Social välfärd och Hälsa

Centerpartiet vill att alla invånare i Enköping ska må bra och få den hjälp de behöver för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Förebyggande hälsovård är viktig i livets alla skeden och folkhälsoperspektivet måste genomsyra hela samhället. Äldre personers erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara bättre än nu och en del i det är mötesplatser med möjlighet att ta del av kulturarrangemang och nätverk för socialt umgänge.

Personer med funktionsvariationer och äldre personer som inte klarar sig själva, ska få det stöd de behöver utifrån sitt behov och närstående ska få anhörigstöd och möjlighet till avlastning. Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det ska finnas valfrihet i vården, privata eller kommunala tjänster och boenden ska erbjudas alla som behöver. Goda arbetsförhållanden inom vården är viktigt och det ska finnas karriär- och utvecklingsmöjligheter för kommunens vårdpersonal. Digitalisering av vissa moment inom vården kan frigöra resurser för mer angelägna arbetsuppgifter.

Kommunen och polisen behöver samarbeta mer för att förebygga kriminalitet i unga år, genom bland annat medborgarlöften och samverkansavtal. BID (Business Improvement Districts) kan användas i vissa geografiska områden i kommunen. De som får försörjningsstöd behöver få hjälp att komma i arbete eller utbildning och kunna stå på egna ben. Även arbetet med ungas syn på sitt vuxenliv är viktigt – de måste känna hopp. Åtgärder inom vård, hälsa och social omsorg ger på sikt inte bara sociala, utan även ekonomiska, vinster för kommunen.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Utökad valfrihet, förebyggande service och fler trygghetsboende för äldre i alla kransorter, både kommunala och privata
  • En ökad satsning på digital utveckling inom vård och omsorg i hela kommunen
  • Investeringar i föreningar och lokalsamhället med förebyggande dialog för en ökad integration
  • Förberedelseklasser för invandrarelever ska inrättas i fler skolor vid behov

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.