ÄLDREOMSORG MED TRYGGHET OCH VÄRME

Senior målar tavla vid älven

Kraven på äldreomsorgen kommer att öka och behovet av undersköterskor är stort. Vi vill att alla som jobbar med omvårdnad ska ha passande utbildning. Vi vill också sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare.

Förebyggande hälsovård

Det finns idag stor kunskap om vilka åtgärder som främjar äldres hälsa. När äldre ges stöd att förebygga ohälsa och hålla sig friska längre så kommer det att minska behovet av hemtjänst och annat stöd. En satsning på förebyggande hälsovård kan vara lönsamt för region och kommun. Centerpartiet vill öka satsningar på förebyggande hälsovård.

Hemtjänst

För äldre som har hemtjänst finns ett stort behov av att skapa bättre kontinuitet. Men idag är det inte alls ovanligt att äldre har motsvarande en skolklass av människor som kommer in i deras hem en vanlig månad. Människor den äldre inte känner, eller inte ens känner igen. De anställda gör så gott de kan, men kontinuiteten och tryggheten måste förbättras. En stor utmaning för såväl dagens som framtidens äldreomsorg är att kunna anställa nog mycket personal med passande utbildning. Det råder redan idag stor brist på undersköterskor och behovet kommer att växa kraftigt framöver. Centerpartiet jobbar för att personalen ska ges bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Hemsjukvård

Hemsjukvård ska innebära samma höga kvalitet och individuella bedömning som all annan vård. Att vården utgår från individens behov är särskilt angeläget när beslut ska fattas om att övergå från botande vård till vård i livets slutskede.

Vård- och omsorgsboende (äldreboende)

Vård och omsorg måste utgå från patientens individuella behov, oavsett ålder eller livssituation. Särskilda boenden ska erbjuda de boende en meningsfull vardag, med möjlighet till fysisk träning och social stimulans för en bättre fysisk och psykisk hälsa. Det är viktigt att det finns tillgängliga vård- och omsorgsboenden i alla kommundelar. Centerpartiet vill att det ska byggas fler moderna boendeplatser med hög kvalitet för äldre.

Centerpartiets prioriteringar:

 • Införa förebyggande hembesök och hälsosamtal till alla över 75 år.
 • Arbeta för att alla som arbetar med omvårdnad har undersköterskeutbildning innan 2030.
 • Ge alla med äldreomsorg rätt till en fast omsorgskontakt med minst undersköterskekompetens.
 • Sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare.
 • Att ett nytt Vård- och omsorgsboende (äldreboende) med 120 platser byggs.
 • Säkerställa att det finns tillgång till fasta läkare för de boende på vård- och omsorgsboenden.
 • Verka för att kommunen anställer en medicinskt ansvarig läkare (MAL)
 • Förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor inom kommunens vård och omsorg för att kunna locka och behålla en kunnig och engagerad personal. Införa en rätt till fortbildning. Högst 25 medarbetare per chef.
 • Öka valfrihet och brukarinflytande inom äldreomsorgen.
 • Säkerställa att anhörigvårdare har tillgång till rådgivning och avlastning vid behov.
 • Säkra tillgång till palliativ vård av god kvalitét, till exempel hospice.

Vill du veta mer om vad Centerpartiet vill så kan du läsa vidare här.

// Håkan Andersson, Ledamot i Region- och kommunfullmäktige