Jonas Naddebo – Centerpartiets nya ledare i Stockholm

Bostadspolitik, skolval och barns rätt till alla sina föräldrar stod högt på agendan när 103 motioner behandlades på Stockholmscenterns årsmöte den 22 april. Stämman valde också Jonas Naddebo till ny gruppledare och distriktsordförande i Stockholm.

– Att få leda Centerpartiet i Stockholm känns både hedrande och otroligt spännande. Vi har byggt en stark organisation och är ett stabilt parti att räkna med i stockholmspolitiken. Den här mandatperioden vill jag driva en ny skolpolitik med ett reformerat skolval och en stadsbyggnadspolitik som minskar bostadsbristen och segregationen. Att Stockholm ska vara en levande, grön stad är också en hjärtefråga, säger han.

Jonas engagerade sig i centerrörelsen 1998, och har suttit i kommunfullmäktige i Stockholm sedan 2010. Under förra mandatperioden var han kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Ny styrelse 2023 för Centerpartiet i Stockholms stad

Ordförande: Jonas Naddebo (nyval)
Förste vice ordförande: Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice ordförande: Märta Martin-Åkesson

Ledamot: Gustav Hemming
Ledamot: Martin Ådahl
Ledamot: Gabriel Bergin
Ledamot: Ragnhild Elfsö
Ledamot: Marcus Wangel
Ledamot: Svante Linusson
Ledamot: Ida Alterå
Ledamot: Patrick Amofah
Ledamot: Sofia Jerneck (nyval)
Ledamot: Ellinor Moberg (nyval)

Valberedningen har bestått av: Anna Sandström Kupersmith (sammankallande), Lars Rottem Krangnes (vice sammankallande), Helena Nilsson Lannegren, Susanne Wicklund, Robert Steffens, Sandra Lindström (CK), Erik Johnsson (CS), Hannah Leopoldson (CUF)

103 motioner med över 350 förslag

Under distriktsstämman diskuterade 86 ombud och beslutade om förslagen rörande både lokala och regionala frågor, och några som kommer att skickas vidare till partistämman i höst.

En motion om en bättre bostadspolitik handlar bland annat om att starta samtal för att snarast hitta breda överenskommelser över parti- och blockgränser samt en reform av nuvarande bostadskö.

Vad gäller skolvalet så anser stämman att Centerpartiet ska driva på för större likvärdighet genom bland annat ett obligatoriskt aktivt skolval, avskaffa dagens kösystem och skapa ett gemensamt antagningssystem för alla skolor – kommunala skolor och friskolor.

Förslaget om barns rätt till alla sina föräldrar, att barn i Sverige ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, bifölls med ett rungande ja.

Motion om bättre bostadspolitik

En bred bostadskompromiss borde kunna innefatta både förslag på en modernare bostadskö, reviderad hyresreglering som motverkar bostadsbrist, stöd för resurssvaga grupper, och även subventioner till exempelvis studentbostäder och äldrebostäder där idag brist råder. Även om Centerpartiet naturligtvis i första hand ska stå för en bostadspolitik som vi tror kan leverera de främsta lösningarna, är bostadsmarknadens och bostadsförsörjningens läge idag sådant att det allra viktigaste är att komma ur låsningar och handlingsförlamning. Detta bör vara utgångspunkten för Centerpartiets bostadspolitik, säger Gustav Hemming.

 • Att starta blocköverskridande bostadssamtal i syfte att snarast hitta breda överenskommelser över parti- och blockgränser.
 • Att reformera kösystemet för fördelningen av hyresrätter genom att exempelvis införa krav på behovsprövning eller skapa en aktiv kö där möjligheten att säga nej flertalet gånger försvinner, bland annat med inspiration av kösystemet i Wien.
 • Att en statlig myndighet, exempelvis Boverket, beräknar de samhällsekonomiska kostnaderna för samtliga riksintressen och övriga byggbegränsningar som kan ligga till grund för vidare beslutsfattande.
 • Att målsättningar för nybyggnation vid exempelvis förhandlingar mellan stat och kommunsektorn om infrastrukturinvesteringar eller i samband med subventioner utgår från mått som tar hänsyn till för hur många individer man bygger snarare än antalet bostäder som byggs.
 • Att utreda möjligheterna att införa en avgift vid överklagande till mark- och miljööverdomstolen.
 • Att statliga och kommunala byggregler bör begränsas till sådant som rör informationsasymmetrier och i viss mån externaliteter.
 • Att bullermätning kan möjliggöras även på insidan av en lägenhet med stängda fönster om en byggherre så önskar.
 • Att Länsstyrelserna får ett tydligt uppdrag att arbeta för att underlätta byggprocesser och vara service- och lösningsorienterade.
 • Att reglerna för hyressättning ses över i grunden för nyproduktion av bostäder, i syfte att säkerställa långsiktig lönsamhet för ett bostadsbyggande som motverkar bostadsbristen och motsvarar den efterfrågan på hyresrätter som faktiskt finns.
 • Att skyndsamt revidera lagstiftningen för att säkerställa att hyresrätter som byggts med presumtionshyror får höja sina hyror utan begränsningar i jämförelse med övrigt bestånd.
 • Att andrahandsuthyrning, särskilt av bostadsrätter och enskilda rum eller mindre bostadsenheter, möjliggörs i högre utsträckning och främjas.
 • Att fler äldrebostäder och studentbostäder byggs och stöttas för att främja flyttkedjor.
 • Att Centerpartiet tar initiativ till en skattereform som ökar rörligheten på bostadsmarknaden, sänker trösklarna för unga och andra som är nya på bostadsmarknaden och bidrar till skattemässig neutralitet.
En skola där alla får en likvärdig möjlighet att välja

