Fritid, Kultur och Integration

Centerpartiet vill bygga vidare på Enköpings fantastiska förutsättningar och engagemang som finns inom förenings- och kulturliv, idrottsverksamhet och besöksnäringen. Särskilt viktigt är det att barn, unga och äldre får uppleva kultur i olika former och får möjlighet till eget skapande. Men det behövs för alla kategorier kommuninvånare. Personer som har någon funktionsnedsättning har ofta svårare att exempelvis testa en ny idrott. Det beror på att det kan behövas speciell utrustning som är dyr. Därför vill vi att det ska finnas ett fritidsbanker på fler platser i kommunen där man kan låna utrustning för att testa om man tycker idrotten är kul.

Det är viktigt att kultur, idrott och föreningar finns tillgängligt för alla, var man än bor i kommunen och dessa delar i samhället har ett stort egenvärde. Civilsamhället, med föreningsliv, folkbildning och kultur, är viktigt för att säkra demokratin, människors möjligheter att påverka sin vardag och skapa ett starkt samhälle. Därför behövs anläggningar och samlingslokaler över hela kommunen, både i stan och på landsbygden för föreningslivets behov, för idrott och kultur i olika former. Det kommunala stödet till bygdegårdarna ska ökas till minst den nivå som gällde fram till 2019. Bokbussen behöver köra dit invånare bor och kan besöka den och det nedlagda biblioteket i Grillby ska öppnas igen.

Vi vill att det ska satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande. Därför vill vi att det tas fram mer fakta om hur det ser ut inom olika idrotter i kommunen, så att man kan hitta rätt lösningar. Dessutom vill vi att reglerna för sponsring av idrottsföreningar förändras och blir jämlik. Vi vill också att e-sport ska få samma stöd från samhället som övrig idrott. E-sport blir allt populärare och vi vill att det ska göras tillgängligt för fler.

I Enköping behövs ett föreningarnas Hus för att föreningar ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. De fina kultur- och naturmiljöer vi har i kommunen ska bevaras för framtiden, som fornminnen, gamla byggnader och naturområden. Men det ska göras med förnuft – det får inte in absurdum hindra en utveckling av samhället. För att på bästa sätt arbeta med frågor om fritid, kultur och föreningsliv vill vi ha två separata nämnder – fritidsnämnd och kulturnämnd.

Människor som är på flykt och som invandrat till Sverige behöver snabbt få en chans att bli en del av vårt samhälle. Det tar alldeles för lång tid i dag och vi måste bli bättre på att tillvarata erfarenheter och kompetenser och få dem att hitta sin rätta plats i vår kommun, både i yrkeslivet och civilsamhället i övrigt. För att integrationen ska fungera behöver man snabbt lära sig svenska och få en chans att börja jobba. Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är inte tillräckligt bra och måste höjas. Föreningslivet och civilsamhället kan vara väldigt viktiga för den som är ny i Sverige. Där finns nätverk, kontakter och jobbmöjligheter. Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen och vill bland annat undersöka hur stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • En återöppning av den nedlagda biblioteksfilialen i Grillby, till exempel genom att anpassa den gamla tillgängliga skolbyggnaden med ett bibliotek i bottenplan och möteslokaler för föreningar på övervåningen
  • Vi vill att det ska satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande
  • Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen och vill bland annat undersöka hur stöd
    till civilsamhället kan blir mer långsiktigt
  • Öppna fler fritidsbanker i kransorterna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.