GAMLA VA-LEDNINGSNÄT INNEBÄR PROBLEM MED MÅNGA VATTENLÄCKOR

Att ha fungerande vatten- och avloppsnät (VA=vatten och avlopp) är en grundförutsättning i ett modernt samhälle. Tyvärr så är VA-näten väldigt gammalt i många delar av kommunen, vilket innebär att vattenläckor uppstår. Återigen kan vi läsa i dagspress att läckor nu uppstår på många platser och att invånarna blir utan vatten, ibland i flera dagar. Dessutom innebär det ofta trafikstörningar när man behöver gräva upp vägar eller gator för att reparera ledningarna. Detta oroar Centerpartiet.

I en interpellation förra våren till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden undrade Centerpartiet om det fanns en långsiktig plan för ledningsbyggnad och renovering. Till svar fick vi att man har en långsiktig planeringen som utgår dels ifrån driftstatistik, dels utifrån mer tekniska undersökningar. Men det verkar inte finnas en helhetsbild hur statusen på våra VA-nät ser ut över hela kommunen och det oroar Centerpartiet.

När det uppstår vattenläckor som tar en längre tid att renovera brukar det ställas upp en tankbil för avhämtning av färskvatten. Men för de personer som inte har en fysisk förmåga att hämta vatten vid en tankbil blir detta ett större problem. Man klarar sig inte så länge utan vatten i ett hushåll. Hur löser man detta problem så att dessa personer också kan ha tillgång till färskvatten?

Utöver problemet att vara utan vatten i sin bostad eller sitt företag så kan vattenläckor ge stora trafikstörningar när en väg eller gata behöver stängas av helt för att laga läckan. Och är det en läcka på avloppsledningen kan det göra påverkan på miljön.

Centerpartiet är fullt medvetna om att det i mångt och mycket handlar om ekonomi. Men vi är oroliga att vissa delar av vår kommun får stå tillbaka för att de nya byggnationerna tar för stor del av investeringarna.

Det är ju en utmaning att klara av att både bygga om gamla och uttjänta VA-anläggningar samtidigt som man bygger nya VA-anläggningar med anledning av allt nybyggande av bostäder. Centerpartiet oroas över att våra äldre bostadsområden och våra kommundelars anläggningar får stå tillbaka för nya ledningsbygganden på grund av personalbrist och ekonomi, och vill veta hur man prioriterar arbetena.

Fungerande VA-anläggningar är viktigt, för människor, för företag och för miljön. Det är en grundförutsättning för vår växande kommun, och Centerpartiet anser att det måste fungera i hela kommunen.

Därför har jag ställt några frågor utifrån Centerpartiets oro till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, i en interpellation i Skellefteå kommunfullmäktige.

  • Är det gjort någon analys av statusen på hela kommunala vatten- och avloppsnätet?
  • Hur löser man vattentillgången för de personer som inte har en fysisk förmåga att hämta vatten vid en tankbil, vid ett leveransstopp av kommunalt vatten?
  • Hur prioriteras ombyggnation av VA-anläggningar i våra äldre bostadsområden och ute i kommundelarna i förhållande till nybyggnationer av bostäder i centrala stan?

//Carina Sundbom

Gruppledare Centerpartiet i Skellefteå