21 punkter för en nystart av kulturen i Stockholm

Kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) beställde rapporten i oktober 2020.


”Nystartsrapporten – i skuggan av en pandemi. Hot och möjligheter för kulturlivet i Stockholm” har överlämnades den 26 april till Jonas Naddebo, kulturborgarråd i Stockholms stad. Rapporten innehåller 21 förslag som ska främja en hållbar och långsiktig framtid för kulturen.

Idag släpps den nystartsrapport som initierats av Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo. Syftet är att ta fram konkreta förslag och åtgärder som ska underlätta för en nystart av kulturlivet i Stockholm efter pandemin.

"Nu ska förslagen noggrant men skyndsamt analyseras och vägen framåt stakas ut."

– Det är viktigt för mig att lyssna in kulturlivet och på ett strukturerat sätt samla in vad de vill se för lösningar och insatser. Nu ska förslagen noggrant men skyndsamt analyseras och vägen framåt stakas ut. Rapporten utgör ett omfattande vittnesmål och ett viktigt tidsdokument under en tid vi aldrig glömmer, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadmiljöborgarråd.

Utredare och rapportförfattare är Eric Sjöström som har intervjuat ett stort antal företrädare från Stockholms hela kulturliv, från enskilda tekniker och frilansade sångare till chefer för de större scenerna och institutionerna. Till grund ligger också två större enkäter som gått ut till kulturorganisationer och enskilda kulturutövare.

Pandemin har visat hur bräckliga villkoren för kultursektorn är, inte minst för frilansare och egenföretagare där samhällets skyddsnät inte varit anpassade.

Rapporten på 172 sidor redogör för hur hårt kulturutövare drabbats under pandemin. Bland annat uppger 77 procent av alla kulturverksamheter att ekonomin har påverkats till det sämre och när det gäller enskilda kulturutövare ger 100 procent samma svar. Nästan hälften av organisationerna, 42 procent, har minskat sin personalstyrka och 86 procent anger att den utåtriktade programverksamheten har minskat. Pandemin har visat hur bräckliga villkoren för kultursektorn är, inte minst för frilansare och egenföretagare där samhällets skyddsnät inte varit anpassade.

– Framöver krävs mobilisering och lyhördhet på alla nivåer – och modiga politiker och ett modigt kulturliv för att säkerställa ett hållbart, långsiktigt och blomstrande kulturliv i Stockholm, säger Eric Sjöström.

Nystartsrapporten utmynnar i 21 förslag på bland annat hur villkoren för frilansare och egenföretagare kan förbättras och hur kulturlivets status och ekonomiska ställning ska stärkas framåt.

Rapporten presenterades på ett öppet webbinarium den 26 april

Läs hela rapporten (PDF)

De 21 förslagen för nystart för kulturlivet i Stockholm

 • Öka kulturbudgeten för att säkra det rika, mångfaldiga utbudet och hela det kulturella ekosystemets infrastruktur
 • Se kulturen som drivkraft för stadens utvecklingsarbete
 • Genomför det föreslagna kulturstrategiska programmet, som tydligt pekar ut kulturen som avgörande för bland annat stadsutvecklingen och besöksnäringen
 • Se över hyresmarknaden för kulturaktörer i stadens egna fastigheter och inför ekonomiska incitament för privata fastighetsägare att uppmuntra till att hyra ut till kulturaktörer
 • Stärk Kulturhuset Stadsteaterns position som motor och inspiratör i kulturlivet i Stockholm
 • Ta fram ett konstnärsstrategiskt program för att utreda vilka insatser som bör göras för att säkerställa att konstnärer och kreatörer inom alla konstområden ska få de bästa förutsättningarna för sitt skapande
 • Öka antalet stipendier för yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden
 • Kartlägg pandemins hälsoeffekter på frilansare i syfte att förebygga psykisk ohälsa OBS: detta är en statlig angelägenhet enligt ök mellan Jocke/Eric vilket gör att Region Stockholm bör strykas
 • Stärk tillgången till professionella kulturupplevelser för barn och unga i förskola och skola
 • Verka för ökad kulturell kompetens i förskolan och skolan
 • Säkra tillgången till kultur i hela staden genom att öka stödet till mötesplatser och lokala kulturhus
 • Inrätta ett samverkansråd med representanter från kulturlivet för att öka samverkan och dialogen mellan staden och kulturlivet
 • Utveckla Kulturförvaltningens metoder och arbetssätt för att fånga upp nya uttryck inom konsten, nya talanger och nya konstellationer av kulturskapare
 • Inför treåriga kulturstöd som standard för etablerade kulturaktörer
 • Inför tydliga incitament för kulturinstitutioner att samverka med fria aktörer
 • Frigör ekonomiskt utrymme i stadens kulturbudget för utvecklingsmedel för riktade konstområdesinsatser
 • Förstärk lotsfunktionen i staden för att underlätta genomförande av kultur- och nöjesevenemang
 • Ge Kulturhuset Stadsteatern i uppdrag att tillhandahålla digital utrustning och studiokapacitet för det fria kulturlivet
 • Gör en gemensam coronasäker öppning av stadens egna kulturinstitutioner som kan fungera som inspiration för andra kulturverksamheter
 • Arrangera en stor publik aktivitet, en kulturfest, för att markera en återstart av kulturlivet
 • Hela kultur- och nöjesektorn bör samla sig i en gemensam nationell branschorganisation och inrätta Rikskulturförbundet, som samlar alla yrkesgrupper inom kultur, nöje och eventbranschen.

Bli medlem!

Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.