Landsbygd

Centerpartiet vill ha en levande landsbygd, där kransorternas, byarnas och gårdarnas kraft och företagsamhet tas tillvara. Det ska vara likvärdiga villkor i staden och på landsbygden. Vi vill värna om lantbrukare och andra småföretagare på landsbygden och vill underlätta för dem på olika sätt. Kontakterna mellan kommunen och företag, föreningar och invånare på landsbygden måste förenklas.

I en kommun som Enköping, där varannan invånare bor på landsbygden är områdena utanför centralorten viktiga. Vi vill bevara åkermark, öppna landskap och biologisk mångfald, ta tillvara alternativa energikällor. Vi värnar också om det privata ägandet, inte minst skogen. Vi inser vikten av stabilt Internet via fiber på landsbygden. Med kommunen som en aktiv part i utbyggnaden kan vi påverkan så att alla hushåll i kommunen erbjuds fiberbredband. Vi ser landsbygden som en kraft i hela kommunen.

Centerpartiet vill underlätta för dig som vill leva på landsbygden, skapa utökade möjligheter att få bygglov på landsbygden och i strandnära områden och vi vill ha en förändring av strandskyddslagen. Genom att förbättra det kommunala bidraget till enskilda vägar, skapa säkrare hållplatser för skolskjutsar och säkrare cykelvägar i kransorter försöker vi underlätta dina transporter i vardagen. Bättre parkeringsmöjligheter i stan för landsbygdsbor gärna med laddstolpar. Vi ser behovet av fler utegym, vandringsleder, spontanidrottsplatser och badplatser över hela kommunen samt konstgräsplaner, fritidsbanker och offentliga cykelpumpar i alla kransorter.

Vi ser ett utökat behov av att möjliggöra etablering av servicetjänster och se till att trygghetsboenden, skolor och förskolor finns i alla kransorter. Den nya landsbygdsstrategin behöver införas och utvecklas, därför vill vi inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare, en kontaktperson och utredare i landsbygdsfrågor för hela kommunen. Vi behöver bli bättre på att beakta landsbygdens möjligheter och behov genom att göra landsbygdskonsekvensanalyser.

Centerpartiet vill främja en ökad svensk livsmedelsproduktion och en förstärkt kommunal livsmedelsberedskap. Mat som serveras i kommunens regi ska upphandlas och tillagas av en mycket högre andel närproducerat råvaror, som producerats med omsorg. Skapa möjligheter för fler viltslakterier och gårdsförsäljning av lokalproducerade livsmedel, öl och vin direkt från producent till konsument.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Främja byggande och tillväxt på landsbygden och bevara odlingsbar åkermark
  • Stärka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka den svenska matproduktionen och beredskapen genom att upphandla mer svenska och närproducerade matråvaror
  • Servicetjänster på landsbygd – Vård, skola, omsorg och säker infrastruktur
  • Samlingslokaler och mötesplatser för föreningsliv och enskilda i alla tätorter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.