Vatten, stan är full av vatten

...så hette Robban Brobergs hitlåt från 80-talet. Årjäng är visserligen ingen stad men kommunen är sannerligen full av vatten. Vart man ser sig om i kommunen så är vi omgivna av vatten. Våra sjöar och vattendrag har i alla tider haft stor betydelse för kommunen, inte minst som färdvägar innan allmänna vägars och järnvägens tillkomst. 

Foto Anette Eriksson

Rent vatten är också vårt allra viktigaste livsmedel och har juridiskt sett ett väldigt starkt skydd genom satta miljökvalitetsnormer. Så starkt att andra existerande samhällsintressen får söka skydd i de möjligheter till undantag som finns inom lagstiftningen. Sverige har i jämförelse med många andra europeiska länder mycket god tillgång på rent vatten. Jord- och skogsbruk, industrier och kommuner har under många år arbetat effektivt för att minska utsläppen av gifter och näringsläckage. Så effektivt att exempelvis Vänern numera anses undergödd.

EU:s vattendirektiv, när det gäller vatten så är det ofrånkomligt att inte komma in på EU:s ramdirektiv för vatten. Det har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd, något som alla ställer upp på. Målet för att nå dit kan dock se lite olika ut. Vattenmyndigheternas förslag till åtgärder är nu ute på remiss och det är ett åtgärdsprogram som väcker reaktioner och ifrågasätts starkt. Trots den goda kvalitén på vårt svenska vatten så har vattenmyndigheterna tolkat direktivet mycket mer restriktivt än vad som gjorts i andra länder med betydligt sämre vattenkvalitet. Sveriges tolkning innebär att våra vatten ska återställas till naturligt tillstånd och återställas till hur det var före människans påverkan. Sveriges tolkning innebär också att vi, trots vår goda vattenkvalitet, riskerar att bli enda land i Europa som inte kommer att nå målen.

Rimliga mål, EU:s ramdirektiv innehåller en rad verktyg för medlemsländer att göra avvägningar och att anpassa målen så att de blir rimliga gentemot andra samhällsintressen. Förra remissomgången så gick förslaget till överprövning av regeringen och beslut fattades om att” vattenmyndigheten för en viss vattenförekomst ska besluta om mindre stränga kvalitetskrav om det är omöjligt eller medför orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven, om de samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön eller att alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens karaktär uppnå bästa möjliga status”( 4 kap. 10 § I vattenförvaltningsförordningen, VF). Kristina Yngve C, har i riskdagen ställt en fråga till miljöminister Per Bohlund om hur ministern tänker se till hur detta beslut efterlevs samt hur man tänker bevaka att vattenmyndigheterna följer riksdagens beslut om att nyttja alla möjliga undantag.

Helhetsperspektiv saknas, vad man kan förstå av förslaget är att olika mål kommer att kollidera med varandra och att det saknas ett helhetsperspektiv och genomtänkta konsekvensanalyser. Förslaget ställer orealistiska, ogenomförbara krav, exempelvis att jordbruket ska strukturkalkas med kalk som inte finns att tillgå i hela Sverige och att skogen ska återföras aska som inte heller finns att tillgå i den mängd som önskas. Med bristfälligt underlag ska tusentals åtgärder tvingas fram. Det handlar bland annat om utrivning av dammar, som om de genomförs, ändrar livsmiljöer för både människor, växt- och djurliv. Många av åtgärderna bygger på beräkningar som inte tar hänsyn till lokala förhållanden, saknar finansiering och det är också oklart vilken nytta alla föreslagna åtgärder kommer att ha på vattenkvalitén.

Demokratiskt underskott, avvägning mellan olika samhällsintressen är svår och ytterst en politisk uppgift. Vad gäller vattendirektivet så finns ett demokratiskt underskott där politisk insyn saknas. Det är därför viktigt att kommuner och myndigheter som har rätt att begära en överprövning av förslaget nu gör det så det hamnar på regeringens bord. Viktiga styrmedel för att skapa ett hållbart samhälle och att skydda vårt vatten och vår natur är rådgivning, utbildning, forskning och lokal dialog, inte myndigheters orealistiska, ogenomförbara önskelistor.

Anette Eriksson (C)
Vice kommunstyrelsens ordf.
Årjäng