PERSONAL INOM VÅRD OCH OMSORG

En nyckelfråga för vård och omsorg är att kunna behålla och rekrytera kunnig och engagerad personal. Brist på personal kan leda till inställda verksamheter, dyra hyrlösningar, färre vårdplatser samt långa köer.

Region och kommun har stora utmaningar i rollen som arbetsgivare. Centerpartiet vill att beslut och ansvar läggs på rätt nivå, där medarbetare får större inflytande. Centerpartiet erbjuder ett politiskt ledarskap som har tilltro till medarbetarna och kan ta det övergripande arbetsgivaransvaret utan rädsla för kritik.

Bättre och jämställda villkor inom vård och omsorg

En god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor är grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare. Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg har ofta sämre villkor. Centerpartiet tycker att politiken ska ta sitt arbetsgivaransvar på allvar, och jobba för jämställda villkor.

Bättre introduktion av nya chefer och medarbetare

Chefer har en stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och förutsättningar. Cheferna bör få bättre introduktion samt utbildning i ledning och styrning. Detta ger cheferna bättre möjligheter att skapa arbetsplatser som präglas av goda värderingar och hög tillit. Det finns också ett grundläggande bekymmer med för många medarbetare per chef.

För språksvaga medarbetare behövs handledning av erfaren personal. Arbetsscheman måste anpassas så att den språksvage kan få stöd till att utveckla sitt språk. Schemat bör även anpassas för handledaren.

Ersätt tystnadskultur med tillit – prata inte bara om det

Det finns en utbredd tystnadskultur. Samtidigt pratas mycket om tillitsbaserad styrning och ledning. Genom verklig tillit motverkas tystnadskulturen. Personalens konstruktiva kritik och förslag ska välkomnas. Med ökat tillit får medarbetarna bättre möjligheter att göra ett bra jobb. Centerpartiet vill att principerna om tillitsbaserad styrning ska tillämpas på alla nivåer: krav på resultat och inte metod, samarbete mellan politik, personal och patienter.

Kompetensförsörjning inom vård- och omsorg

Centerpartiet vill se mer insatser för att klara av kompetensförsörjningen. Det kan till exempel handla om uppdragsutbildningar. För att underlätta rekryteringen av nyutbildade sjuksköterskor är en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå viktig. Fortbildning spelar stor roll för att kunna öka kvaliteten för patienter och brukare. Den som har en legitimation har en skyldighet att bidra till sin fortbildning. Lika viktigt är att arbetsgivaren ger möjligheter för fortbildning för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.

//Håkan Andersson, ledamot i Regionstyrelsen och Socialnämnden i Skellefteå