Vår Politik

vaxholm

Valprogram 2022

Vi älskar Vaxholm. Människorna, småstaden, öarna, företagsamheten, tryggheten, naturen, vattnet och alla grönområden. Dessa värden är viktiga när vi utvecklar vår skärgårdsstad framåt tillsammans med föreningar, företag och alla vaxholmare.

Vi har haft förmånen att leda utvecklingen av staden de senaste åren. Tillsammans med andra har vi tagit stora och viktiga beslut för framtiden. Vi vill fortsätta ta ansvar och ledarskap också för den utveckling som ligger framför oss. Vi vill få saker gjorda för en mera hållbar, jämställd och levande småstad, som ger kraft åt varje människa, oavsett vi är vaxholmsbor sedan generationer eller nyinflyttade.

Vi gör det bäst genom att vara öppna och samarbeta med andra. Inom och utanför Vaxholm.

Läs mer om de olika politikområdena på undersidorna.

 • En sprudlande småstad
  • Tillsammans med vårt näringsliv vill vi utveckla stadskärnan för fler mötesplatser, handel, restauranger, liv och rörelse. Caféliv, butiker, myller och musik utmed våra nya kajer, på rådhustorget och andra platser ska uppmuntras. Fler gångfartsområden ger en lugnare, mer promenadvänlig och hållbar stad.
 • Ett aktivt föreningsliv
  • Efter pandemin är det viktigt att föreningslivet kan locka tillbaka barn, unga och seniorer till aktiviteter. För folkhälsan, sammanhållningen och en roligare stad. Vi vill utöka bidraget till barn- och ungdomsaktiviteter samt stödja aktiviteter för seniorer.
 • Mer företagsamhet och fler jobb
  • Genom fler e-tjänster, rådgivning och möjlighet att delta i kommunens upphandlingar vill vi göra det enkelt och attraktivt att driva företag i Vaxholm. Vi vill också förbereda plats för företag inom lättare industri, till exempel vid Rindö måldepå.
 • Ett välkomnande vaxholm
  • Nya vaxholmare, som flytt från andra länder, ska få en bra start i sin nya hemstad. Vi vill erbjuda stöd till volontärer som vill hjälpa nyanlända med boende, jobb, språk och socialt umgänge samt stötta frivilliga initiativ som språkcaféer. Kommunen ska vara en länk mellan näringsliv och nyanlända för att möjliggöra det första jobbet.
 • Ge ungdomar plats och trygga miljöer
  • Ungdomar behöver få fler och bättre mötesplatser. Vi vill utveckla ett ungdomens hus, tillsammans med ungdomar och stärka barn och ungas inflytande över stadens utveckling.
 • Förankring och dialog ger bättre beslut
  • Stärk barn och ungdomars inflytande och ta tillvara seniorers kompetens. Involvera barn och unga i frågor som rör hela Vaxholm och låt dem vara med och påverka utformningen av viktiga platser. Stärk medborgardialogen och trans-parensen inför exempelvis byggnationer och när områden utvecklas.
 • Bostäder för olika behov under livet
  • Vi behöver mer småhusbebyggelse för att möjliggöra för fler barnfamiljer att köpa sitt första hus här. Vi vill tillskapa fler hyresrätter på Vaxön, Resarö och Rindö för alla; unga, seniorer, nyanlända och de som separerar. Ny bebyggelse ska ske varsamt och inte riskera Vaxholms unika värden. Borgmästargården ska göras om till små hyresrätter när vårt nya särskilda boende öppnar på Norrberget. Snabbare bygglovshanteringär viktigt så att fler kan förverkliga sina bostadsdrömmar fortare.
 • Bra kommunikationer på land och vatten
  • Fortsatt pendelbåt till och från Vaxholm med snabba, energieffektiva färjor. Resaröbor ska kunna ansluta till pendelbåten och därför jobbar vi för en anslutande linje från Ytterby brygga till Söderhamnen. Det ska vara enkelt, trafiksäkert och självklart att välja cykeln. Vi vill bygga klart gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, Rindövägen och ut till Bogesund samt trygga gång- och cykelvägar till skolor. Vi vill verka för att Trafikverket ska prioritera cykelväg utmed väg 274 till Arninge.
 • Cykeln som förstahandsval
  • Det ska vara enkelt, trafiksäkert och självklart att alla åldrar vill välja cykeln.
 • En frisk havsmiljö
  • Havsmiljön måste förbättras. Därför är vårt nya reningsverk en viktig investering för att rena mer och bättre. Skrotbåtar som läcker olja och andra föroreningar måste bort ur haven. Stoppa utfiskningen och förbjud kustnära trålning. Samarbeten med andra är mycket viktiga i havsfrågor.
 • Krafttag för klimatet
  • Tiden håller på att rinna ut för att undvika katastrofala och oöverblickbara konsekvenser av klimatförändringarna och vi måste alla göra mer för att stoppa temperaturökningen. Laddstolpar för bilar och båtar ska finnas. Solceller ska installeras på kommunala fastigheters tak. Återbruk ska uppmuntras och matsvinn ska undvikas i alla verk-samheter.
 • En trygg och bra start i livet
  • Skolan ska fortsatt vara i toppklass, fri från mobbning och diskriminering med bra vuxennärvaro såväl i klassrum som på raster. Vi vill genomföra ett skolgårdslyft och fortsätta satsa på våra lekplatser. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla aktiviteter under skoltiden. Barns inflytande ska stärkas.
 • Varje elev ska trivas och lyckas i skolan
  • Skolorna ska lägga en god grund för kunskap, eget tänkande, sund hälsa och trygghet och fortsatt vara bland de bästa i landet för alla elever. Det ska finnas bra vuxennärvaro på lektioner och raster. Mobbning och utanförskap ska motverkas. Skolor ska finnas i alla delar av kommunen och Rindö skola ska vara kvar. För att uppmuntra barns rörelse och aktivitet vill vi genomföra ett skolgårdslyft. Barn med särskilda behov ska få det stöd som de behöver.
 • En trygg och innehållsrik tid för seniorer
  • Vårt nya särskilda boende på Norrberget ska ha en hög kvalité för de boende och vara en attraktiv arbetsplats för personalen. Vi stödjer initiativet till ett kollektivboende för äldre i Prästgården och vill gärna se fler trygghetsboenden. Träffpunkt Kanonen ska vara öppet för alla seniorer och ha en servicedisk där det går att få hjälp med digital teknik. Initiativ som syftar till att bryta ofrivillig ensamhet ska stöttas.
 • Ett attraktivt friluftsliv
  • Vaxholms har två välbesökta naturreservat på kullön och bogesund, som ger oss stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Vi har en fantastisk skärgård som också inbjuder till aktiviteter utomhus. Vi ska ta tillvara våra unika möjligheter.
 • En stad för alla
  • Alla människors lika rätt och värde är vår ideologiska grund. Därför ska jämställdhet och jämlikhet genomsyra allt vi gör i vår stad.
 • Trygg stad för alla
  • Vaxholm är en av landets tryggaste kommuner och det ska vi fortsätta vara för alla, oavsett åldrar.
 • En kreativ kulturell stad
  • Låt kulturen blomma, vara kreativ och utmana.
 • En sund ekonomi
  • Vaxholm ska ha en sund och hållbar ekonomi över tid och inte beskatta våra invånare mer än vad som behövs. Bra underhåll av fastigheter, gator och vägar är viktigt för att inte bygga skulder för framtiden. Skattesänkningar är under-ordnat bra service men ska genomföras när utrymme finns.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.