Beredskapen i Stockholm måste bli bättre

På kommunfullmäktige den 20 februari la Centerpartiet fram några av sina förslag för en ökad beredskap i Stockholm.


Kriget i Ukraina visar att militära konflikter är en del av Europas och vår egen samtid. Samtidigt lever vi med resterna av pandemin och klimatförändringarnas konsekvenser som exempelvis översvämningar. Samhället måste kunna hantera många olika kriser. Stockholms beredskap behöver öka.

– I all planering av stadens verksamheter måste ett totalförsvarsperspektiv finnas med där man kartlägger och minskar sårbarheter, säger Kristin Jacobsson, ledamot i kommunfullmäktige, och politisk sakkunnig i utrikes- och försvarsfrågor.

Oavsett vad som händer ska stadens förskolor, skolor, LSS-verksamheter och äldrebostäder ha tillgång till mat och vatten under minst tre månaders tid.

Men det är inte bara stadens egna verksamheter som ska klara sig i kris och krig. Stadens invånare måste också göra det. Här är kunskap om sitt eget ansvar väsentligt. Att man är förberedd och vet hur man ska klara sig själv under en längre tid vid avbrott i värmen, förgiftat grundvatten, avbrott i de elektroniska kommunikationerna eller livsmedelstransporter som uteblir till lokala livsmedelsbutiken.

Invånarnas motståndskraft börjar i den egna beredskapen

Att stockholmarna i stort har kunskap om hur man klarar sig och är väl förberedda kommer också innebära att staden kan prioritera de medborgare som har störst behov av samhällets stöd när krisen väl är framme. Om medborgarna i stort inte är förberedda kommer trycket på stadens resurser öka vid en kris.

Vid krig är det också viktigt att man antingen kan stanna säkert i staden, i något skyddsrum, eller evakuera på egen hand eller genom stadens försorg. Det kräver gedigen planering och förberedelser från stadens sida i form av både evakueringsplaner och en organisation som vid behov kan iordningsställa och försörja stadens skyddsrum. Och det kräver att stockholmaren vet var det närmaste skyddsrummet är, att de går att öppna och är i iordningsställda. Kort sagt, invånarna behöver information och utbildning.

Centerpartiet värnar civilsamhället och frivilligrörelsen och ser att det finns stora möjligheter att göra mer för att stärka beredskapen hos medborgaren och staden med stöd av en organiserad frivillighet och civilsamhället.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Att staden utvecklar en organisation för både i iordningsställande av skyddsrum och evakuering av invånare från staden som inkluderar både räddningstjänst och organiserade frivilliga, exempelvis FRG eller frivilliga försvarsorganisationer.
  • Att staden samverkar med och uppdrar åt ideella föreningar och frivilliga försvarsorganisationer att öka kunskapen bland allmänheten hur de kan klara sin egen försörjning av mat, vatten och värme under 7 dagar.

"Det är inte bara stadens egna verksamheter som ska klara sig i kris och krig. Stadens invånare måste också göra det."