Skola och Utbildning

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i kommunen man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Centerpartiet vill att alla elever ska få möjlighet att ta del av den skolform och den undervisning de behöver och önskar. Varje skola måste därför skapa en tydlig profil. Efter grundskolan ska alla elever ha grundläggande kunskaper så att de uppnår behörighet till gymnasieskolan. Elever som behöver ökad stimulans ska få möjlighet att utvecklas och de som behöver stöd för att klara undervisningen ska få det. Därför behövs fler specialpedagoger och pedagogiska resurser i skolan. För att sprida goda erfarenheter och idéer är det kollegiala lärandet överlägset och forum för detta behöver upprättas. Elever måste må bra för att kunna prestera bra och elevhälsan behöver därför förstärkas och fler vuxna i olika yrken måste finnas i skolan.

Gymnasieskolan ska vara anpassad efter varje individs behov och förutsättningar och övergången mellan grundskola och gymnasium måste ske smidigare. Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden måste utökas i syfte att hjälpa elever till rätt utbildningsväg. Studie- och yrkesvägledarnas roll behöver stärkas. Mer praktik måste kunna införas vid behov. Entreprenöriellt lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta och ska införas mer i skolan. Möjligheten till ungt företagande ska finnas på alla gymnasieprogram.

För att elever ska lyckas i skolan behövs bra och engagerade lärare. Enköping behöver fler lärare och för att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi höja yrkets status. Vi vill därför se tydliga karriärvägar, högre lön till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna. Ett exempel är partnerlärarskap, vilket innbär att man har större grupper men också flera lärare och klassrum som ger en flexiblare undervisning och större tillgång till stöd.

Vid nybyggnation av skollokaler ska de anpassas för lägerverksamhet och föreningsaktiviteter. Det vill säga att skolsalar ska vara enkelt tillgängliga med lås och larm samt godkända för övernattning och att slöjdsalar och mötesrum kan hyras ut till föreningar och grupper. Fritidsgårdar ska byggas i alla nya skolor, även för gymnasieelever och elever i behov av särskilt stöd. Ett utökat behov finns av privata alternativ och mer valfrihet och i alla kransorter.

En väg in i kommunen för kommunmedlemmar som står långt från arbetsmarknaden och har passerat skolan är Jobbcentrum. Vi vill vidareutveckla och stärka Jobbcentrum, bland annat genom att utöka samverkan med skola och näringsliv med fler lärlingsjobb och praktikplatser.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • En högre andel elever som fullföljer grundskolan och gymnasiet
  • Ökad samverkan med andra aktörer, fler specialpedagoger, pedagogiska resurser och partnerlärarskap för mer stöd till elever. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver
  • Stärkt samverkan mellan skola och näringsliv med lärlingsjobb och praktikplatser
  • Införa utbildning i entreprenörskap i gymnasieprogrammen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.