En översiktsplan för framtidens stad

Centerpartiets gruppledare Stefan Bergström ledde arbetet i den politiska kommitté som tillsammans med stadens tjänstepersoner arbetade fram Sundbybergs nya översiktsplan. 

På kommunfullmäktige den 23 april antogs översiktsplanen. I dialogskedet deltog många engagerade medborgare vilket var väldigt glädjande.

Översiktsplanen innehåller fem målbilder för Sundbybergs stadsutveckling:

En sammanhållen stad handlar om att koppla ihop staden och att göra det enklare att röra sig till fots och med cykel. Plats för alla beskriver vikten av blandade upplåtelseformer och bostadsstorlekar samt att platser och ytor för kultur, rekreation och fritid, men också för servicefunktioner, ska säkras tidigt i planeringen. Grönska och vatten av god kvalitet säger att Strandpromenaden längs Bällstaviken ska bli ett attraktivt stråk, att stadens vatten ska bli en mer visuell del i stadsmiljön och att stadens blåa och gröna band ska stärkas. Levande stadsrum understryker att staden ska ha en varierad arkitektur av god kvalitet, att kulturmiljövärden ska tillvaratas och att skapa mer konstnärlig utsmyckning. Till sist handlar Den smarta staden om att Sundbyberg ska ta vara på kraften i digitaliseringen, att staden ska bli fossilbränslefri och att stadens verksamheters ytor och lokaler ska vara resurseffektiva, flexibla och mångfunktionella samt möjliggöra innovativa lösningar.

"Jag är glad att vi har en mycket bred majoritet för att fortsätta göra Sundbyberg ännu bättre. Vi visar tydligt hur viktigt det är att lyfta fram våra vattenmiljöer och att stärka både våra grönområden, som till exempel att utvidga naturreservatet i norra Kymlinge, något Centerpartiet slagits för sedan tidigt 1970-tal. Vi uttrycker också tydligt att vi ska stärka våra offentliga platser och säkra platser för kultur, rekreation och fritid då staden växer. Jag är väldigt nöjd över slutresultatet – när Sundbyberg växer ska staden bli ännu bättre också för alla oss som redan bor här", säger Centerpartiets gruppledare Stefan Bergström.

 

Du kan läsa mer här:

Fem mål för kommunen till 2030 - Vi i Sundbyberg

Ett grönare och livfullare Sumpan år 2030 - Mitt i Stockholm