CENTERPARTIET VÅGAR TA ANSVAR

Politiken ska ta övergripande ansvar för att vård och omsorg ska vara bra och
trygg. Politiken måste våga göra prioriteringar, och ta ansvar över dem.

Centerpartiet erbjuder ett politiskt ledarskap. Politikerna måste våga ta ansvar för övergripande problem. Samtidigt ska politikerna lita på professionens kompetens och inte detaljstyra verksamheten.

Politiker ska vara tydliga med vilka resultat de förväntar sig. Men på vilket sätt målen ska uppnås är inte deras roll. Professionens frihet att välja hur man når målen ska kombineras med enkla men tydliga utvärderingar. För att få en styrning av vården som fungerar i praktiken måste medarbetarna och verksamheterna involveras på ett tidigt stadium.

Centerpartiet har under flera år framfört kritik mot Socialdemokraternas styrning av Region Västerbotten. Den har på många punkter varit bristfällig. Ledarskapet kring förlossningsvård, ekonomi, arbetsvillkor, köer till sjukvården, utvecklingen i den norra länsdelen, har varit obefintligt. Det går att ifrågasätta om det funnits ett politiskt ledarskap.

Inom Region Västerbotten finns det ofinansierade verksamheter. Politiken har ett ansvar att det finns balans mellan förväntningar och budget. Med ofinansierade verksamheter blir inte budgeten det styrmedel den ska vara. Att ha dålig kontroll över ekonomin leder till kortsiktiga besparingar som gör att det dras ner på underhåll och förebyggande arbete.

Regionens revisorer har vid ett flertal tillfällen kritiserat den bristande styrningen av Region Västerbotten. Ofta återkommer samma kritik från år till år. Detta utan att den politiska ledningen genomdrivit förbättringar i styrningen.

Centerpartiet menar att politiken måste ta ett större arbetsgivaransvar inom Region Västerbotten. Ett ansvar över de brister inom arbetsmiljö som finns inom den kvinnodominerade vården. Vårdpersonalen har ofta klart sämre villkor än inom mansdominerade yrken.

Centerpartiet jobbar för en jämlik vård som inte behöver vara likformig. Samma problem kan lösas på olika sätt. Vi har föreslagit att regionen ska landsbygdssäkra sina beslut. Beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än för tätorten. Landsbygdssäkring innebär att man analyserar hur beslut slår ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

//Håkan Andersson, ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige