Våra Kandidater

Här presenterar vi Centerpartiets kandidater till Kommunfullmäktige

1. Malin Forsbrand, Kommunalråd, 50 år, Kullö

Vaxholm är en fantastisk plats och jag vill gärna fortsätta leda vår stad framåt.

Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga måste mötas med resurser och ett bra samarbete mellan skola och föräldrar. Mobbning ska inte förekomma i våra skolverksamheter och varenda unge, flicka, pojke, icke-binär ska känna att de är bra precis som de är.

Vår stadskärna är en pärla och butikslokaler ska inte stå tomma. I samarbete med näringsliv, föreningsliv och invånare ska det bli en levande plats där vi möts, handlar och har roligt.

Vaxholm är en liten kommun vilket kräver bra samarbeten för så bra service och nytta för invånare och företagare som möjligt. Jag vill fortsätta hitta lösningar tillsammans med andra såsom när vi nu bygger reningsverk med Österåker och får statlig medfinansiering i våra kajer. I samarbete med andra måste vi bromsa klimatförändringarna och rädda havet. Nu. En bra och stabil ekonomi är viktigt.

Jag bor på Kullön tillsammans med min man Ville och våra barn. Jag är idag heltidsarvoderad som kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm. Tidigare har jag bl a varit företagare, jobbat i regeringskansliet och som ledarskribent på tidningar.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Gruppledare Kommunfullmäktige
 • Ledamot Kommunstyrelsen
 • Ledamot Vaxholmscenterns styrelse
Kandidatpresentation Malin
2. Fredrik Östman, Företagare, 43 år, Resarö

Vaxholm ska vara möjligheternas stad. Nya företag ska ha möjlighet att etablera sig och små företag ska ha möjlighet att växa. Vårt föreningsliv ska ges möjligheter att aktivera unga och äldre. Ju starkare föreningsliv desto starkare och tryggare stad.

Kommunens förvaltning ska ges möjlighet att vara effektiv. Från politiken sida handlar det om att se till att vi prioriterar att bli klara med projekt innan vi startar nya och att precis allt faktiskt inte behöver utredas i minsta detalj. Hellre att vi får fram två bra lekplatser än en perfekt. Tiden det tar för att skapa en detaljplan, en kort bit cykelväg eller en fotbollsplan ska inte mätas i decennier.

Det kan aldrig bli för mycket information från kommunen. Myndighetsprocesser är tyvärr ofta långsamma och komplicerade. Då är det viktigt att det sitter i ryggraden hos alla politiker och i förvaltningar informera och informera och informera lite till. En enkel notis på hemsidan kan spara onödiga konflikter och rykten.

Jag är särbo och bor på Resarö med två barn som är 6 respektive 8 år gamla och har två bonusbarn som är 12 och 15.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Vice Gruppledare Kommunfullmäktige
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Viktigt i Vaxholm redaktionskommitté
 • Ledamot Vaxholmscenterns styrelse
Kandidatpresentation Fredrik
3. Adrian Brunkhorst, Medical Advisor, 50 år, Kullö

Jag vill jobba för ökad transparens och information till medborgarna, så att Vaxholms invånare kan göra medvetna val och få insyn samt vara med i beslutsprocesserna för större beslut. För mig är det viktigt att sikta framåt och göra det i en positiv anda. Framtiden för vår kommun är något vi skapar tillsammans. Att fastna i historien är inte ett alternativ för mig. Givetvis ska vi förvalta den kultur och miljö vi har. Vi skapar framtiden från idag och framåt, tillsammans med de möjligheter, den information, de krav och de åsikter vi har nu. Vaxholm ska följa med i utvecklingen och när så är möjligt, ligga i framkant. Vaxholm ska växa kontrollerat, smart och snyggt på ett sätt som passar vår skärgårdsmiljö.

Som ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden så är skolfrågorna något som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har extremt bra elevresultat och vi ska fortsätta ligga i topp. Nu handlar utvecklingen av skolan om att ge skolorna möjligheter och utbildning i att använda nya pedagogiska verktyg och metoder. Närheten till ett brett utbud av fritidsaktiviteter är också viktig. Samtidigt ska infrastrukturen anpassas för det. Vi ska ha en jämlik skola där varje elev möts av respekt för den person dem är. En skola där vi stöttar de som halkar efter och har god kontroll av frånvaro för att kunna sätta in insatser så tidigt som möjligt.

