Klimatet och antibiotikan är ödesfrågor

Klimatet är vår tids största ödesfråga. För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella klimatarbetet och i att driva effektiv miljöpolitik. EU har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40% till 2030. Men det måste gå fortare och därför måste siktet höjas.

EU:s energimarknader integreras allt mer. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Mer än hälften av energin som idag används i EU importeras från andra länder. Denna energi består främst av olja och gas. Putins Ryssland är den största exportören av båda.

Fokus för Centerpartiet är att:

  • Höja EU:s klimatmål och ha minst 55% i sänkta CO2-utsläpp till 2030.
  • Satsa på förnybara bränslen och grön teknik.
  • Bygga ihop det europeiska järnvägsnätet, för att underlätta klimatsmarta transporter.
  • Arbeta för en minskad klimatpåverkan från flyget och sjötransporterna, genom forskning, styrmedel och internationell påverkan.

Antibiotikaresistens är en annan ödesfråga. Många år av överdriven och olämplig användning av antibiotika inom både sjukvård och djuruppfödning har lett till att antibiotikan i många fall är på väg att förlora sin effekt. Enklare infektioner eller mindre komplikationer som tidigare kunde behandlas kan bli dödshotande.

I Sverige har vi kommit långt med arbetet att motverka antibiotikaresistens och vi är på många sätt ett föregångsland. Men bakterier känner inga landsgränser. I en globaliserad värld med handel och resor kommer resistenta bakterier snabbt kunna ta sig till vår del av världen. Redan idag dör 33 000 människor per år i EU på grund av antibiotikaresistens, en siffra som stadigt ökar. Det är en gränsöverskridande utmaning där europeiskt och internationellt samarbete kommer vara helt avgörande.

Därför vill vi:

  • Få till stånd ett globalt Parisavtal för att tackla antibiotikaresistens.
  • Införa en skarp djurskyddslag i hela EU.
  • Dubblera EU:s forskningssatsningar och inrätta ett innovationspris för nya antibiotika.