Så räddar vi resursskolorna – historisk satsning på särskilt stöd

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad och Claes Nyberg, gruppledare (C) i Utbildningsnämnden.

– Vi är stolta över att ha hittat en väg till att ge de elever och föräldrar som bäst behöver det makten att själva välja den skola som ger en mer jämlik chans till lärande och ett familjeliv som fungerar. Stockholmare som är i en sårbar situation ska alltid veta att vi står på deras sida även när brister i lagen inte gör det, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Centerpartiet har tillsammans med den grönblå majoriteten arbetat hårt för en satsning på elever i behov av särskilt stöd.

I väntan på att regering och riksdag ska ta tag i bristerna i lagstiftningen, för en långsiktig lösning av finansieringen av de fristående resursskolorna, genomför den grönblå majoriteten i Stockholms stad nu flera åtgärder för att finansiera det särskilda stödet. Satsningen görs på såväl resursskolor, fristående skolor och kommunala skolor och uppgår till totalt 170 miljoner kronor för 2022.

Fakta om satsningen på särskilt stöd i Stockholm

  • Höjt strukturbidrag med 20 000 per elev. Strukturbidraget infördes 2019 för att kompensera resursskolorna för deras högre grundkostnad då de enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd. Totalt 100 000 kr per elev betalas ut till alla stockholmselever som går i en resursskola dvs en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.
  • Alla beviljade belopp höjs med 25 %. De tilläggsbelopp och verksamhetsstöd som beviljas höjs.
  • Ny ersättning om 75 000 kr för alla elever i särskilda undervisningsgrupper. Ett nytt grundbelopp införs som gäller för alla elever som placeras i särskilda undervisningsgrupper. Beloppet om 75 000 kr per år gäller för alla elever som får minst 75 % av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp.
  • Totalkostnaden uppgår till 170 mnkr för 2022. Höjningen av beviljade belopp beräknas kosta 46 mnkr, höjt strukturbidrag till resursskolor beräknas kosta 12 mnkr och grundbeloppet per elev i särskild undervisningsgrupp beräknas kosta 112 mnkr.

Fakta om Stockholms stads utbyggnad av skolans särskilda stöd

I juni 2020 fattades beslut om att göra en omfattande utbyggnad av skolans särskilda stöd.

  • Alla elever som behöver ska få gå i en särskild undervisningsgrupp på sin skola. Undervisningsgrupperna är till för skolans elever i behov av särskilt stöd.
  • I varje stadsdel ska det inrättas en eller flera resursgrupper för elever vars behov är så omfattande att de inte kan mötas på hemskolan. Här finns fler kompetenser än i en särskild undervisningsgrupp.
  • Stadsövergripande CSI-grupper för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd kvarstår. Det görs en central ansökan och bedömning till dessa högspecialiserade grupper.