Jag bor på Kullön med min familj, fru och två barn.

Uppdrag 2023
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
 • Ledamot Vaxholmscenterns styrelse
Kandidatpresentation Adrian
4. Pernilla Irevång, Dataanalytiker, 38 år, Vaxön

Vaxholm är en fantastisk stad med närhet till människor, hav, strand, butiker och aktiviteter. Det ska vara enkelt att ha kul, enkelt att lösa problem och ta reda på information.

Det är viktigt att alla människor som bor i och besöker Vaxholm känner att de kan vara precis den de är. Utan krav på att förändras eller att anpassa sig för att känna tillhörighet. Integration och samarbeten mellan alla invånare kan bidra till större trygghet och lätthet i vardagen för alla.
En gemenskap som leder till att vi når målen vi alla längtar efter. Bra skola, hälsosamma medmänniskor, miljömedvetenhet och glädje att leva.

Rättvisa innebär inte att alla ska ha samma saker, utan att utefter våra egna förutsättningar, ha rätt till och få anpassat stöd när vi tillåts vara helt oss själva. I livets alla skeenden.

Det är viktigt för mig med korta vägar till beslut och handling inom politiken samt att vägen till målet tas fram tillsammans med de personer eller grupper som direkt och indirekt påverkas av resultatet.

Hjälp och stödprocesser ska vara enkelt och tydligt för alla att hitta och följa. Information om vad som händer i kommunen och politiken, diskussioner kring beslut som tas ska vara enkelt att hitta, läsa och förstå. För att veta vad vi egentligen står bakom behöver vi få en tydlig bild av nuet. Vi har alla olika förutsättningar och rättvisa betyder för mig att alla får det stöd vi behöver när vi är helt oss själva.

Jag föddes i Vaxholm och har bott här hela livet förutom 8 år utomlands. Jag gick på Båtens förskola och lågstadiet i Pålsundsskolan på 80-talet, sedan Lillstugan och Norrbergsskolan. Jag har arbetat på de flesta restauranger samt kastellet här vid något tillfälle och bor nu på Vaxön med min 7 åring nära mamma, pappa och mormor.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • 2:e vice ordförande Nämnden för teknik, fritid och kultur
Kandidatpresentation Pernilla
5. Ulrika Schelwander, Organisationskonsult, 61 år, Vaxön

För mig är alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och medmänsklighet starka värderingar.

Jag tycker att det är viktigt att vi möts för att se och förstå varandras perspektiv och utifrån det jobba tillsammans för att utveckla Vaxholm. Mitt fokus ligger på att utveckla företagsamheten och näringslivet i Vaxholm. Tillsammans kan vi göra det möjligt att påverka på olika sätt, genom att kommunicera och skapa delaktighet kring vad som är på gång, vad som händer i vår stad och det vi vill ska hända. Tillsammans gör vi bättre!

Jag har en vision om ett Vaxholm där det är enkelt att starta och driva företag;

I Vaxholm blir alla företagare bra och lika behandlade. Företagsamhet uppmuntras. Företagare har en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar som jobbar med öppen kommunikation och samverkan och en tydlig strävan i att möta företagens behov, vilket gör att fler företag utvecklas. Det finns möjligheter till förenkling och snabbhet i beslut och tillstånd samt öppna forum för rådgivning och samtal med stadens tjänstemän kring företagarfrågor, bygglov, tillstånd mm. Staden har flera e-tjänster och bra möjlighet för företagen att delta i kommunens upphandlingar. Vi har förberedd plats för företagsetableringar inom lättare industri, bland annat för de marina näringarna. Näringslivet präglas av småskalighet, samverkan och blomstrande företag. På Rindö finns mer av gårdsförsäljning av mat och dryck och ett blomstrande företagsområde.

Jag vill ge kraft åt varje företagare!

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Ersättare Kommunfullmäktige
Kandidatpresentation Ulrika
6. Mailis Dahlberg, Skribent, 72 år, Vaxön

Jag vill att vi seniorer och alla åldrar ska ha stort inflytande på politiken, därför kandiderar jag, som är jobbonär. Jag drivs av ett engagemang, sedan mitten av 1960-talet av att värna vårt demokratiska parlamentariska system. Det är på den lokala nivån som både du och jag kan påverka mest, när det gäller våra barn, äldre och övriga frågor som berör vår vardag, därför har jag alltid kandiderat enbart till kommunfullmäktig, det är här jag kan påverka.

