Säkerställ gröna områden i Skelleftedalen

Idag är trycket på bostäder högt i centrala Skellefteå. Det innebär att många grönområden har tagit i anspråk för byggande av bostäder.

Centerpartiet ser behovet av fler bostäder men vi ser även behovet av gröna områden i stan både i bostadsområden och i centrum. Därför vill vi snarast ha en framtidsinriktad grön plan för Skelleftedalen, så att viktiga grönområden bevaras även när behovet av byggbar mark är stort.

Centerpartiet vill se fler samlingspunkter och grönområden där man kan känna gemenskap och trygghet. Det behövs fler parker och lek-ytor och ett bättre användande av älven, både vattnet och stranden. Men en grön stad kräver mer än bara parker.

Det behövs också gröna tak, planteringar och så kallade gröna korridorer, som binder samman stans grönområden. Nu när stan växer ökar även andelen hårdgjorda ytor och det påverkar vattenavrinningen negativt.

För att inte bygga bort våra gröna samlingspunkter och säkerställa att det blir nya gröna områden behövs det snarast en framtidsinriktad plan som styr vilka grönytor och bostadsnära natur som ska bevaras eller tillskapas.

Och det är bråttom; framtidsplanen för grönområden borde redan varit på plats. För nu byggs det på nästan varje ledig markyta i centrala Skellefteå och många grönområden har redan blivit bostadstomter.

Vi ser redan nu hur det nästan panikartat förbereds för att bygga hus som står tätt, tätt, med minimala grönytor och utan samlingspunkter. Man minskar antal parkeringsplatser för att rymma mer bostäder, men man minskar även ytorna för en grön och trygg utomhusmiljö i våra nya bostadskvarter.

Ett bra mått för en grön stad är 3-30-300-regeln som norm. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

Vi behöver gröna miljöer, vid bostadsområden och offentliga mötesplatser, för den biologiska mångfalden, för ekosystemtjänster och för människors välmående, även i framtiden. Därför är det bråttom med en framtidsinriktad plan för våra grönområden i centrala Skellefteå.

För Skellefteås bästa!

Carina Sundbom, Centerpartiet

Maria Bernsson, Centerpartiet

Kjell Bergmark, Centerpartiet

Anna From-Lindqvist, Centerpartiet