Sundbyberg ska vara tryggt för barn och äldre

Oavsett förutsättningar ska alla barn ges samma möjlighet till bästa möjliga start i förskolan och skolan samt att kunna känna sig trygga. 

Centerpartiet vill därför ha fler anställda i skolan så att lärare kan ägna sig åt det de är bäst på – att undervisa. Därför behövs det fler vuxna som till exempel rastvakter och stödpersoner.

Vi vill också se en utökad flerlärarsatsning. Flerlärarsystem innebär att fler lärare ansvarar för varje årskurs och det har höjt resultaten för eleverna där det testats.

Skolan ska vara en trygg plats att gå till och vistas i, oavsett man är elev eller personal. Därför ska nolltolerans mot alla former av mobbning och stökigt beteende råda. Inga barn ska fara illa i skolan och tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer ska utökas med fokus på psykisk ohälsa.

Lika viktigt är det att arbeta för att våra äldre ska vara trygga. Alla äldre i Sundbyberg ska ges en god och värdig omvårdnad och äldreomsorgen ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.

De äldre ska själva få välja var de vill bo samt vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.

Centerpartiet vill också satsa på att lyfta fram vardagens hjältar i alla de anhöriga som vårdar sina närstående äldre. Vi vill därför ge anhöriga vårdare rätt till anhörigbidrag och att de även får en utökad avlastningstid.

Också i våra offentliga miljöer är det viktigt att hela tiden också tänka in barns och äldre människors behov så att stadsmiljön är trivsam för alla.

Alla våra parker, torg och andra offentliga platser ska vara fullt tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionsförutsättning, och utformas därefter i allt från underlag till aktiviteter.