Grönröda styrets budget 2024-2026

Det grönröda styrets politiska viljeinriktning består av fem huvudsakliga delar:

  • För hela kommunens utveckling
  • Höga ambitioner avseende miljö och klimat
  • En jämlik skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas
  • Trygghet genom hela livet
  • Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb

Karlstads grönröda styre presenterade sin budget 23 maj 2023. I en turbulent tid så är det av stor vikt att ha ordning och reda på kommunens ekonomi. Och det har vi.

– För oss är det också viktigt att kommunen präglas av humanism, tolerans och medmänsklighet. Det är med dessa värderingsmässiga utgångspunkter som vi har tagit oss an årets budgetarbete och hela styrningen av kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S).

Det ekonomiska läget är tufft i hela kommunsektorn. Vi har en alltför hög inflation och i värsta fall står vi inför en rejäl lågkonjunktur. Samtidigt har vi en högerkonservativ regering, helt beroende av Sverigedemokraterna, som sviker både eleverna i skolan, patienterna i vården och de äldre i äldreomsorgen.

– För att mildra de ekonomiska effekterna de närmaste åren, så föreslår vi en utdelning ur kommunens bolagssektor på 124 miljoner kronor. Vi använder 80 miljoner kronor nästa år, 2024. Det är en av de ekonomiska förutsättningarna i vårt förslag. En annan utgångspunkt är en generell uppräkning med 2 procent och det är ganska ovanligt i kommunsverige idag. Vi har också kvar vårt resultatmål på 2 procent, säger Linda Larsson.

Vi värnar om de mest utsatta

Vi i det grönröda styret arbetar för en inkluderande kommun, där invånarna känner trygghet genom hela livet. I en budget där omvärlden är tuffare värnar vi om de mest utsatta, våra barn, äldre och personer som behöver extra hjälp här i livet. Våra barn är framtiden och vi vet att tidiga insatser är det som fungerar bäst. Därför satsar vi på det förebyggande arbetet och avsätter 5 miljoner kronor för detta i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utöver tidiga insatser, vill vi även stärka möjligheterna till fritidsaktiviteter, rörelse och idrottande. Ett exempel på detta är att vi kommer anlägga en konstgräsplan i Molkom, en viktig satsning för att möjliggöra ännu mer rörelse och idrottande.

– Fritidsaktiviteter är viktigt och vi vet att tröskeln för att få prova på eller börja kan vara hög. Fritidsbanken är ett bra exempel på hur man sänker trösklar och gör all typ av sport och rörelse mer tillgänglig. Därför satsar vi vidare på en Fritidsbank på Våxnäs, säger kommunalråd Frida Pettersson (C).

Det grönröda styret vill se en hållbar tillväxt. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Och för att göra det möjligt behöver vi rusta våra barn och unga med utbildning och erfarenhet.

– Barns röster ska höras och ges större möjlighet att delta i kommunens utveckling utifrån sina förutsättningar. Att kunna läsa, och att kunna läsa bra, är en kunskap som man har stor nytta av oavsett vad man gör i livet. För att få upp läsförmågan lägger vi 6 miljoner kronor på projektet God läsförmåga. utöver den generella uppräkningen skjuter vi till 15 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden för 2024, säger Frida Pettersson.

Ansvar och framtidshopp med utveckling i hela kommunen

När vi talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen. Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar ska brytas. 15-minutersstaden ska vara vägledande i samhällsplaneringen. Det betyder att både nya och befintliga områden ska utvecklas så att man har möjlighet att via gång eller cykel nå arbete, skola, fritidsaktiviteter, service, kultur och grönområden i sin närhet. Vi ska bygga bostäder i hela kommunen och det ska vara blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Starka lokala områden är klimatsmart och skapar stolthet och trygghet.

Vi kommer under mandatperioden särskilt prioritera kommunens större stadsdelar och mindre tätorter: I den här budgeten finns framförallt tydliga satsningar i Vålberg och Vallargärdet.

