Samhällsplanering

Bilen har länge prioriterats i stadsrummet och arbete pågår med att lyfta fram och prioritera oskyddade trafikanter och kollektivtrafik. Bilen ska fortsatt ha en plats i stadsrummet och kunna användas av dem som behöver det men kan i vissa lägen behöva stå tillbaka för andra prioriteringar. Antalet parkeringsplatser i centrala Karlstad ska inte minskas. Med pendlingsparkeringar kan flera parkera utanför staden och nyttja kollektivtrafiken. Cykelpendling underlättas med bra cykelparkeringar och cykelstråk. Karlstads resecentrum blir ett nav för resande där vi samtidigt som vi skapar ett trafiksäkert resecentrum för olika resenärer också beaktar tillgängligheten till centrum och dess befintliga aktörer.

Karlstad växer och mer mark behövs för att tillgodose behovet av bostäder, service och verksamheter. Det innebär dels att redan bebyggd mark kan behöva kompletteras och ny mark behöver tas i anspråk. Vid komplettering är det viktigt att området planeras utifrån både befintliga och nya bostäder, att grönområden skapas och att det finns service. En hållbar kommun behöver både verksamhetsmark och produktiv jordbruksmark. Det är viktigt att värna den produktiva jordbruksmarken med hög bördighet och i exploateringar av närliggande mark värna möjligheterna att bedriva jordbruk. I valet mellan att exploatera skogsmark och produktiv jordbruksmark anser vi att det förstnämnda ska prioriteras.

Karlstad ska vara en kommun där man kan hitta eller bygga sitt drömboende oavsett om man vill bo centralt eller på landsbygden. Vi vill ha ett större fokus på att möjliggöra småhusbebyggelse.

Det är viktigt att bevara och utveckla servicen. Närheten är viktigare än vart kommungränsen går och vi tror på mer samverkan med grannkommunerna och regionen. Mer vägbelysning på landsbygd i samarbete med lokala byaföreningar och god tillgång till vård i våra mindre tätorter med till exempel en vårdcentral i Väse skapar trygghet. Vi behöver fler och olika typer av boenden i våra mindre tätorter och därför vill vi fortsätta med dubbel markanvisning. Genom att arbeta vidare utifrån byggvisionerna vill vi skapa fler bostäder och olika typer av mötesplatser för gemenskap och aktiviteter. Vi vill att fler delar av den kommunala verksamheten flyttas till våra mindre tätorter.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.