Vi vill bygga en skola för årskurs 4-9 på Ekbacken

Arbetet med att bygga ut skolverksamheten i Duvbo har pågått under alltför många år, utan att något konkret har hänt.

Vi i Centerpartiet vänder blicken framåt och går till val på att bygga en 4 – 9-skola på Ekbacken, samtidigt som vi vill att Duvboskolan ska vara en renodlad F – 3-skola i sina befintliga lokaler.

Staden har de senaste åren utrett om någon av de befintliga byggnaderna på Ekbacken passar för skollokaler, men funnit att så inte är fallet. Därför vill vi att en separat skolbyggnad med idrottshall uppförs på Ekbacken, i närheten av nuvarande äldreboenden ner mot järnvägen.

Eftersom vi vill att förskolor och skolor ska kännetecknas av klimatsmart byggande så vill vi att skolan byggs i trä. Vi vill också att den uppförs med god arkitektur och att till exempel undervisningslokaler kan användas till annat då det inte är någon skolverksamhet. Vi vill också att de pedagogiska miljöerna, både inomhus och utomhus, ska vara de bästa möjliga.

Om kommunen ska driva skolan vill vi också att kommunen ska bygga och äga skolan. Då har vi full rådighet över lokalerna samtidigt som det blir billigare än om kommunen skulle hyra skolan.

Centerpartiet vill ha fler anställda i skolan så att lärare kan ägna sig åt det de är bäst på – att undervisa. Därför behövs det fler vuxna som till exempel rastvakter och stödpersoner. Vi vill se en utökad flerlärarsatsning, något som varit mycket lyckosamt där det testats. Vi vill också utöka tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer med fokus på psykisk ohälsa.

Skolan ska vara en trygg plats att gå till och vistas i, oavsett man är elev eller personal. Därför ska nolltolerans mot alla former av mobbning och stökigt beteende råda. Arbetet mot mobbning ska kontinuerligt utvärderas för att kunna förbättras.

Centerpartiet kommer stå upp för att syskonförtur alltid ska gälla, både i förskolan och i skolan. Barnens bästa ska stå i fokus för all planering både av verksamhet och av lokaler.