Centerpartiet tog flera viktiga steg framåt för en mer likvärdig skola vid den senaste partistämman 2021. Men vi i Centerpartiet Stockholms stad ser att ytterligare steg behöver tas för att nå målet med en skola som ger varje människas möjligheter att förverkliga sina drömmar och bygga ett självständigt liv. När varje skola ger varje elev de bästa förutsättningarna för att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Ingen elev får lämnas efter, det är en grundbult i samhällets uppdrag att se till att alla elever oavsett bakgrund och bostadsområde ska få bästa möjliga utbildning.

 • Att ett obligatoriskt aktivt skolval införs i hela landet
 • Att kommuner avkrävs ansvar att tillhandahålla tydlig och tillgänglig information om hur skolvalet går till, vad valet innebär och aktivt erbjuder till rådgivning till de familjer som önskar.
 • Att skolorna i plattformen tillhandahåller den information som nationellt beslutats ska vara offentlig för att möjliggöra sakliga jämförelser.
 • Att skolvalet görs gemensamt för alla skolor i en av kommunen samlad funktion. I systemet ska relevant information om respektive skola och deras kvalitet finnas.
 • Att varje huvudman har likvärdig tillgång till information om de elever som har sökt till deras skola vilket underlättar planering av verksamheten.
 • Att skolvalet görs under en tydlig ansökningsperiod i lagom tid innan skolstart.
 • Att skolplatser i första hand fördelas efter hur den sökande har rankat dem under ansökningsperioden.
 • Att närhetsgarantin implementeras med hjälp av en mjuk kvot för närhetsprioritet utifrån lokala förutsättningar som sätts så liten som möjligt.
 • Att köer tas bort som urvalsgrund för att ge prioritet vid antagning.
 • Att det fortsatt finns möjlighet att byta skola, men att nya val i normalfallet sker i samband med terminsstart och då genom ansökningsförfarande i linje med det ordinarie skolvalet.
Ge barn rätt till alla sina föräldrar

– Det är hög tid att barn i Sverige får ha fler vårdnadshavare än två så barnen som är berörda fullt ut kan leva i trygghet och ha rätt till alla sina föräldrar. Det ska de enligt barnkonventionen också ha rätt till, säger Claes Nyberg som skrivit förslaget tillsammans med Elisabeth Thand Ringqvist.

 • Att det i en ny föräldrabalk införs en möjlighet för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare som ges lika rättigheter och skyldigheter.
 • Att det i föräldrabalken införs en reglering av föräldrafullmakt som ger väl definierade rättigheter och skyldigheter till dess att den eventuellt återkallas.

Ny ledning i kommunpolitiken

Det gjordes ett fyllnadsval för Karin Ernlund som lämnat stockholmspolitiken för rikspolitiken som Centerpartiets partisekreterare. Vilket innebär att Jonas Naddebo också kommer bli vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Kristin Jacobsson blir vice gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige och vice ordförande i Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Sedan tidigare är Kristin Centerpartiets gruppledare i socialnämnden och vice ordförande för SHIS bostäder. Mikael Peterson blir ny vice ordförande i idrottsnämnden.

Fyllnadsval för Centerpartiet i Stockholms stads nämnder och styrelser

Sedan Karin Ernlund blev utnämnd till partisekreterare för en dryg månad sedan har en intern nomineringskommitté arbetat med att bereda fyllnadsval till Karins uppdrag i Stockholms stad. Stämman beslutade enligt nomineringskommitténs förslag:

Gruppledare: Jonas Naddebo
Vice gruppledare: Kristin Jacobsson

Kommunstyrelsen, ledamot: Jonas Naddebo
Kommunstyrelsen, ersättare: Kristin Jacobsson
Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot:Svante Linusson
Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare: Linn Bessner

Idrottsnämnden, ledamot och vice ordförande:
Mikael Peterson
Idrottsnämnden, ersättare: Hamid Ershad Sarabi
Stadsbyggnadsnämnden, ledamot och vice ordförande: Jonas Naddebo

Stockholms Stadshus AB, ledamot: Jonas Naddebo
Bostadsförmedlingen AB, ledamot
och vice ordförande:
Kristin Jacobsson
Stockholm Business Region AB, ledamot: Claes Nyberg
Stockholm Business Region AB, ersättare:
Jonas Naddebo

Nomineringskommittén är densamma som beredde nomineringar till förtroendeuppdrag efter valet i höstas och utsågs av KF-gruppen (och KF-gruppen består av Centerpartiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige), som annars har ansvar för nyval och fyllnadsval till stadens förtroendeuppdrag under mandatperioden. KF-gruppen har också delegerat beslutet om dessa nomineringar till distriktsstämman den 22/4 inför val i fullmäktige den 24/4. Samtliga medlemmar får även nomineringskommitténs slutprotokoll som en handling inför distriktsstämman.

Karin Ernlund fick Guldnålen

Avgående ordföranden Karin Ernlund tackades av med en av partiets finaste utmärkelser för sin stora insats för Stockholmscentern, de senaste sex åren som ordförande.

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok och europaparlamentarikerna Emma Wiesner och Abir Alsahlani skickade även en uppskattad digital videohälsning.