN OM MAN VILL ÅKA MELLAN STÖRRE KNUTPUNKTER PÅ TVÄREN INOM SAMMA LÄNSHALVA.

Genom tvärförbindelser med buss kan man avlasta kollektivtrafiknätet och vägnätet in mot stan samtidigt som man får kortare restider. Men endast fler tvärförbindelser räcker inte för att korta ned restiden, utan man behöver också se till att kollektivtrafiken får plats på vägen och trånga sektorer behöver byggas bort.

Ett bra exempel är Norrortsleden (väg 265) som binder ihop nordostkommunerna och två så kallade regionala stadskärnor, Täby-Arninge och Kista-Sollentuna-Häggvik. Denna tvärled är i dag väldigt ansträngd och kommer bli ännu mer ansträngd när Förbifart Stockholm är färdigbyggd och överflyttning av trafik kommer att ske i samband med detta.

Norrortsleden är till viss del en fyrfilig väg med undantag mellan trafikplats Täby kyrkby och trafikplats Rosenkälla, som har omväxlande 2+1 körfält och i Löttingetunneln finns endast ett körfält i varje riktning. Här bildas flaskhalsar och trängseln är ett faktum. Det är inte heller enbart bilar som fastnar i köerna, utan även buss- och godstrafik.

Om fler resenärer ska välja att åka kollektivt i stället för bil behöver bussen komma fram på våra vägar.

Därför skulle en satsning på en utbyggnad till en fyrfilig väg längst sträckan mellan Täby kyrkby och Rosenkälla bidra till att minska sårbarheten, bidra till ökad redundans och gynna busstrafiken. På sikt kommer vi behöva bygga ut den spårbundna trafiken även i dessa delar av länet men innan dess behöver vi se till att bussen får rulla fritt.

Michaela Haga (C) Distriktsordförande Stockholms län,

Ulrik Hansson-Mild (C), Ordförande Brottby/Kårsta centeravdelning,

Lars Carlsson (C), Ledamot i Plan- och miljöutskottet Vallentuna,

Per-Everth Staff (C), Ledamot I Bygg- och miljötillsynsnämnden Vallentuna