Gymnasie- och vuxenutbildning

Bild

Gymnasieskolan i Tyresö

Att ta steget från högstadiet till att studera på gymnasiet är ett stort steg i livet för våra ungdomar. För oss är det viktigt att varje individ får förutsättningar för att klara av de valda studierna. För att det ska vara möjligt att möta individen är det viktigt att det finns en variation av program på vårt gymnasium. Tyresö gymnasium är en garant för våra egna ungdomar i kommunen där vi idag erbjuder introduktionsprogram, nationella program samt resursskola. Idag går det många av kommunens ungdomar på skolan men det är även ett ökat söktryck från andra kommuner. Det är väldigt roligt att Tyresö gymnasium visar bättre siffror nu än tidigare och något som vi vill ta vara på och bygga vidare på. Ungdomars framtid är vår framtid.

Vuxenutbildningen i Tyresö

När livet tar en vändning ska kommunen vara en naturlig medspelare. Vuxenutbildningen ska vara en naturlig del om man behöver göra en omställning för att kunna vara kvar eller komma in på arbetsmarknaden. Idag har Tyresö en vuxenutbildning som ger en adekvat utbildning till de medborgare som behöver en ny utbildning. Det erbjuds en utbildning som ska vara attraktiv på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen samverkar även med andra kommuner för att även kunna ta emot andra kommuners medborgare som vill gå på våra utbildningar.

Vi kommer att verka för att vuxenutbildningen ska hålla samma höga kvalitet och att varje studerande ska få förutsättningar för att klara sin utbildning.

En NPF-säkrad skola

Skolan har under lång haft svårt att hantera både barn med olika behov och begåvade barn. Evidensbaserad kunskap finns om hur man kan hjälpa begåvade elever att få den stimulans de behöver eller elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att finna studiero. Att skolor har detta naturligt och aktivt i sitt dagliga arbete och att personalen får fortbildning fortlöpande är en förutsättning för en likvärdig skola.

En bra och stark skolhälsovård

En stark skolhälsovård med resurser att tidigt identifiera såväl medicinsk som psykisk ohälsa är ovärderlig. Tyresö har en stark organisation får både det övergripande och det dagliga ansvaret för elevhälsans medicinska insatser respektive utvecklingen inom pedagogiska insatser. Här finns stödfunktioner i form av psykologisk handledning, närvarostrateger som ger stöd i frånvaroutredningar samt kvalitetsutveckling. Vi i Centerpartiet tycker att dessa insatser bör prioriteras och utvecklas eftersom de på lång sikt minskar såväl mänskligt lidande som kostnader för samhället.

Medveten och balanserad digital användning i utbildningen

Behovet av att arbeta med digitala hjälpmedel ökar hela tiden. Det innefattar även att skolpersonalen besitter kunskapen i hur man kan arbeta digitalt på ett brett och mångfasetterat sätt och inom så många skolämnen som möjligt. Samtidigt behöver det finnas ett anstånd och vila från det digitala så att eleverna även arbetar utan att vara uppkopplade ibland.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Utbildning – Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.