Vi behöver våra grönområden

År 2014 gick Centerpartiet till val på att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat. Beslutet om naturreservatet togs sedan i kommunfullmäktige i december 2017 och på Nationaldagen i år invigdes naturreservatet av vår gruppledare Stefan Bergström.

Sundbyberg har många uppskattade gröna miljöer och för oss i Centerpartiet är det prioriterat att både bevara och att stärka dessa. Både naturområden, gröna stråk, parker och mindre grönska som trädplanteringar och blomlådor är viktiga för att man ska kunna uppleva grönska var man än bor i vår stad.

För Lötsjön-Golfängarnas naturreservat så vill vi utvidga gränserna både i sydväst mot ishallen och curlinghallen, i sydost mot Ateljevägen samt i nordost mot Råstabäcken.

En viktig anledning till Sundbybergs fina gröna miljöer är stadens personal som gör ett mycket bra jobb runt om i Sundbyberg. Under de senaste åren har flera parker och lekplatser fått ätbara buskar och träd. Det har också anlagts ängsplanteringar vid alla entréer till det nya naturreservatet.

Sundbybergs stad har egna växthus där både nya plantor drivs upp och där de perenna växterna förvaras vintertid. Växthusen, som står vid Ekbacken, måste flyttas då järnvägen ska läggas ner i tunnel. Centerpartiet vill att staden även framöver ska ha växthus i egen regi för att kunna fortsätta hålla hög standard i stadens grönska. Vi vill också att den del av växthusen som har perenna växter blir tillgängligt året runt för att kunna erbjuda en plats som är grön också på vintern.

Sundbybergs största grönområde heter Kymlinge och ligger i den norra delen av kommunen. Ungefär två tredjedelar av området utgörs av Igelbäckens naturreservat. Vi vill göra också den återstående tredjedelen till naturreservat. Detta för att säkerställa att också framtidens ännu fler sundbybergare garanteras en god tillgång till ett riktigt naturområde för rekreation och friluftsliv med motionsspår, ridvägar och cykelvägar.

Rissne ängar är ett annat viktigt grönområde att värna. Centerpartiet vill flytta bort skolbarackerna så att hela Rissne ängar åter ska vara tillgängligt som grönområde.

Stadens alla parker ska också i fortsättningen hålla god kvalitet både vad gäller grönska och för möjligheter till att kunna koppla av. Centerpartiet vill också fortsätta utveckla grönskan på alla andra typer av offentliga platser.

Vi vill till exempel att 500 nya träd planteras under mandatperioden. Det kan både vara längs vägar, i parker, eller på torg. Träd har både estetiska och praktiska funktioner i städer.

Förutom att ge grönska så förbättrar träden förorenad luft och minskar antalet partiklar. Träd sänker temperaturen under varma sommardagar då lövverket ger skugga och de tar upp stora mängder vatten vilket minskar belastningen på dagvattensystemet då det regnar mycket. Sist men inte minst bidrar träden till den gröna infrastrukturen och den biologiska mångfalden.

Centerpartiet vill:

  • Utvidga gränserna för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.
  • Tillgängliggöra stadens växthus vintertid.
  • Göra också den norra delen av Kymlinge till naturreservat.
  • Freda Rissne ängar från bebyggelse.
  • Plantera 500 nya träd runt om i staden.