Stockholmsregionen ska vara ledande i den gröna omställningen

Fossila bränslen nådde för längesedan sitt bäst-före-datum. Centerpartiet kommer att
arbeta för att Stockholmsregionen ska bli klimatneutral till år 2035. 

För att uppnå det måste energiproduktionen i regionen öka, både för att vi ska bli mer självförsörjande och få mer stabila elpriser.  Vi vill ta vara på den potential som finns och bygga ut havsbaserad vindkraft och möjliggöra för fler att installera solceller. Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att klimatomställningen ska lyckas.

För att fler ska kunna resa hållbart i sin vardag behöver vi satsa på kollektivtrafiken, laddinfrastrukturen behöver byggas ut och vi behöver få på plats ett sammanhållet regionalt cykelvägnät.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill därför:

  • Öka den regionala energiproduktionen och ta fram en regional elförsörjningsplan.
  • Intensifiera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Stockholmsregionen, för både 
    personbilar men också för tung transport och sjötrafik.
  • Ta vara på potentialen i havsbaserad vindkraft och förbättra förutsättningarna för egenproduktion och användning av solel.
  • Göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler och förbättra för gång- och cykeltrafikanter.