Vi vill göra Förvaltaren till en stark bostads-byggaraktör

Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren har sedan Rissne byggdes klart på 1980-talet bara byggt runt 300 lägenheter. Samtidigt har flera tusen lägenheter blivit ombildade till bostadsrätter och nu råder en mångfald av både hyresrätter och bostadsrätter i alla de stadsdelar som en gång bara såg Förvaltarens hyresrätter.

Centerpartiet vill nu rikta all Förvaltarens kraft framåt. Vi vill att Förvaltaren återgår till rollen som en stark bostadsbyggaraktör med fokus att framför allt bygga efter det faktiska bostadsbehov som finns. För oss är det framför allt extra viktigt att också framöver kunna hålla ungdomsgarantin som ger alla Sundbybergsungdomar chans till en första bostad.

Förvaltaren äger mark i flera stadsdelar. Vi vill därför att Förvaltaren bygger bostäder både i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen, Ör, Ursvik samt i framtidens stadsdel Madendalen längs Enköpingsvägen. Vårt mål är att Förvaltaren bygger minst 200 lägenheter per år de närmaste 15 åren och vi kommer att arbeta för att en långsiktig och bred politisk uppgörelse för Förvaltaren ska komma till stånd.

Att bygga till lägre kostnader är en stor utmaning, men det är också nödvändigt för att kunna skapa en bostadsmarknad för alla. Därför vill vi att Förvaltaren ska arbeta aktivt för innovativa bostadslösningar. Det kan röra sig om olika typer av kollektivboenden, kombo-bostäder eller andra bostadsformer där man delar vissa utrymmen och funktioner med andra. Det kan också röra sig om kompakta lägenheter där flera funktioner finns på samma yta. Vi vill också att Förvaltaren bygger med god arkitektur och att man samtidigt är ett föredöme i klimatsmart byggnation.

Visste du att...?

Förvaltaren har varit Sundbybergs eget fastighetsbolag sedan 1947. Förvaltaren byggde Storskogen på 1950-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Nu har Förvaltaren drygt 6900 lägenheter.

Allt som byggs ska göra Sundbyberg ännu bättre

Med många byggnationer i både Ör, Hallonbergen och Rissne, nya bostäder efter järnvägsnedgrävningen i centrum samt nya stadsdelar i Västra Ursvik och Madendalen så är det viktigt att ställa hårda och tydliga krav. Centerpartiets mantra är att allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra nya värden, och hela tiden göra vår stad ännu bättre också för oss som redan bor här.

Vi vill se en mångfald både av aktörer och bostadslösningar. Olika upplåtelseformer ska premieras i alla nya byggnationer. Vi ser gärna fler ägarlägenheter, kollektivboenden, studentbostäder, samt mellan- och trygghetsboenden för äldre. Vi vill också möjliggöra byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. De bostadssökande är helt enkelt sina egna byggherrar. Detta är något som används en hel del i Tyskland.

Sundbybergs stad arbetar med både ekologisk och social hållbarhet i alla stadsutvecklingsprojekt. Vi vill också lägga till begreppet estetisk hållbarhet. Allt som byggs ska förhoppningsvis finnas kvar i minst 100 år och då är det såklart viktigt att det också byggs med god arkitektur för att ge nya värden till vår stad.

Stärk den digitala delaktigheten

Vi vill tillvarata dagens och kommande digitala teknik fullt ut för att tillgängliggöra stadsutvecklingsprojekten för alla sundbybergare. Genom att hela tiden arbeta med digitala modeller så kommer både chansen till delaktighet och förståelsen för framväxten av vår stad att kunna öka.

Du ska kunna sitta vid din dator eller din mobiltelefon och följa olika projekt i 3D samt också ges chansen att enkelt kunna lämna synpunkter och förslag.

Sundbyberg - ett globalt föredöme

Sundbyberg ska vara ett globalt föredöme när det gäller att bygga klimatsmart. Därför vill vi att minst hälften av det som byggs i Sundbyberg i framtiden ska byggas i trä.

Att bygga i trä har massor av fördelar. Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New har vetenskapligt bevisat att trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för inomhusmiljön och därmed också vår hälsa och vårt välbefinnande. Forskarna i projektet konstaterar att trä har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätt att arbeta med, är förnybart och att det finns tillgängligt i stora mängder. Det går snabbt att bygga med, ger en bra arbetsmiljö på byggplatsen, är flexibelt och ger designern stora friheter. Trä binder och lagrar koldioxid, jämnar ut luftfuktigheten inomhus och är återvinningsbart.

Sundbyberg har redan landets största bostadshus i trä som Folkhem byggt nere vid Bällstaviken. De närmaste åren kommer också trähusbyggnation ske både i Ör, Hallonbergen och Rissne. Centerpartiet vill nu ta ytterligare kliv framåt och i samarbete med nationell och internationell forskning satsa på träbyggnation i stor skala.

Också på energisidan vill vi ta nya kliv framåt. Förra mandatperioden tog vi initiativ till att Sundbyberg ska äga ett eget vindkraftverk. Det driftsattes i början av 2016 i Fröreda vindpark i Småland och bidrar till runt hälften av den el som stadens verksamheter använder. Nu vill vi att solceller installeras på alla stadens fastigheters tak med målet att alla fastigheter ska vara självförsörjande på el. Det har varit en enorm utveckling av solceller de senaste åren och nu är det en investering som återbetalar sig på maximalt 9-10 år varför det också är ekonomiskt lönsamt att satsa på solceller.

Sundbybergs stads fordon ska vara utsläppsfria senast år 2020. Centerpartiet vill att det till dess också finns laddplatser för elfordon på offentliga parkeringar i alla stadsdelar. Vi vill också göra en stor hälso- och miljösatsning på Sundbybergs stads egen personal. Flera kommuner erbjuder sina anställda förmånscykel och det vill vi införa för samtliga anställda också i Sundbyberg.