Barn och deras miljöer måste få ta plats!

Att ge alla barn i Sundbyberg bästa möjliga start i förskolan och skolan är en av de viktigaste uppgifterna som politiken har. Lika viktigt tycker vi att det är att all stadsplanering också utgår från barn och deras behov.

Skolan har under alltför många år varit föremål för politiska meningsskiljaktigheter. Därför kommer vi i Centerpartiet att arbeta för att alla frågor som rör förskola och skola ska lösas långsiktigt och i största möjliga samförstånd mellan alla politiska partier.

Barn och deras miljöer måste få ta plats och för oss är det självklart att de ska få ta plats. Vårt fokus är att förskolor och skolor ska erbjuda högkvalitativa pedagogiska miljöer, både inomhus och utomhus. Det är helt enkelt inte rimligt att barn på sina håll har mindre yta skolgård per barn än vad en parkerad bil på gatan har.

Forskning visar tydligt att barn som vistas i gröna miljöer har bättre koncentration. Dessutom finns forskning som visar att rätt ljussättning och materialval inomhus påverkar både stress och inlärning. Det är ytterligare argument för att de pedagogiska miljöerna både i förskolan och skolan ska hålla en hög kvalitet.

Sundbyberg har i flera år arbetat med giftfria förskolor. Vi vill nu utsträcka det arbetet till att inkludera alla miljöer där barn vistas som lekplatser, kultur- och fritidslokaler, idrottshallar med mera. Vi vill också att barnen prioriteras i trafikmiljön. Därför vill vi göra en storsatsning på säkra skolvägar så att barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

Skolan ska vara en trygg plats att gå till och vistas i, oavsett man är elev eller personal. Därför ska nolltolerans mot alla former av mobbning och alltför stökigt beteende råda. Arbetet mot mobbning ska kontinuerligt utvärderas för att kunna förbättras. Inga barn ska fara illa i skolan. Tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer vill vi därför utöka med fokus på psykisk ohälsa.

Centerpartiet ser positivt på att det finns en mångfald av förskole- och skolaktörer. För oss betyder mångfald också att det finns ett stort inslag av kommunalt drivna förskolor och skolor samt att dessa håller högsta möjliga kvalitet. De förskolor och skolor som staden driver vill vi också att staden själv bygger. De ska kännetecknas av klimatsmart byggande med god arkitektur samt flexibla lösningar, så att till exempel undervisningslokaler kan användas till annat då det inte är någon skolverksamhet.

En del barn har speciella behov. För Centerpartiet är det viktigt att skolan gör allt för att de ska kunna gå i skolan i Sundbyberg. Och i de fall det inte går åtminstone så nära Sundbyberg så möjligt. Här ska barnets bästa alltid vara det avgörande.

Mat och måltider är en viktig del i både förskolan och skolan. År 2014 gick Centerpartiet till val på att införa en matpolicy med fokus på ekologisk och närproducerad mat. År 2017 antogs den under namnet måltidspolicy, också med ett uttalat syfte att främja hälsa och miljö, på kort och lång sikt.

Från 2009 till 2017 har andelen ekologisk mat ökat från 9 % till 37 %. Vårt mål är att minst hälften av all mat som serveras ska vara både ekologisk och närproducerad under mandatperioden.