Infrastruktur och kollektivtrafik

Bild

Tillgänglig och smidig kollektivtrafik

Tyresö är en kommun där medborgarna till viss del är beroende av bil, det kan vi inte bortse från. Däremot måste vi göra det enklare för dem att kunna välja bort bilen, om inte hela så delar av resvägen. Vi måste få fler att åka kollektivt.

Det ska vara enkelt att ta sig till bussarna i de mer centrala delarna av Tyresö från mer avlägsna. Antingen med cykel eller med bil som sen kan parkeras på en pendelparkering nära busshållplatserna. Dessa parkeringar ska vara trygga, med bra ljus så att bilar och cyklar kan stå parkerade en längre period utan problem.

En utveckling av kollektivtrafiken i kommunen är ett måste. Det kommer att utredas om spårbunden trafik ut till Tyresö. Tunnelbana helt/delvis under jord eller lokalbana ovan jord - oavsett vad det blir, är en utvidgning av kollektivtrafiken ett framtida behov som vi har i Tyresö när kommunen växer. Detta för att avlasta busstrafiken på Nynäsvägen som är på väg att bli underdimensionerad. Det handlar inte om att ersätta bussarna utan att komplettera dem när de inte räcker till längre. För Centerpartiet är det viktigt att Tyresöborna ska kunna välja olika sätt att ta sig fram i kommunen men också för att ta sig till andra delar av länet. Det viktigaste är att det är tryggt och säkert att förflytta sig i Tyresö och när beslut kommer om vilket färdmedel det kan bli ska vi se till att tryggheten kommer först.

Andra lösningar för att minska bilåkande i kommunen är bilpooler där bil endast används vid behov eller hyrcyklar som är lättillgängliga och gör det enkelt att färdas runt i kommunen.

En bro över Drevviken

Centerpartiet i Tyresö och Huddinge har haft en dialog om att bygga en gång- och cykelbro över Drevviken till nytta och nöje, hälsa och rekreation för båda sidor av angöringarna. Den skulle kunna spara mycket tid för många pendlare och inspirera till ökat cyklande. Vi ser positivt på att frågan tas upp för diskussion igen för att förbättra tvärförbindelsen kommunerna emellan och ge Tyresöbor en snabbare tillgång till pendeltågsnätet. Skulle ett sådan projekt bli av står vi stadigt u vår övertygelse: Det är viktigt att budgeten håller och att kostaderna inte skenar iväg.

Parkeringar

Säkra pendelparkeringar/infartsparkeringar för både cyklar och bilar i nära anslutning till utvalda busshållplatser en bra lösning. Det ska vara enkelt att ta sig till bussarna i de mer centrala delarna av Tyresö från mer avlägsna. Antingen med cykel eller med bil som sen kan parkeras på en pendelparkering nära busshållplatserna. Dessa parkeringar ska vara trygga, med bra ljus så att bilar och cyklar kan stå parkerade en längre period utan problem.

Det ska finnas en bra fördelning mellan långtidsparkeringar och besöksparkeringar i kommunen. Som boende ska det finnas möjlighet att parkera bilen och besökare ska kunna komma till kommunen med bil och parkera en kortare stund. Dock blir tillgången till parkeringsplatser mindre ju mer centralt och tätbebyggt man befinner sig. Vi vill att Tyresöbon i största möjliga mån ska använda sig av kollektivtrafik eller andra alternativa fossilfria färdsätt.

Säkra trottoarer, gång- och cykelvägar och trafikleder

Det behöver vara säkert att ta sig fram i kommunen, vare sig man promenerar, cyklar eller åker bil. Där ansvaret för underhåll av vägar delas av olika kommuner och trafikverket bör en det samordnas för att undvika kvalitetsbrister i utförandet.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Infrastruktur och trafik – Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.