Tillväxt och Samhällsbyggnad

Centerpartiet vill att Enköping ska fortsätta växa. Både i stan och på landsbygd och i de stadsnära områdena. För att möta den ökade inflyttningen behövs fler jobb, fler företag, fler bostäder och en hållbar tillväxt i hela kommunen. Den kommunala hanteringen av bygglov och planärenden ska gå från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning och digitaliseras mer.

Samhällsbyggnadsprocessen måste hänga ihop på ett tydligare sätt, så att de som söker kontakt med kommunen ska få samma besked oavsett vilken avdelning de möter. Offentliga data ska vara öppna och fritt tillgängliga, förutom integritetskänsliga uppgifter. Då kan de som söker information spara tid och bättre anpassa sin verksamhet efter kommunens. Kommunala möten där beslut fattas ska vara öppna för allmänheten.

All offentlig byggnation behöver planeras långsiktigt och investeringar göras förebyggande. Detta för att få en trygg och tillgänglig infrastruktur och service. Det behövs, och kommer att behövas, bostäder, både i stan och på landsbygden. Planeringen måste ligga steget före inflyttningen så att kommunen kan växa i en lagom hastighet, servicen måste hinna med i samma takt. Olika former av boende ska blandas i bostadsområden och nya former av boende ska skapas för att underlätta integrering i samhället. För att kunna växa hållbart måste vi utveckla vår kompetens att planera stadsdelar och områden i större skala. Det vi lär oss i projektet Myran ska användas i planering av nya stadsdelar som, Annelund, men även när vi ser över befintliga stadsdelar som Lillsidan och Bredsand.

Varje invånare ska ha närhet till grönska. Vi vill se 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i kommunen ska ha nära till träd och grönområden. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

Staden och landsbygdens tak bör oftare kläs med solceller, planteringar eller gröna takterrasser. Alla nya offentliga byggnader bör planeras för att bättre kunna bidra till kommunens lokala elproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster. Vi vill se en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön och vi vill också se över detaljplaneinstrumentet för att ta hänsyn till möjligheten att bygga tätare, högre och i trä. Centerpartiet vill se att cykling prioriteras i infrastrukturplaneringen, som eget trafikslag. Alla nya vägar ska byggas med en tydlig planering för cykel. Vi måste också snabba på arbetet för att skapa ett sammanhängande cykelvägnät i kommunen.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Byggande och inflyttning ska gå hand i hand, men kommunen måste ligga steget före i planeringen
  • 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i kommunen ska ha nära till träd och grönområden
  • Skapa nya former av boende och blanda olika boendeformer i bostadsområdena
  • Detaljplaner som tar möjliggör ökad biologisk mångfald och tar hänsyn till att kunna bygga tätare, högre och i trä

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.