Vård och omsorg

Bild

VÅRD OCH OMSORG

Alla invånare i Tyresö kommun ska ha tillgång till en högkvalitativ och jämlik vård och omsorg i kommunen i första hand och i närliggande kommuner i andra hand. Ansvaret för vård och omsorg vilar på regionen i första hand och på kommunen inom vissa områden. Ibland kan frågor uppstå där det inte är tydligt vem som bär ansvaret för den vård eller omsorg som du medborgare får. Vi kommer att verka för Tyresös bästa och för en bra samverkan mellan kommun och region och för att motverka missförstånd.

HBTQIA+

Nu är tiden inne för att alla boenden och andra kommunala verksamheter i Tyresö ska bli HBTQIA+-certifierade. Detta är viktigt för att kvalitetssäkra och göra den vård och omsorg som kommunen tillhandahåller jämlikt och tillgänglig för alla. På sikt kan det vara en god idé att införa boenden som enbart riktar sig till personer som ingår i HBTQIA+-gemenskapen för att tillhandahålla en trygg och säker omsorg på ålderns höst.

En välfungerande LSS-verksamhet (Lagen om särskilt stöd och service)

Vi vill att man ska arbeta med löpande fortbildning inom kommunens LSS-verksamheter. Vi behöver kvalitetssäkra våra verksamheter genom utbildning, så att det finns kunskap om de många sjukdomsspektra med olika problematik som kan finnas, både för att personalen ska känna trygghet i de olika arbetsuppgifterna och arbetsmomenten som hör till uppdraget, men också för att brukarna ska få den omsorg som förväntas.

En särskild aspekt inom LSS-området är demensomsorg och att hantera den på ett värdigt sätt. Där ser vi nyttan i att utreda om ett demensteam i kommunen skulle kunna höja kvaliteten i den vård kommunen tillhandahåller. Ett annat gott steg i detta är att exempelvis införa Silviacertifiering även inom detta område i kommunen.

Det finns en verklighet med övergången från den givna vården som vuxen med olika funktionsvariationer till vården som tillhandahålls när man blivit pensionär och hur stöd och service drastiskt förändras. Den verkligheten måste komma i blickfånget och hanteras på ett bra vis.


Arbetstider som passar alla arbetstagare i kommunens verksamheter

Vi vill se att det finns en valfrihet med hur många procent ens anställning ska vara på. Inriktningen att heltid är utgångspunkten i alla anställningar är sund. Samtidigt ska det finnas en flexibilitet för dem som behöver andra alternativ för att få livspusslet att gå ihop.

Tillgänglighet i kommunen

Det finns ett grundläggande behov av att säkerställa framkomligheten i kommunen. Det finns platser som med enkla medel skulle kunna bli mer tillgängliga och det är viktigt att de förbättringarna förverkligas. Inte ens kommunhuset i Tyresö är speciellt väl anpassat vad gäller framkomlighet och tillgänglighet. Det behövs en ordentlig översyn inom alla verksamheter i kommunen och överallt där människor rör sig, vare sig det gäller förtätade platser eller mer glesbebyggt.

Medveten digital användning i vård och omsorg

Det finns en stor variation kommuner emellan gällande hur man använder digitala hjälpmedel till gagn för brukare och patienter. Centerpartiet står bakom det arbete kommunen nu gör med att öka användningen av digitala hjälpmedel i kommunala verksamheten. Det leder till ökad frihet och kontroll i vårdsituationer för den som får möjligheten att få tillgång till det, ökad integritet och ökat välmående.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Vård och omsorg – Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.