Hållbar stads- och landsbyggnad

Personbild


  • Värna stadens grönområden
  • Bygg fler studentbostäder
  • Involvera medborgarna i större utsträckning vid utbyggnad runt deras närområden
  • Bygg inte på våra åkermarker
  • Utveckla Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge med fler bostäder, bättre skola och mer service
  • Balansera och minska den kraftiga expansionen av Sydöstra Stadsdelarna och Bergsbrunna
  • Bygg hållbara bostäder som vanligt folk har råd med

Centerpartiet står för en grön och hållbar stads- och landsbyggnad. Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, men utbyggnaden av staden måste ske varsamt, med eftertanke och i en hållbar takt. För Centerpartiet är det inte bara viktigt att det byggs, utan också vad som byggs. Vi värnar Uppsalas särart och vill se fler billiga bostäder som vanligt folk har råd med, och vi slår vakt om bra boendemiljöer med närhet till grönområden, förskolor, skolor och service.

De senaste åren har nästan all utveckling i Uppsala kommun koncentrerats till centralorten. Centerpartiet vill att Uppsalas tillväxt ska komma hela kommunen till del. Den fjärdedel av kommuninvånarna som bor utanför centralorten förtjänar också att få ta del av kommunens utveckling. Genom att satsa på landsbygden kan vi säkra en god service för alla kommuninvånare och möjliggöra en varsammare utveckling av centralorten utan att sluta växa.

Centerpartiet i Uppsala har identifierat Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge som orter vi särskilt vi vill satsa på. Dessa orter erbjuder ett basutbud av service att bygga vidare på, de ligger längs befintliga kollektivtrafikstråk, det finns VA-kapacitet för fler bostäder och kommunen har mark att utveckla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.