En satsning på det som knyter Sverige Samman

Sverige är ett stort, glest befolkat land som är beroende av fungerande kommunikationer.

Centerpartiet har i den nya infrastrukturpropositionen, tillsammans med den socialdemokratiskt ledda regeringen och Liberalerna, förhandlat fram viktiga investeringar i Sveriges vägar och järnvägar.

Människor och företag ska ha möjlighet att bo och verka i hela landet.

Samtidigt som vi måste växla upp arbetet med att nå klimatmålen.

Sammanlagt handlar det om omkring 800 miljarder kronor fram till 2033 – en ökning med nästan 21 procent jämfört med tidigare period.

Sverige är ett stort, glest befolkat land som är beroende av fungerande kommunikationer. Vi måste satsa på det som knyter samman människor, företag och landsändar.

Det är stora summor som nu investeras i Sveriges infrastruktur. Men det är en avgörande satsning för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. Kloka satsningar på infrastrukturen ökar våra möjligheter att nå klimatmålen.

Det handlar om allt från byte till klimatsmarta bränslen och elektrifiering av transporter till miljökompensationer som styr rätt.

Sveriges infrastruktur har stora behov. Därför är det mycket glädjande att i infrastrukturpropositionen för 2022–2033 kunna slå fast att en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och satsningar på Norrbotniabanan kommer att ske.

Dessa och andra stora objekt ska drivas med stor kostnadskontroll så att de inte tränger undan annat viktigt i den nationella transportplanen.

Centerpartiet har i infrastrukturpropositionen drivit på för följande åtgärder:

  • Säkerställa en god fördelning av investeringar och satsningar som möter människors och företagens behov i hela landet.
  • Klimatomställning från alla transportslag.
  • Jämställdhet och trygghet i trafikplaneringen.
  • IT görs till en naturlig del av transportinfrastrukturen för att uppnå större klimatnytta och transporteffektivitet i hela landet.
  • Flyget och den egna bilen är viktiga för att möta människors och företagens behov i hela landet.
  • Höjda hastigheter genom modern teknik och fartkameror på många av de vägar där hastigheten sänkts de senaste tio åren.
  • Framkomlighet på vägnätet hela året.
  • Satsningar på ett utbyggt cykelbanenät.

Sammantaget ska de 800 miljarderna ge en god framkomlighet i hela Sverige genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem.

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot (Kalmar län), talesperson för transportinfrastruktur

Mikael Larsson (C), riksdagsledamot (Västra Götalands län), suppleant i trafikutskottet

Carina Sundbom (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten