En trygg mobilitet – oavsett om du går eller cyklar

Att tryggt kunna gå eller cykla var man är eller vart man än ska i Sundbyberg är för oss kvaliteter som ska vara självklara i vår stad. Därför har vi de senaste åren gjort rekordsatsningar för att stärka Sundbybergs cykelinfrastruktur och att göra miljön för gående tryggare.

Sundbyberg behöver fler separata cykelvägar, något som också bidrar till ökad trygghet för gående och rullstolsburna på trottoarer och gångvägar. Vi behöver också tydligt lyfta fram barnens trygghet och behov i trafikmiljön med fokus på säkra skolvägar.

Under 2018 investerar Sundbyberg 10 miljoner kronor i cykelinfrastruktur och 4 miljoner kronor för att öka säkerhet och framkomlighet för gående och rullstolsburna. Arbetet med att stärka förutsättningarna för cykling har lett till att Sundbyberg stadigt klättrat uppåt i den nationella jämförelse som Cykelfrämjandet gör i sin kommunvelometer. I maj i år utsågs Sundbyberg dessutom till landets bästa mindre cykelkommun (kommuner upp till 50 000 invånare), vilket var mycket glädjande. Centerpartiet vill för nästa mandatperiod ytterligare stärka satsningarna på en trygg och säker mobilitet och totalt satsa 100 miljoner kronor på bättre gång- och cykelinfrastruktur under åren 2019 - 2022.

I detta arbete ska också en särskild satsning på säkra skolvägar för barn göras. Barn i Sundbyberg ska på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig till skolan och fritidsaktiviteter både genom att gå och genom att cykla. Vi vill också skapa säkra zoner runt alla förskolor och skolor och i dialog mellan elever, lärare och stadens trafikingenjörer ta fram förslag på lämpliga avlämningsplatser vid alla skolor.

Under vintern 2017 - 2018 så sopsaltades flera gång- och cykelvägar, bland annat hela sträckan från Ursvik över Golfängarna och längs Vackra vägen. Förutom när det var kallare än åtta minusgrader så var det sommarväglag utan rullgrus vilket bidrog till ökat antal gående och cyklande samt minskat antal olyckor. Vi vill fortsätta satsningen på sopsaltning så att både de regionala cykelvägarna genom Sundbyberg och vårt eget huvudnät sopsaltas vintertid i framtiden.

För att kunna använda sin cykel så är det en förutsättning att den också går att parkera på ett säkert sätt. Därför ska utbyggnaden av väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid alla kollektivtrafikpunkter och andra viktiga målpunkter fortsätta.

Respekt och hänsyn är viktiga ledord för allt delande av offentliga ytor. Här finns mycket att göra för att minska konflikter mellan olika trafikslag. Centerpartiet vill därför att alla cykelvägar ska vara enhetligt och tydligt utmärkta samt att det på delade ytor tydligt skyltas att man cyklar på de gåendes villkor.

Med fler och fler människor på samma yta så är det en förutsättning att vi arbetar med breda mobilitetslösningar för att undvika nutida och framför allt kommande trafikinfarkter.

För att erbjuda alternativ till privatbil så vill vi ytterligare stärka möjligheterna både för bilpooler och cykelpooler. Både fasta pooler där bilarna/cyklarna hyrs och återlämnas till samma plats, eller flytande pooler där de kan hämtas och lämnas på olika ställen inom ett geografiskt område.

De autonoma fordonen är redan här. Det pågår flera försök både runt om i världen och i vår närhet. I Kista har självkörande bussar testats under första halvåret och i Barkarbystaden kommer Järfälla kommun i samarbete med Stockholms läns landsting och bussbolaget Nobina redan i höst inleda ett samarbete med elektriska självkörande bussar i linjetrafik.

Centerpartiet arbetar för att Sundbyberg står näst på tur. Självkörande bussar ger tillgång till en bra mobilitet dygnet runt och ge en betydligt större frihet för människor i vardagspusslet. Var man än bor i Sundbyberg så vill vi att man ska ha tillgång till en bra och säker mobilitet dygnet runt. Dessutom är elektriska bussar både utsläppsfria och tystare vilket leder till en bättre stadsmiljö.

Centerpartiet vill:

  • Satsa 100 miljoner kronor på bättre gång- och cykelinfrastruktur samt säkra skolvägar.
  • Skapa säkra zoner runt alla förskolor och skolor.
  • Utöka sopsaltningen till hela regionala cykelnätet och vårt eget huvudnät.
  • Tydligt skylta att man cyklar på de gåendes villkor på delade ytor.