Vi får aldrig ta vår demokrati för given, den måste vi alltid försvara. Demokratin gynnas inte av särintressen, politiken är en helhet som måste fungera, alla kan inte gilla alla beslut. Som ledamot i fullmäktige är jag medveten om att jag måste ta ansvar för alla beslut som majoriteten fattar.

När det blåser starka vindar som vill svepa bort de som inte anses som Svenskar, är det viktigt att vi ställer upp och är öppna och välkomnande. Det är i mångt och mycket rikspolitik men även här i Vaxholm har vi partier som vill sluta kommungränserna, inte bygga fler bostäder, inte förändra något, inte välkomnar flyktingar och nysvenskar. Vi kan inte backa in i framtiden och tro att Vaxholm är ett ”Skansen”, som ska se ut och bli som det alltid har varit. Jag vill vara med och påverka en positiv utveckling av vår stad.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Norrvattens förbundsfullmäktige
Kandidatpresentation Mailis
7. Carina Östergren, Administratör, 59 år, Resarö

Presentation kommer snart

Kontaktuppgifter
 • carina.ostergren@vaxholmscentern.se
Uppdrag 2023
 • Nämndeman vid Attuna Tingsrätt
 • Ledamot Socialnämnden
 • Ersättare Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
 • Ledamot Valnämnden
 • Ledamot Vaxholmscenterns styrelse
8. Lena Hallberg, Polisinspektör, 60 år, Vaxön

Jag vill verka för ett aktivt föreningsliv, för folkhälsan, sammanhållningen och en roligare stad.

Barn och ungas aktiviteter ska stöttas liksom för vuxna och seniorer.

Träffpunkt Kanonen ska vara öppet för alla seniorer och kunna erbjuda ett bra utbud av aktiviteter. En digital servicedesk ska finnas där seniorer kan få hjälp med digitala frågor. Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Här spelar pensionärsorganisationerna en stor och viktig roll och ska stöttas i arbetet.

Vårt nya särskilda boende ska ha en hög kvalité för de boende och vara en attraktiv arbetsplats för personalen. Maten ska lagas på plats och därför är det viktigt med ett eget tillagningskök som även har tillgång till reservel och vatten så att det fungerar också i kristider. Köket ska även förse hemtjänsten med måltider.

Jag vill också att vi planerar för ett äldreboende som inte är behovsbedömt, dit man kan flytta när man känner att villan eller lägenheten inte längre passar de behov man har. Ett boende med gemensamma sällskapsytor. Bo i gemenskap, B.I.G är ett bra sådant initiativ. Fler bör tillskapas.

För klimatet bör vi satsa mycket mer. Fler solceller på kommunala byggnader, fler laddstolpar för bilar och planera för eldrivna båtar.

Jag bor på Vaxön tillsammans med en snart utflugen son.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Ordförande Vaxholmscenterns styrelse
Kandidatpresentation Lena
9. Chris Druid, Pensionär Bibliotekarie, 73 år, Vaxön

Jag bor på Vaxön och har varit med i Vaxholmscentern sedan 1989.

Mitt största intresse är miljön. Vi måste stoppa klimatförändringarna! Alla kan göra något, försöka att sänka sitt fotavtryck på olika sätt. Kommunen ska arbeta för en hållbar stad och att bevara stadens karaktär.

Kommunen bör t.ex. satsa på solceller på kommunala byggnader. Fler laddstolpar behövs och gärna eldrivna båtar i kollektivtrafiken. Centerpartiet är aktiv i att få till bättre båtpendling t.ex. att det blir anslutningar på Resarö.

Alla människors lika värde är viktigt. Vi bör alla respektera varandra som personer även när vi har olika politiska åsikter.

Kontaktuppgifter

 

Uppdrag 2023
 • -
10. Ann-Sofie Klar, Pensionär, 72 år, Vaxön

Ann-Sofi Klar heter jag och bor på Vaxön. Jag brinner för att barnen och ungdomarna i Vaxholm ska få fungerande fritidsgårdar, god och närodlad mat i skolorna och där maten lagas på plats. Se till att äldre kan få äta god och närande mat även på skolorna.

Miljön runt och på våra vackra öar är också en viktig fråga och jag vill att vattnet runt öarna ska vara rent, att vi får en klok infrastruktur med bl a minskad biltrafik och jobba för att vi från öarna får båtpendling till Stocholm.

