Rapport från regionstyrelsen

Idag hade Regionstyrelsen sitt första sammanträde för den nya mandatperioden och de flesta besluten fattades i full enighet. I ett antal frågor blev det voteringar. Störst debatt blev det kring fastställande av den justerade budgeten för 2023.

Den 26 oktober beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala den kommande mandatperioden ska styras av Alliansen (M, KD, C, L) i minoritet. Oppositionen består av de rödgröna (S, V, Mp) och SD.

Arbetet med att lägga en budget för Region Uppsalas verksamheter pågår under flera månader. Budgeten tas fram av kvalificerade tjänstepersoner (ekonomer) där viktiga prioriteringar och vägval förhandlas politiskt. Budgeten antogs av regionfullmäktige i juni och en uppdaterad budget ska antas av fullmäktige i november. Ändringarna är mest justeringar till följd av inflationen, till exempel ökade pensionskostnader.

En enhällig regionstyrelse godkände den uppdaterade budgeten. Men därefter kom de rödgröna med nya förslag på budgetsatsningar som vi fick utskrivna på bordet. Det var totalt tio tilläggsyrkanden till budgeten, dvs. tio nya förslag. Centerpartiet tycker att flera av förslagen är bra men vi har invändningar mot de rödgrönas tillvägagångssätt. När förslag läggs på bordet, mitt under ett pågående möte, försvårar man möjligheterna för sina politiskt förtroendevalda kollegor att sätta sig in i frågorna på ett rimligt sätt och förankra politiskt. Utan beredning och utredning är det helt enkelt svårt att fatta ansvarsfulla beslut.

Ett av de rödgrönas förslag var att upprätta en handlingsplan för att säkerställa bemanningen vid den geriatriska vårdavdelningen i Tierp. Den geriatriska avdelningen i Tierp kunde efter sommarsemestern 2022 inte öppnas på grund av att fyra specialistläkare i geriatrik saknas. Två hade sagt upp sig och två var sjukskrivna. Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera specialistläkare inom geriatrik då det råder brist i hela landet. Inget beslut har fattats om att stänga avdelningen och arbete pågår för att kunna öppna den igen. De rödgrönas yrkande är alltså en spark mot en vidöppen dörr. De rödgrönas syfte var att försöka påstå att Centerpartiet och Alliansen anser något annat i den här frågan – ett politiskt spel som skadar förtroendet för politiken och vår gemensamma förmåga att finna lösningar på gemensamma problem.

Ett annat förslag handlade om att ta fram handlingsplan och strategi för att nå målet om en barnmorska per födande. Denna målsättning finns redan idag, vilket går att läsa för vem som helst på förlossningens hemsida. En barnmorska per födande går också att finna i Alliansens politiska plattform “Wikavtalet” som en prioriterad fråga för kommande mandatperiod. Vi vill för övrigt utveckla förlossningsvården ytterligare och utreda både hur vi kan satsa på sammanhållen vårdkedja (Min barnmorska/caseload), utreda öppnandet av en barnmorskeledd normalförlossningsklinik och regionfinansierade hemfödslar. Återigen slår de in öppna dörrar och visar samtidigt att deras ambitionsnivå för förlossningsvården är lägre ställd än Alliansens, vilket är trist.

Centerpartiet valde att rösta nej till alla de rödgrönas tilläggsyrkanden idag eftersom vi i många fall redan jobbar med frågorna och att sätta prislappar på åtgärderna utan en aning om vad det egentligen kostar är inget annat än oseriöst. Vi beklagar att de rödgröna partierna väljer att ägna mandatperiodens första regionstyrelse till politiskt spel, särskilt i ett läge där det vilar ett extra tungt ansvar på politiken att finna svar på de stora utmaningar vi står inför.

En rolig nyhet från dagens regionstyrelse är dock att vi tillsammans beslutat att ge alla anställda i Region Uppsala en julklapp i år efter ett initiativ från de rödgröna. Det kommer att kosta 8 miljoner kronor och ryms inom det prognostiserade överskottet för året. Centerpartiet vill att Region Uppsala ska vara en riktigt, riktigt bra arbetsgivare och för att nå dit räcker det inte med en julklapp. Tillsammans med Alliansen har vi enats om att “Attraktiv arbetsgivare” är ett av våra fyra prioriterade politikområden för mandatperioden och det första kapitlet i den politiska plattformen Wikavtalet. Vi kommer att strukturera upp rutinerna för gåvor, friskvård, kompetensutveckling, löneutveckling, uppvaktning, gemensamma aktiviteter med mera inom ramen för det arbetet. Det är kul att vi tar ett litet kliv redan nu.

Läs mer här

Unn Harsem, ledamot i regionstyrelsen och regionråd