– Vi har tidigare meddelat att vi satsar på badhus och sporthall i Vålberg. Nu går vi fram med konkreta investeringar i form av en ny gång- och cykelbana på Långgatan för 20 miljoner kronor samt 50 miljoner kronor till järnvägsanslutning och godsterminal. Det är en viktig investering för att stärka Vålberg som hubb för godstrafik och för att skapa fler jobb. Att satsa på cykelväg och järnväg ligger också i linje med vår prioritering om gröna satsningar, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd.

– På Vallargärdet går vi fram med en investering i ny förskola och skola för 192 miljoner kronor. Den nuvarande skolan är från 1964 och är i stort behov av en upprustning, säger Anders Tallgren.

Satsning på ett grönt och tryggt Karlstad

Den gröna omställningen sker här och nu. Vi behöver höja ambitionerna inom miljö- och klimatområdet om vi ska klara våra mål om en fossilfri kommun 2026 och en klimatneutral kommun 2030. För budgetperioden avsätter vi cirka 20 miljoner på investeringar i solceller på befintliga byggnader.

– Vi fortsätter den framgångsrika satsningen i budgeten på klimatåtgärder som snabbt gör skillnad, både för klimatet, men även för att det minskar driftkostnaderna i kommunen. En stor utmaning för att bli fossilfri i kommunen är de arbetsfordon som används. Nu görs en förstärkning i budgeten för att ställa om hela fordonsflottan och i framtiden köra på fossilfria drivmedel som HVO eller på el, säger kommunalråd Monika Bubholz (MP).

Samtidigt som vi behöver minska kommunens utsläpp behöver även åtgärder genomföras för att minska framtida risker med ett förändrat klimat.

– Romstadvägen och Älvgatan måste skredsäkras och likaså delar av Pråmkanalen. Dessutom fortsätter investeringen med att översvämningssäkra Skåre, säger Monika Bubholz.

Förutom klimatfrågan finns andra utmaningar som påverkar oss påtagligt. Vi lever i en orolig värld och kommunens skydds- och säkerhetsarbete ska prioriteras. Det inkluderar såväl ett starkt skydd mot olyckor som god struktur för krishantering och en hög grad av informationssäkerhet. Karlstad ska fortsätta utvecklas som Sveriges kompetenscentrum för samhällssäkerhet.

– I budgeten stärker vi arbetet med att arbeta med samhällssäkerhet med nästan tre miljoner kronor. Det handlar om stöd till beredskaps-, säkerhets- och brottsförebyggande frågor, säger Monika Bubholz.

Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun

Pensionärsorganisationerna i Karlstad skickade en skrivelse till den tidigare kommunledningen med önskemål om att bredda arbetet med äldrefrågor i kommunen. De tycker att det är för mycket fokus på vården och omsorgen och vill i stället lyfta äldre som en resurs i samhället.

– Vi kommer snart att bifalla en S-motion om att utreda om Karlstad ska ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och, oavsett om vi blir medlemmar eller inte, så väljer vi att föreslå ett mål i strategisk plan om att Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun, säger Linda Larsson.

När det gäller vård- och omsorgsnämndens verksamhet, så förstärks budgeten med medel för att stärka konkurrenskraft, tillgodose framtida rekryteringsbehov och insatser för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Två delar i detta är avskaffandet av den så kallade minutstyrningen inom hemtjänsten och medel för arbetsskor till vårdnära personal.

Den största enskilda investeringen i budgeten är ett nytt vårdboende på Stockfallet för 330 miljoner kronor. Det ersätter nuvarande Gunnern, men innebär också ett tillskott av platser. Totalt innehåller boendet 72 platser.

Det är viktigt att vi ständigt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjningen inom välfärdens olika verksamheter är en utmaning framåt.

Vi föreslår också en målformulering i kommunens strategiska plan om att främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö och hälsotal prioriteras.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.