Debattinlägg; Miljö och klimat

Klimatfrågan är en av våra viktigaste uppgifter att lösa. Centerpartiet är övertygade om att miljöansvar och grön tillväxt kan gå hand i hand. I Skellefteå har vi goda möjligheter att leda utvecklingen för att klara klimatomställningen. Det handlar om gröna innovationer, fossilfria energislag, gröna samhällen, klimatsmart byggande och miljöansvar i vår egen vardag.

Vi måste byta ut fossil energi till förnybar energi. Den kan komma från vatten, vind eller sol. Centerpartiet vill att skatteintäkter som skapas av sol-, vind- och vattenkraft ska gynna de områden som påverkas av produktionen.

Centerpartiet arbetar för fossilfria transporter. Norrbotniabanan behövs snarast byggas färdig, och det behövs en fungerande laddinfrastruktur i hela länet. För att bli oberoende av fossil energi vill vi satsa mer på innovation och modern miljöteknik. Fungerande kollektivtrafik i hela kommunen, bättre vägunderhåll och bra cykelinfrastruktur bidrar också till minskade koldioxidutsläpp.

Det behövs en Grön plan för bevarande av grönytor och naturområden. Vi vill se fler grönområden och samlingspunkter där man kan känna gemenskap, både i stan och i våra tätorter. Ett bra mått är 3-30-300, viket betyder att du ska kunna se minst tre träd från din bostad eller arbete, stadskvarter ska täckas av minst 30 % träd och du ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Centerpartiet vill bygga en grön stad, där odlingar finns både vid bostadsområden och i centrum. Gröna stråk ska finnas både på marken och längs väggar på högre hus. Biologisk mångfald ska tas med i planeringen när det byggs om och byggs nytt.

Vi gillar 15-minuters-staden och vill satsa på väginfrastrukturen för en närmare stad. Det handlar om säkra skolvägar, bra cykelbanor, lättillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna och ökat underhåll på stadsdelsgatorna. För att knyta ihop stan bättre och minska bilköer, behöver Västra Länken byggas, liksom en ny E4-överfart.

Så mycket som möjligt ska byggas med trä, med klimatneutralt avtryck och kretsloppstänk. Vi vill att vi återvinner det vi kan från våra hem och vår stad, från byggen, affärer och företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och återbruka för våra invånare och företag.

Centerpartiet vill att vår stad och våra landsbygder ska utvecklas tillsammans och det måste ske med miljöansvar. En attraktiv stad kan alla ta del av och en attraktiv landsbygd gynnar även staden. Det behövs i klimatomställningen. För Skellefteås bästa!

Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet Skellefteå.