Uppdrag 2023
 • Ledamot Näringslivsberedningen
 • Ersättare Valnämnden
 • Valberedning Vaxholmscentern
12. Anna Norström Hvitfeldt, Ingenjör, 51 år, Tynningö

Vaxholm ska vara en kommun för alla. Vi bor och lever i en fantastisk miljö, nära vatten och vacker natur, med en unik skärgårdsstad och levande öar. Att bo på en ö är otroligt charmigt men samtidigt utmanade.

Jag tror på utveckling, av både staden och öarna. Möjligheter för verksamheter och näringsliv att utvecklas ska erbjudas likvärdigt oavsett stad eller ö. Kommunen ska effektivt hantera och stödja lokala initiativ. Rimliga handläggningstider är ett absolut krav.

Som förälder till barn i grundskolan är det viktigt att vardagslogistiken fungerar. Att skolorna erbjuder en trygg och utvecklande miljö anpassad efter barns olika behov. Att kommunikation finns och fungerar så deltagande i fritidsaktiviteter och social utveckling möjliggörs för både unga och äldre.

Jag bor på Tynningö med min familj. Till vardags arbetar jag med vatten och i det ryms flera frågor som är viktiga för mig såsom hållbarhet, miljöarbete, rättviseaspekter och biologisk mångfald.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
 • Ersättare Nämnden för teknik, fritid och kultur
13. Anneth Jacobsson, Förskolelärare, 60 år, Resarö

Jag är medlem i Centerpartiet för att vi prioriterar klimatet, och utvecklar vår stad tillsammans!

Alla människors lika värde och demokratin är för mig väldigt viktiga!

Barnen - vår framtid - ska få bästa förutsättningar, trygghet, närvarande vuxna att vända sig till, bra lärmiljö och möjlighet till rörelse i närområdet.

Fler hyresrätter i kommunen för alla åldrar och behov behövs.

Jag bor på Resarö med min man och har 2 vuxna barn.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
-
14. Stefan Wall, Lärarresurs, 44 år, Resarö
15. Lisa Lönner Pulkkinen, Matentreprenör, 55 år, Resarö
16. Anders Jacobsson, Poliskommissarie, 59 år, Resarö
17, Tomas Axelsson, F.d. företagare, 73 år, Vaxön
18. Peter Holm, Egen företagare, 50 år, Resarö

Alla människors lika värde och möjlighet att forma sin framtid är viktig för mig. Det innebär att jag vill att politiken skall ha en humanistiskt och omtänksam prägel, detta gäller inte bara sakpolitiken utan även hur vi behandlar och respekterar varandra som personer.

Som ingenjör värdesätter jag kunskap och vetenskap och anser att de väger tyngre än tyckande och allmänt tänkande, även i politiken där politikers tyckande har en tendens ta över från tjänstemännens kunskap. Handlingskraft är bra men få beslut är så bråttom att man inte kan basera dem på ett gediget beslutsunderlag.

Vaxholms framtid skall i större utsträckning baseras
på fakta och kunskap än känsla och tyckande även om känslan av exempelvis småstad i skärgårdsmiljö måste få fortleva. Vaxholm har en unik karaktär av skärgårdskommun. Detta gör att vi trots vår närhet till en storstad lider av en del glesbygdsproblematik samt har en unik miljö. Stockholmsregionen står inför ett expansionstryck och Vaxholm är en pusselbit i lösande av regionens problem. Lösningen skall dock vara hållbar och i största möjliga mån bevara kommunens karaktär. Som Vaxholmare skall man kunna känna att man bor i någon annans semesterparadis.

Jag är egen företagare och bor på Resarö med fru och två barn. Ni kan se mig paddla omkring i Vaxholm i min orangea kajak.

Kontaktuppgifter
 • peter.holm@vaxholmscentern.se


Uppdrag 2023

-

19. Britt Ståhl, Pensionär, 83 år, Vaxön
20. Esbjörn Nyström, Pensionär, 78 år, Vaxön

Jag har varit centerpartist ända från ungdomsåren hemma i Dalarna. Jag började i SLU sedermera CUF på 60-talet. I Vaxholm har jag varit aktiv sedan 1986. Att jag är centerpartist beror på att jag tror på beslut som tas nära de som de berör och att de tas i forum som har högt i tak där alla får komma till tals. Så uppfattar jag att vi har det i Vaxholm.

Kontaktuppgifter
Uppdrag 2023
-

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.