C: Nytt framtidskontrakt för Järva

Karin Ernlund (C)

Stockholm behöver en långsiktig politik som förmår att motverka segregationen och ge människor chansen att leva självständiga liv. Alliansen i Stockholms stad har inför den pågående politikerveckan i Järva lanserat ett gemensamt Framtidskontrakt för Stockholm, med skarpa mål och förslag om jobb, kunskap, trygghet och stadsplanering. Det skriver gemensamma företrädare för Alliansen i Stockholms stadshus på Aftonbladet Debatt.

Stockholm behöver en långsiktig politik som förmår att motverka segregationen och ge människor chansen att leva självständiga liv. Alliansen i Stockholms stad har inför den pågående politikerveckan i Järva lanserat ett gemensamt Framtidskontrakt för Stockholm, med skarpa mål och förslag om jobb, kunskap, trygghet och stadsplanering.

Stockholm är en pulserande och mångkulturell storstad. Hit söker sig människor för att forma sina liv, möjliggöra sina livschanser och förverkliga sina drömmar. I detta finns en enorm potential, men också sådant som måste förbättras.

Trots att Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och en av de fem mest växande regionerna i Europa, finns i ytterstaden utanförskap, bidragsberoende, otrygghet och sjunkande skolresultat.

För att människor i Stockholm ska kunna förverkliga sina drömmar och leva självständiga liv behövs både kortsiktiga åtgärder och en långsiktig politik. Politiska mål behöver vara skarpa för att ansvar ska kunna utkrävas och förslag måste präglas av långsiktighet.

Avgörande är också att mål och resultat utvärderas och granskas. Därför tar vi nu ett gemensamt grepp om Stockholms utveckling genom ett Framtidskontrakt för Stockholm med politiska förslag som är långsiktiga. Vi har en tidshorisont med ett generationsperspektiv som spänner över trettio år och kommer kontinuerligt att utvärdera så att målen uppnås.

Framtidskontraktet innebär åtgärder på de områden där medborgarnas frihet, trygghet och framtidschanser idag är kringskurna. För att nå framgång i detta arbete tar Alliansen genom Framtidskontraktet initiativ för en gemensam överenskommelse om åtgärder i samverkan med samhällets olika aktörer – fastighetsföreningar och boende, företagarorganisationer och det civila samhällets aktörer, regeringen och statliga myndigheter. Stadens del i överenskommelsen ska utgöras av långsiktiga åtgärder för att förbättra bostadsområden och lokalsamhällen.

I Framtidskontraktet finns fyra mål om jobb, kunskap, trygghet och stadsbyggnad. Varje mål åtföljs av en rad konkreta förslag och visar det politiska helhetsgrepp vi kopplar om vår stads utveckling och framtid:

Jobbmålet: Halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till år 2022. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden behöver öka och förutsättningarna för riktiga jobb skapas. För att förverkliga detta vill vi, som ett av flera förslag, ingå en integrationspakt i samverkan med näringslivet, det civila samhället och offentliga verksamheter för att få till stånd företagsetableringar i ytterstaden. Vi vill även förlägga kommunala förvaltningar och statliga myndigheter till stadsdelar i ytterstaden.

Kunskapsmålet: Halvera andelen elever i skolor i utsatta stadsdelar som går ut skolan utan gymnasiebehörighet till 2022. Bland våra förslag finns att det krävs högt ställda förväntningar på lärarprofessionen på alla Stockholms skolor. Vi vill attrahera skickliga lärare och skollärare till hela staden genom att exempelvis bygga ut förstelärarreformen. Vi vill att filialer till attraktiva skolor ska kunna öppna i ytterstaden och vara tillmötesgående mot de friskolor som ville expandera där. Det behövs ökad undervisningstid, lovskola och lördagsskola.

Trygghetsmålet: Halvera den upplevda otryggheten i de stadsdelar där otryggheten är störst. Det behövs fler kommunala ordningsvakter och deras befogenheter måste utökas så de kan avlasta polisen lokalt. Trygghetskamerorna behöver bli många fler på otrygga platser. Vi vill inrätta en central stadsövergripande trygghetsjour dit näringsidkare kan vända sig för att få hjälp. Vi vill också skapa fler rättscentra i ytterstaden med polis, åklagare, domstolar och socialtjänst.

Stadsmiljömålet: Öka andelen arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som domineras av bostäder. Vi vill tillämpa inkluderande stadsplanering som utformar offentliga miljöer med trygghet i fokus. I Stockholm ska renhållningen vara pålitlig, klottersanering ske inom tjugofyra timmar och belysningen utökas. Det ska inte finnas tomställda lokaler i stadens fastighetsbestånd, utan dessa ska upplåtas till nya hyresgäster för att motverka ödslighet och otrygghet. Upplåtelseformerna för bostäder ska vara blandade och inga stadsdelar tillåtas bli enklaver.

Vi förtroendevalda arbetar på medborgarnas mandat. I valet 2018 vill få stockholmarnas förtroende att göra verklighet av alla förslag i detta Framtidskontrakt.

Till skillnad från den socialdemokratiskt ledda majoritet som nu styr staden, ger vi löften om en långsiktig politik med skarpa mål, en politik som utvecklar såväl enskilda människors livssituationer som hela Stockholm, och alla stadsdelar. Stockholmarnas möjligheter ska inte begränsas av bostadsadressen, utan av den egna förmågan, fliten och viljan.

Hela Stockholm ska jobba, ha bra skolor, vara tryggt och präglas av attraktiva stadsmiljöer. Framtidskontraktet är Alliansens långsiktiga politik för att skapa ett inkluderande Stockholm med livschanser för alla.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (M)
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (L)
Karin Ernlund, gruppledare i Stockholms stad (C)
Erik Slottner, gruppledare i Stockholms stad (KD)