Innehållslösa planer för landsbygden

Skellefteås landsbygder är bland de mest omfattande och innehållsrika i Sverige, med en natur som slår det mesta.

Här finns havet och kusten, älvarna, sjöarna och tjärnarna, åkrarna och ängarna, skogarna, hedmarkerna och myrarna, bergen och dalarna. Och i denna väldiga yta bor människor i hus och på gårdar, i små och i stora byar, i mindre och större samhällen. Det är en ynnest och en rikedom för en kommun att ha tillgång till en sådan miljö att vårda och utveckla.

Men, det är en bild som många människor på landsbygderna inte känner igen sig i. Istället upplever man sig mer som en bortglömd och missgynnad del i det nu växande Skellefteå, och mindre som en fullvärdig del av kommunen. Det är ingenting nytt, så har det varit i decennier. Det vill Centerpartiet ändra på, och med en ny Fördjupad översiktsplan för landsbygderna fanns chansen att göra det. 

Aldrig tidigare har möjligheterna varit större för en förändring än nu, när kommunen är mitt i en enastående tillväxt. En Fördjupad översiktsplan för landsbygderna ska antas av kommunfullmäktige, och Centerpartiet har lämnat många inspel till den. För vi vill satsa mer på landsbygderna än vad som gjorts under lång tid.

Därför trodde vi att en Fördjupad översiktsplan för landsbygderna skulle lyfta fram utveckling och tillväxtmöjligheter för våra landsbygder, när det planeras för 90 000 invånare 2030 i vår kommun. Men planen har inga ambitioner att vara delaktig av den snabba tillväxten som är i Skellefteå. 

Planen som kommunfullmäktige ska besluta om är utformad på ett mycket övergripande sätt utan någon tydlig geografisk redovisning av planerad bebyggelsestruktur, infrastruktur eller markanvändning för landsbygderna. Centerpartiet saknar även diskussion om landsbygders betydelse för självförsörjningsgrad, kompetensförsörjning och sociala servicepunkter.

Framgångsrika landsbygder förutsätter att det finns bra vägar och bra kollektivtrafik som binder samman hela kommunen. Det förutsätter att det är lätt att bygga och bo på landsbygden, även i strandnära lägen, det förutsätter att skola, omsorg och hälsovård finns nära människorna på landsbygden. Det förutsätter även att det finns fritids- och kulturaktiviteter på landsbygden och det förutsätter att landsbygdens företagare får det stöd de behöver. Det bygger framtidstro. Tyvärr så gör inte den nya fördjupade översiktsplanen för landsbygderna det.

Carina Sundbom (C), Gruppledare Skellefteå

Lovisa Johansson (C), Vice gruppledare Skellefteå

(Foto: Janerik Henriksson)